Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsnämnden för studerande
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdetPDF-versio

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Ministeriet stärker genom sin verksamhet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

De preliminära målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller ändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Omstruktureringen av förvaltningsområdet fortsätter. Styrningen inom ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen och verksamhetsformerna vid ministeriet bidrar till att de resultatmål som ställts upp nås och främjar personalens arbetshälsa. I enlighet med ministeriets personalstrategi utvecklas personalplaneringen och ledningen med långsiktighet och förutsebarhet som mål.

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 609 000 euro.

Förklaring: Beredningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster, liksom förvaltningen och styrningen av desamma, överförs 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 26 14826 68127 809
Bruttoinkomster 1 119200200
Nettoutgifter 25 02926 481 27 609
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 2 838  
— överförts till följande år 3 337  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-103
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-66
Nivåförändring434
Lönejusteringar782
Överföring av beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster från moment 33.03.04 (1 årsv.)70
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-14
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Överföring av beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om småbarnsfostran och dagvårdstjänster från moment 33.01.01 (1 årsv.)70
Sammanlagt1 128

2013 budget27 609 000
2012 II tilläggsb.413 000
2012 budget26 481 000
2011 bokslut25 528 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 935 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 910 000 euro

3) till ett understöd på 290 000 euro till sametinget att delas ut för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsområde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen följer ordnandet av utbildning och utbildningens resultat bl.a. genom uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten och sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen producerar utbildningsinformation till stöd för beslutsfattandet. Förvaltningen och styrningen av småbarnsfostran och dagvårdstjänster överförs till undervisnings- och kulturministeriet vid ingången av 2013. Utbildningsstyrelsen stöder undervisnings- och kulturministeriet i de uppgifter som gäller förvaltning och styrning av barndagvården.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen
 • — Läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen revideras.
 • — Beredskap för att revidera läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen upprätthålls.
 • — Läroplansgrunderna för utbildning som förbereder för gymnasieutbildningen bereds.
 • — Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras samt justeringar görs i enlighet med nya författningar.
 • — Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.
 • — Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.
Informationsstyrningen och projektverksamheten
 • — Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med omfattande utbildningspolitiskt betydande program.
 • — Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
 • — Utbildningsstyrelsens ställning som nationellt kompetens- och utvecklingscenter för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och för digitala inlärningsmiljöer stärks.
 • — Man deltar i genomförandet av åtgärdsprogrammet för jämlikhet i utbildningen och lyfter fram jämställdhetsaspekten och effekterna av den ökade kulturella mångfalden vid utvecklandet och utvärderingen av utbildningen.
 • — Informationsstyrningen i anslutning till småbarnsfostran utvecklas.
Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat
 • — Nationella informationsresurser utnyttjas och indikatorer tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
 • — Ibruktagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.
 • — Prognostiseringsuppgifter produceras och en prognostiseringsmodell för yrkesinriktade kompetensbehov samt prognostiseringen av arbetskrafts- och utbildningsbehovet utvecklas.
 • — En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
 • — Utvecklingsplanerna för lokal utbildning befästs och ett utvecklingsprogram som stöder detta ordnas för ledningen inom undervisningsväsendet, vilka stärker utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet, samt behovet att reformera utbildningsförvaltningen som följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.
 • — Genomförandet av antagningen av studerande reformeras samt en enhetlig informations- och tjänstearkitektur bereds, antagningen av studerande utvecklas, samt SADe-programmets webbaserade servicehelhet för inlärning slutförs.
Strukturell utveckling
 • — Utbildningsstyrelsens och CIMOs samarbete och gemensamma funktioner kartläggs samt strukturerna utvecklas i syfte att förbättra produktiviteten och effektiviteten.
 • — Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet. Långsiktigt samarbete med dem som tillhandahåller utbildningstjänster eftersträvas. Kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.
 • — Man bereder sig på förändringar med anledning av inrättandet av Centret för utbildningsevaluering.
Funktionell effektivitet

För att öka Utbildningsstyrelsens produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna. Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som har större effekt med tanke på den nationella utbildningspolitiken. Genom utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda service stöds uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjas resultaten inom undervisningsväsendet. Tillgången på läromedel med liten spridning tryggas. Målet är att bibehålla lönsamheten i den företagsekonomiska verksamheten.

Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer, st.

 2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
      
1. Produktion inom basverksamheten      
Grunder för läroplanerna 731--
Examensgrunder/yrkesutbildning     
— Grundexamina2330277
— Yrkes- och specialyrkesexamina3322324020
— Utvärdering av inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen17433
Uppföljningsutvärderingar av inlärningsresultaten inom yrkesutbildningen (examina)988129
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet297 000311 500306 500308 000330 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet26 20024 92125 00023 00020 000
      
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen      
Offentligrättsliga prestationer      
— Examen i undervisningsförvaltning253315382320300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen563765751750750
— Språkexamina inom statsförvaltningen1 6601 9961 2001 8001 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)49 07448 48254 00048 00048 000
Företagsekonomiska prestationer      
— Utbildningsdagar12 19912 30113 68210 00010 000
— Bedömning av förutsättningarna att ordna fristående examina inom vuxenutbildningen     
— Beställda konsultationer och utvärderingar8161594040
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter80 96373 42978 00070 00070 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet5066717050
3. Nyckeltal för serviceförmågan      
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)4,03,52,54,03,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)4,24,24,14,24,1
Personalresurser

Personalledningen stöder förverkligandet av strategiska mål och verksamhetens resultat i enlighet med de värden och verksamhetsprinciper som godkänts av Utbildningsstyrelsen. När det gäller utvecklandet av personalstrukturen och kunnandet är målet att säkerställa kärnkompetensen när resurserna krymper. Man sörjer för att de anställda ska orka i sitt arbete och för deras arbetshälsa. Med hjälp av aktuell personalplanering, utveckling av arbetet och nätverkssamarbete säkerställs tillräckliga resurser för kärnfunktionerna. Ledarskapet och chefsuppgifterna utvecklas.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
      
Årsverken (moment 29.01.02)268,1262,9263249244
Årsverken (övriga moment)18,425,9243333
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %7,28,912,812,012,0
Arbetstillfredsställelseindex3,23,33,43,53,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.10,110,110,48,09,0
Index för utbildningsnivån6,16,16,16,16,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 30 18729 11429 435
Bruttoinkomster 8 9997 3007 500
Nettoutgifter 21 18821 81421 935
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år4 158  
— överförts till följande år4 874  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 3439501 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 5221 8601 910
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-179-910-910
Kostnadsmotsvarighet, % 885152
    
Prisstöd 179910910
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 100100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 2642 5502 700
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 4212 3002 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 843250500
Kostnadsmotsvarighet, % 135111123

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 5053 2003 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 9943 2003 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 51100
Kostnadsmotsvarighet, % 117100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-106
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-57
Lönejusteringar509
Produktivitetsfrämjande åtgärder-225
Sammanlagt121

2013 budget21 935 000
2012 II tilläggsb.263 000
2012 budget21 814 000
2011 bokslut21 904 871

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 865 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 710 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte till ett belopp av 2 900 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet för livslångt lärande och programmet Aktiv ungdom, vilka finansieras av EU, samt inom ramen för Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

 • — stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft
 • — stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
 • — genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens utbildnings-, kultur- och ungdomsprogram, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
 • — bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten
 • — arrangerar rådgivnings- och informationsservice, evenemang och föreläsningar med experter och ökar den finländska utbildningens synlighet internationellt genom att stärka rörligheten, skapandet av nätverk och samarbetet i synnerhet med Asien, särskilt Kina och Indien, Nordamerika och Ryssland som prioritetsområden
 • — utvecklar den verksamhet som gäller undervisningen i finska språket och finsk kultur vid utländska universitet och vidtar åtgärder för utvecklande i syfte att öka antalet personer som studerar finska språket och finsk kultur vid utländska universitet
 • — ordnar kurser i finska språket för utländska universitetsstuderande i Finland.

Kvantitativa mål

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
     
EU:s program för livslångt lärande19 39920 46620 25020 250
— Deltagare som rest från Finland12 87913 79313 40013 400
— Deltagare som reser till Finland6 5206 6736 8506 850
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA)2 4923 4132 500 2 500
Finansiering från Nordiska ministerrådets program    
— Nordplus Högre utbildning   3 800
Finansiering från nationella anslag1 6271 5912 1501 950
— Europa   390
— Asien1)16399200200
— Nordamerika140159250250
— Ryssland (inklusive FIRST-programmet)470483600600
— andra stipendier och internationell praktik8548501 100510
Programmet North-South289279300300
Främjande av finska språket och finsk kultur    
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök217200270270
Sammanlagt 24 02425 94925 47029 070

1) Från och med 2013 endast Kina

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av växelverkan. Tyngdpunkterna ligger fortfarande på att utveckla ledarskapet och chefskapet samt på att stärka samhällspåverkan. Personalens kompetensområden utvecklas och förnyas så att de motsvarar centrets uppgifter och resurser.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
 
Årsverken    
— CIMO108,6108,5104,5103,5
— Utlandslektorer22,621,52221
Sammanlagt 131,2 130 126,5 124,5
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %26,321,82222
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5)3,43,43,63,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.8,28,288
Index för utbildningsnivån6,1 6,16,16,1

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 26 88632 62638 643
Bruttoinkomster 17 53023 89129 778
Nettoutgifter 9 3568 7358 865
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år 1 003  
— överförts till följande år 471  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-36
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-23
Lönejusteringar234
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Sammanlagt130

2013 budget8 865 000
2012 II tilläggsb.129 000
2012 budget8 735 000
2011 bokslut8 824 000

04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 539 000 euro.

Anslaget får användas

1) till beviljande av understöd för utvärdering av utbildningen till ett belopp av högst 915 000 euro

2) till omkostnader som rådet för utvärdering av högskolorna har

3) till omkostnader som rättsskyddsnämnden för studerande har.

Förklaring: Rådet för utvärdering av utbildningen och rådet för utvärdering av högskolorna är oberoende sakkunnigorgan. Rådet för utvärdering av utbildningen har till uppgift att bistå undervisnings- och kulturministeriet och stödja utbildningsanordnarna i ärenden som gäller utvärdering av utbildningen. Rådet för utvärdering av högskolorna har till uppgift att bistå högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet i utvärderingen av högskolorna.

Riktlinjerna för utvärderingen bestäms i en utvärderingsplan, som undervisnings- och kulturministeriet regelbundet gör upp.

Rättsskyddsnämnden för studerande är första besvärsinstans i fråga om ärenden om indragning och återställande av studierätt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 2 2982 5792 579
Bruttoinkomster 344040
Nettoutgifter 2 2652 5392 539
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år448  
— överförts till följande år672  

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1.Utbildningsutvärdering915 000
2.Rådet för utvärdering av högskolorna1 574 000
3.Rättsskyddsnämnden för studerande50 000
Sammanlagt 2 539 000

2013 budget2 539 000
2012 budget2 539 000
2011 bokslut2 489 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 848 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt kultursamarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Internationella projekt inom verksamhetsområdet utbildning och vetenskap461 000
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet277 000
Internationella projekt inom verksamhetsområdet kultur-, idrotts- och ungdomsväsendet2 214 000
Övriga internationella projekt896 000
Sammanlagt 3 848 000

Med anslaget finansieras verksamhet i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes multilaterala internationella samarbete, bilaterala kulturutbyte, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk samt Europarådets utbildningsministerkonferens som ordnas i Finland 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 29.80.50 (av engångsnatur)-100
Sammanlagt-100

2013 budget3 848 000
2012 budget3 948 000
2011 bokslut4 711 000

22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter

2) högst 3 625 000 euro för kostnaderna för ersättningar till upphovsmän för utlåning av skyddade verk.

Förklaring: Av anslaget betalas ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material i läroanstalter, allmänna bibliotek och statsförvaltningen i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten.


2013 budget17 888 000
2012 budget17 888 000
2011 bokslut15 835 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 003 000 euro.


2013 budget32 003 000
2012 budget30 800 000
2011 bokslut28 665 685

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 585 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)575 000
2.Paasikivi-Samfundet10 000
Sammanlagt 585 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-100
Sammanlagt-100

2013 budget585 000
2012 budget685 000
2011 bokslut585 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 102 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 284 000
2.Understöd till Finlands Sjömanskyrka, skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området618 000
 — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 152 000
3.Understöd till registrerade religionssamfund200 000
Sammanlagt 3 102 000
Fullmakt

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd för kostnaderna för ombyggnad av de lokaler som Sjömanskyrkan i Rotterdam har till ett belopp av högst 1 200 000 euro åren 2013—2015. Understödet beviljas som tre lika stora understöd på 400 000 euro förutsatt att Kyrkostyrelsen beviljar ett lika stort understöd för samma ändamål av sina medel.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Understöd för ombyggnad av Sjömanskyrkan i Rotterdam (punkt 2 i dispositionsplanen)400
Förändring i kostnadsnivån (punkt 1 i dispositionsplanen)58
Bortfall av engångsutgift-200
Sammanlagt258

2013 budget3 102 000
2012 budget2 844 000
2011 bokslut2 620 000

66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 337 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om anslutning till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Medlemsavgift till Unesco1 600 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa37 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO110 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM22 000
Utgifter föranledda av ett avtal om skyddande av världens kultur- och naturarv15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI26 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond310 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet22 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk34 000
Finlands finansiella bidrag till WADA56 000
Medlemsavgift till OECD/INES27 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck20 000
Finlands finansiella bidrag till UNESCO:s konvention mot dopning inom idrotten20 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS)17 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet16 000
Sammanlagt 2 337 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet (överföring från moment 29.80.50)16
Ändring i valutakurser och kostnadsnivån111
Sammanlagt127

2013 budget2 337 000
2012 budget2 210 000
2011 bokslut2 021 878