Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
              01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
              02. Studentexamensnämndens omkostnader
              20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården
              30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader
              34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader
              51. Statsunderstöd till organisationer
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 564 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna

2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande utbildning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid statens specialskolor för allmänbildande utbildning samt understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare

3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors.

Förklaring: Suomalais-venäläinen koulu och Helsingin ranskalais-suomalainen koulu är skolor som ordnar förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Skolorna utvecklar undervisningen i språk och kultur med hjälp av kulturkontakter och nätverksbyggande. De statliga specialskolorna för allmänbildande utbildning utvecklas. Europeiska skolan i Helsingfors har till uppgift att erbjuda undervisning enligt läroplanerna för Europaskolorna.

Antal elever

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu796786817820
Suomalais-venäläinen koulu678688707700
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning450431393400
Europaskolorna (finländska elever)658682650650
Grundläggande utbildning vid skolhem157162160160
Europeiska skolan i Helsingfors109195224230
Sammanlagt 2 8482 9442 9512 960

Nyckeltal för handledningsverksamheten

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Handledningsverksamhet på fältet     
— handledningsbesök678722961970
— elever579563642650
Tillfällig undervisning och rehabilitering     
— Stödperioddagar3 0012 9433 5153 550
— Stödperiodernas elever461460565570
Undervisning som främjar gymnasiestudier
(Mikael-skolan)
    
— elever9642

Årsverken

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu74,372,67373
Suomalais-venäläinen koulu84,684,58484
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning670,4651,8657649
EU:s Europaskolor30,631,73434
Europeiska skolan i Helsingfors21,647,04345
Sammanlagt 881,5887,6891885

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Språkskolor5 550 000
Statliga specialskolor för allmänbildande utbildning37 414 000
Grundläggande utbildning vid skolhem1 750 000
EU:s Europaskolor1 850 000
Europeiska skolan i Helsingfors3 000 000
Sammanlagt 49 564 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 63 73064 80367 564
Bruttoinkomster 18 39817 40018 000
Nettoutgifter 45 33247 40349 564
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år7 720  
— överförts till följande år8 664  

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för den statliga allmänbildande gymnasieutbildningen, 1 044 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar1 618
Bortfall av en utgift av engångsnatur-200
Extra hyra för Suomalais-venäläinen koulu1 000
Besparing i anskaffningsutgifterna (regeringsprogr.)-122
Produktivitetsfrämjande åtgärder-135
Sammanlagt2 161

2013 budget49 564 000
2012 II tilläggsb.1 556 000
2012 I tilläggsb.
2012 budget47 403 000
2011 bokslut46 276 000