Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. Studentexamensnämndens omkostnader
              20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården
              30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader
              34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader
              51. Statsunderstöd till organisationer
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. Allmänbildande utbildningPDF-versio

Förklaring:

Samhälleliga verkningar

Utgångspunkten för utvecklingen av den allmänbildande utbildningen (dagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning, gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamhet) är att grundtryggheten i utbildningen garanteras och stärks för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. Småbarnsfostran består av helheten vård, undervisning och fostran. Utgångspunkten är en helhetssyn på barnets tillväxt, utveckling och inlärning som baserar sig på bred, tvärvetenskaplig kunskap och forskning samt kännedom om pedagogiska metoder.

Målet är att öka handlingsförmågan, den regionala tillgängligheten och verkan inom dagvårds-, skol- och läroanstaltsnätverket.

Utgångspunkten för förskoleundervisning och grundläggande utbildning är en högklassig och trygg närskola samt en enhetlig grundskola. Gymnasienätet och nätet av läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen utvecklas med hänsyn till det regionala utbildningsbehovet och utbildningsutbudet på bredare basis.

Det centrala målet för verksamheten är att trygga de grundläggande utbildningsmässiga rättigheterna för alla barn, elever och studerande enligt förmåga och särskilda behov. Genom småbarnsfostran skapas en stark grund för en balanserad tillväxt och utveckling i fråga om barnets personlighet samt färdigheter, förmågor och värdegrund, för barnets livslånga lärande och för barnets välmående och hälsa. Målet är att stärka kontinuiteten för småbarnsfostran och den grundläggande utbildningen och att utveckla skolan till en gemenskap som främjar barns och ungas inlärning och välbefinnande. Detta sker genom att man säkerställer en professionell dagvård och undervisning av god kvalitet, tillräckligt med handledning och stödåtgärder samt en trygg vård- och inlärningsmiljö. Barns och ungas välfärd stärks redan inom den tidiga fostran. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen förverkligas på ett högklassigt och resultatrikt sätt så att eleverna erhåller de kunskaper som behövs för fortsatta studier och så att färre avbryter studierna. Jämlikhet i utbildningen främjas. De samhälleliga verkningarna beskrivs med hjälp av resultaten från nationella och internationella utvärderingar och undersökningar.

Verksamhetens resultat

Beredningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster, liksom förvaltningen och styrningen av desamma, överförs 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.

Beredningen av lagen om småbarnsfostran inleds. Grunderna för statsandelen för den grundläggande utbildningen utreds med målet att säkerställa tillgången till jämlik grundläggande utbildning av jämn kvalitet även framöver. Syftet är dessutom att finansieringen av den grundläggande utbildningen framöver i allt högre grad ska grunda sig på indikatorer som beskriver förhållandena inom den grundläggande utbildningen, t.ex. invandrarnas andel av kommuninvånarna, den vuxna befolkningens utbildningsnivå eller arbetslöshetsgraden. Finansieringsgrunderna för gymnasieutbildning ses över med beaktande av att finansieringen ska vara neutral med tanke på huvudmännen. Finansieringen revideras så att den när åldersklasserna minskar tryggar kvaliteten på och den regionala tillgången till gymnasieutbildning, även med utnyttjande av distansundervisning.

Resurser inriktas på att stärka kvaliteten på småbarnsfostran, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen. Kvaliteten på den grundläggande utbildningen förbättras bl.a. genom att grupperna görs mindre. Möjligheterna att genom lagstiftning fastställa gruppstorlekarna utreds. Man utreder hur elevernas rätt till det intensifierade stödet och det särskilda stödet tillgodoses. Läskunnigheten bland barn och unga stärks genom att det riksomfattande programmet Läsglädje inleds. Ibruktagandet av kvalitetskriterier i den grundläggande utbildningen utvecklas och främjas. Man stöder utbudet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1-2 i den grundläggande utbildningen samt för elever i behov av särskilt stöd. Resurser inriktas på att stödja skolornas klubbverksamhet. Skolans roll som utvecklare av emotionella och sociala färdigheter hos barn stärks och åtgärderna för att minska mobbning effektiviseras. Tolerans- och umgängesfostran utökas i skolornas verksamhet. En regeringsproposition med förslag till en ny elevvårdslag bereds. Rätten för läropliktiga elever i öppen vård att delta i den grundläggande utbildningen och vid behov i sjukhusundervisning förbättras och rätten till grundläggande utbildning för omhändertagna barn och barn som placerats utom hemmet säkerställs. Behövliga tillägg till lagen om grundläggande utbildning bereds i syfte att etablera elevkårer i alla grundskolor.

Kvaliteten på gymnasieutbildningen stärks. Statsrådets förordning som gäller de riksomfattande målen för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasieutbildningen ses över så att läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen träder i kraft den 1 augusti 2016. Förutsättningarna för invandrare när det gäller gymnasiestudier förbättras genom att bestämmelser om förberedande utbildning för invandrare tas in i lagstiftningen. Gymnasieelevernas påverkningsmöjligheter stärks.

Studentexamen utvecklas så att den stöder målen i fråga om allmänbildningen och i större utsträckning kan utnyttjas i högskolornas antagning. Det andra provet i modersmålet utvecklas till ett prov som mäter allmänbildningen samt förmågan att behandla information och utvärdera kompetens. Ibruktagande av informations- och kommunikationsteknik vid avläggandet av examen bereds. Arbetet med att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare stöds, pedagogiken kring interaktiva inlärningsmiljöer utvecklas och undervisningspersonalens kunnande främjas. Tillgången till en mångsidig grundläggande konstundervisning av hög kvalitet främjas i hela landet.

Resultaten av OECD:s PISA-undersökning i Finland 2000—2009 och målen för 2012

 2000
utfall
2003
utfall
2006
utfall
2009
utfall
20121)mål
      
Läskunnighet546543547536538—550
Matematik536544548541538—550
Naturvetenskaper538548563554538—550

1) Åren då undersökningen gjordes. Uppgifterna offentliggjordes 2001, 2004, 2007, 2010 och 2013.

Antal barn och elever inom dagvården och den allmänbildande utbildningen, undervisningstimmar och ledda timmar åren 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Dagvård204 750206 350208 300209 700
Förskoleundervisning1)58 78058 91060 00060 000
Grundläggande utbildning530 680526 930522 000522 000
Tilläggsundervisning2 4202 2802 5002 500
Gravast utvecklingshämmade elever1 4301 4501 4501 450
Övriga elever med nedsatt funktionsförmåga10 66011 20011 20011 200
Förberedande undervisning för invandrare2 1502 3802 5002 500
Elever inom flexibel grundläggande utbildning (högst)1 2001 5101 7001 700
Elever i internatskolor590580600600
Stödjande av modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)20 00022 00022 00022 000
Gymnasieutbildning för unga101 520100 520104 000104 000
Gymnasieutbildning för vuxna23 43024 22026 00026 000
— varav över 18 år5 8905 8106 0006 000
— studerande enligt antalet obligatoriska och fördjupade/ valbara gymnasiekurser som avlagts av ämnesstuderande vid vuxengymnasier/vuxenlinjer1 2051 1001 2001 200
Grundläggande konstundervisning    
— timmar vid musikläroanstalter1 653 0001 653 0001 653 0001 653 000
— timmar inom den övriga grundläggande konstundervisningen140 800140 800140 800140 800
Morgon- och eftermiddagsverksamhet    
— barn som deltar i verksamheten46 86049 45054 00054 000
— ledda timmar3 025 8903 117 1303 320 0003 320 000

1) Siffrorna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är från utfallsåret på hösten.

Ca 78 500 examinander deltar i studentexamen 2013 och de beräknas avlägga sammanlagt ca 202 000 prov.

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 564 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande utbildning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid statens specialskolor för allmänbildande utbildning samt understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors.

Förklaring: Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. De statliga specialskolorna för allmänbildande utbildning utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antal elever

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu796786817820
Suomalais-venäläinen koulu678688707700
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning450431393400
Europaskolorna (finländska elever)658682650650
Grundläggande utbildning vid skolhem157162160160
Europeiska skolan i Helsingfors109195224230
Sammanlagt 2 8482 9442 9512 960

Nyckeltal för handledningsverksamheten

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Handledningsverksamhet på fältet     
— handledningsbesök678722961970
— elever579563642650
Tillfällig undervisning och rehabilitering     
— Stödperioddagar3 0012 9433 5153 550
— Stödperiodernas elever461460565570
Undervisning som främjar gymnasiestudier
(Mikael-skolan)
    
— elever9642

Årsverken

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu74,372,67373
Suomalais-venäläinen koulu84,684,58484
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning670,4651,8657649
EU:s Europaskolor30,631,73434
Europeiska skolan i Helsingfors21,647,04345
Sammanlagt 881,5887,6891885

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Språkskolor5 550 000
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning37 414 000
Grundläggande utbildning vid skolhem1 750 000
EU:s Europaskolor1 850 000
Europeiska skolan i Helsingfors3 000 000
Sammanlagt 49 564 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 63 73064 80367 564
Bruttoinkomster 18 39817 40018 000
Nettoutgifter 45 33247 40349 564
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år7 720  
— överförts till följande år8 664  

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 044 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar1 618
Bortfall av en utgift av engångsnatur-200
Extra hyra för Suomalais-venäläinen koulu1 000
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)-122
Produktivitetsfrämjande åtgärder-135
Sammanlagt2 161

2013 budget49 564 000
2012 II tilläggsb.1 556 000
2012 I tilläggsb.
2012 budget47 403 000
2011 bokslut46 276 000

02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 905 000 euro.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 8 0118 2318 711
Bruttoinkomster 8 0046 9256 806
Nettoutgifter 71 3061 905
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år6  
— överförts till följande år5  

De nettobudgeterade inkomsterna inflyter av de avgifter som tas ut för studentexamensnämndens prestationer enligt undervisnings- och kulturministeriets förordning (908/2010).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-7
Överföring från moment 29.10.30 (Avgifterna för studentexamen hålls på samma nivå som föregående år)606
Sammanlagt599

2013 budget1 905 000
2012 II tilläggsb.-1 000
2012 budget1 306 000
2011 bokslut6 000

20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 12 894 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och barndagvården

2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken.

Förklaring: Beredningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster, liksom förvaltningen och styrningen av desamma, överförs vid ingången av 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget12 894 000
2012 budget12 894 000
2011 bokslut12 889 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 851 818 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt 13 § 3 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, högst 3 800 000 euro

3) till understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader, högst 4 500 000 euro.

4) till driftskostnader för flexibel grundläggande utbildning, högst 6 000 000 euro

5) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer högst 1 300 000 euro till betalning av understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme

6) till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme, högst 136 000 euro

7) till understöd för att utveckla och göra andra inlärningsmiljöer än de informations- och kommunikationstekniska inlärningsmiljöerna mångsidigare och för internationalisering av skolorna och läroanstalterna, högst 4 300 000 euro

8) till främjande av informations- och kommunikationsteknik i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasier och för utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och för anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden, högst 4 700 000 euro

9) till utveckling och uppföljning av kvaliteten på förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen samt morgon- och eftermiddagsverksamheten, högst 10 832 000 euro

10) till minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen, högst 60 000 000 euro

11) till understöd för stödjande av klubbverksamhet för skolelever, högst 8 000 000 euro

12) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område

13) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer högst 11 975 000 euro till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål

14) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 45 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer

15) till sametingets förfogande högst 120 000 euro för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 i sametingslagen (974/1995) för tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn

16) till betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999)

17) till anordnande av dagvård i Finland för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet på samma villkor som i den egna hemkommunen.

Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 320 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme.

Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) så att vissa sådana finansieringsgrunder för den grundläggande utbildningen som bestäms enligt i lagen om statsandel för kommunal basservice ändras på grund av en utgiftsbesparing.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
1) Kalkylerade kostnader (antal studerande * pris per enhet)714 302 000
— kommunal gymnasieutbildning (92 514 * 6 704 € )620 251 000
— privat gymnasieutbildning (9 486 * 6 953 €, inkl. moms)65 957 000
— kommunal gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (6 530 * 3 889 €)25 394 000
— privat gymnasieutbildning för elever som var över 18 år då studierna inleddes (670 * 4 033 €, inkl. moms)2 700 000
Kommunernas finansieringsandel -424 867 000
—Grundläggande utbildning, gravast utvecklingshämmade (1 450 * 28 218 €)40 916 000
—Grundläggande utbildning, övriga elever med nedsatt funktionsförmåga (11 200 * 17 601 €)197 129 000
Förberedande undervisning för invandrare (2 400 * 14 745 €)35 388 000
Tilläggsundervisning (2 500 * 7 518 €)18 795 000
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga12 609 000
Tillägg för internatskola (600 * 2 994 €)1 796 000
Skolhemsförhöjning1 531 000
Statsandel för morgon- och eftermiddagsverksamhet49 202 000
Statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme77 315 000
Statsandel för skolor i utlandet3 177 000
Finansiering till privata utbildningsanordnare för verksamhet som inleds och utvidgas6 137 000
Kalkylerad finansiering och statsandelar sammanlagt 733 430 000
2) Ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen för andra än läropliktiga (högst) 3 800 000
3) Understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader (högst)4 500 000
4) Tillägg för flexibel grundläggande utbildning (högst)6 000 000
5) Understöd till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme (högst)1 300 000
6) Understöd till andra utbildningsanordnare än de som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme (högst)136 000
7) Utveckling och diversifiering av andra än informations- och kommunikationstekniska inlärningsmiljöer samt internationalisering av skolorna och läroanstalterna (högst)4 300 000
8) Främjande av informations- och kommunikationsteknik i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasier och för utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och för anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden (högst)4 700 000
9) Utveckling och uppföljning av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen (högst)10 832 000
10) Minskande av undervisningsgruppernas storlek inom den grundläggande utbildningen (högst)60 000 000
11) Stödjande av klubbverksamhet (högst)8 000 000
12) Utgifter för undervisning i utlandet150 000
13) Stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning i fråga om elever med främmande modersmål (högst)11 975 000
14) Understöd enligt 45 § i finansieringslagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer 75 000
15) Tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde (högst)120 000
16) Till betalning av statsunderstöd för undervisning på samiska och i samiska enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och 4 och 5 § i statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (191/1999)2 000 000
17) stöd för dagvård för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten500 000
Sammanlagt 851 818 000

Den kommun som tillhandahåller dagvård för barn till personalen vid EU:s kemikaliemyndighet har rätt att av finska staten driva in skillnaden mellan de totala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten och familjens betalningsandel.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget (exkl. moms)

  
Grundpris för förskoleundervisning och grundläggande utbildning7 300,44 euro/invånare
Genomsnittlig grunddel för hemkommunsersättningarna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning6 159,11 euro/invånare
Gymnasieutbildning 6 704,40 euro/studerande
Grundläggande konstundervisning 
— statsandel per undervisningstimme 74,66 euro/undervisningstimme
Morgon- och eftermiddagsverksamhet25,00 euro/verksamhetstimme

Kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen inbegriper 9 786 000 euro som kommunernas andel av gymnasieutbildningen i övningsskolor och statliga allmänbildande läroanstalter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring från moment 33.10.52 (stöd för dagvård för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten)500
Utveckling och uppföljning av kvaliteten inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen (regeringsprogr.)7 300
Överföring från moment 33.60.36 (Tryggande av barndagvårdstjänster för samiska barn i kommuner inom samernas hembygdsområde)120
Ändring av de kalkylerade bestämningsgrunderna1 811
Överföring till moment 29.10.02 (Avgifterna för studentexamen hålls på samma nivå som föregående år)-606
Sammanlagt9 125

2013 budget851 818 000
2012 budget842 693 000
2011 bokslut754 409 803

34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 58 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för anläggningsprojekt som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande konstundervisningen och till betalning av statsandelar för anläggningsprojekt som beviljats med stöd av lagen om finansiering och undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den grundläggande konstundervisningen, yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. Av anslaget betalas även lagenliga räntor på de årliga poster av statsandelar och statsunderstöd som beviljats i efterhand.

Fullmakt

År 2013 får statsunderstöd beviljas för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen så att de statsunderstöd som projekten föranleder uppgår till sammanlagt högst 12 000 000 euro. Av statsunderstöden får högst 9 500 000 euro beviljas som andel under den tid projektet genomförs.

Förklaring: Med de statsunderstöd som beviljas kan utrymmen byggas eller renoveras för uppskattningsvis 1 200 elever.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Statsunderstöd som beviljas 2013  
— allmänbildande utbildning9 500 000
Statsandelar och statsunderstöd som beviljats åren 2001—2012  
— understöd för projekt inom den allmänbildande utbildningen41 950 000
     räntor på efterfinansieringsposter5 140 000
— understöd för projekt inom yrkesutbildningen och yrkeshögskolorna1 370 000
     räntor på efterfinansieringsposter40 000
Sammanlagt 58 000 000

De beviljade statsandelarna och statsunderstöden beräknas föranleda staten utgifter enligt följande (mn euro)

 20142015201620172018—
      
Statsunderstöd som beviljas 2013      
— allmänbildande läroanstalter-0,40,40,41,5
     räntor på efterfinansieringsposter--0,10,10,2
Statsandelar och statsunderstöd som beviljats före 2013      
— allmänbildande läroanstalter38,734,029,024,024,0
     räntor på efterfinansieringsposter7,35,54,02,51,5
— yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor0,12----
     räntor på efterfinansieringsposter0,01    
Sammanlagt 46,2339,933,527,027,2

2013 budget58 000 000
2012 I tilläggsb.20 000 000
2012 budget58 000 000
2011 bokslut53 200 000

51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 128 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamhet och till stödjande av verksamheten inom vissa utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-175
Sammanlagt-175

2013 budget1 128 000
2012 budget1 303 000
2011 bokslut1 546 000