Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
              20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader
              40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken
              67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut
              68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital
              69. Avgifter till Europeiska unionen
              87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

Förklaring: EU-budgeten för 2013 är den sista budgeten under innevarande EU-budgetramperiod. Om man inte kan enas om de följande budgetramarna för EU kommer man att fortsätta på 2013 års anslagsnivå.

Ökningen av betalningsbemyndigandena i EU-budgeten för 2011 begränsades till 2,91 %, för att även EU-budgeten skulle återspegla de stabiliseringsåtgärder som medlemsstaterna håller på att genomföra för att få underskottet och skulden på ett mer hållbart spår. I enlighet med detta fortsatte utvecklingen i fråga om betalningsbemyndigandena 2012, då den godkända budgeten ökade med 2,02 procent. Målet är att fortsätta nämnda begränsning av tillväxten.

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader enligt ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna.

Förklaring: Europeiska unionen betalar i förskott ersättning till medlemsländerna för resekostnader för deltagande i rådets och dess arbetsgruppers möten. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Till den del resandet föranleder sådana utgifter som EU inte går med på att ersätta, betalas utgifterna av omkostnadsanslagen. Medlemsstaterna ska årligen före utgången av februari förete rådets generalsekreterare en redovisning av hur de använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.28.93.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserad kalkyl400
Sammanlagt400

2013 budget2 800 000
2012 budget2 400 000
2011 bokslut2 800 000

40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 8 350 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring: Finland anses årligen vinna ca 8 350 000 euro på att Nordiska Investeringsbanken är belägen i Helsingfors, vilket motsvarar det skattebelopp som banken år 2011 innehållit av de anställdas löner. Avsikten med anslaget är att befästa bankens ställning i synnerhet på den internationella marknaden. Det är inte avsett att användas till tilläggsförmåner för bankens anställda. Arrangemanget avtalades i tiden vid de nordiska finansministrarnas möte i Helsingfors den 10 november 1997. Eftersom de anställda vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska utvecklingsfonden formellt avlönas av Nordiska Investeringsbanken, ingår i värdlandsersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid ovan nämnda institutioner betalar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kalkyl i budgetprop. 2013 utifrån utfallet350
Sammanlagt350

2013 budget8 350 000
2012 budget8 000 000
2011 bokslut7 452 105

67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 givits internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har givits efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Av de förbindelser som givits åren 1982—1986 var förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljoner euro oinlösta 2011-12-31.


2013 budget170 000
2012 budget170 000
2011 bokslut

68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 350 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den tredje posten på ca 4 350 000 US-dollar, eller motvärdet 3 350 000 euro, av Finlands andel år 2013 av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankenbankens (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) grundkapital. Anslaget får dessutom användas till avgifter för eventuell skyldighet att upprätthålla värdebeständigheten.

Förklaring: Motvärdena under momentet har beräknats enligt valutakursen EUR/USD=1,3086 per den 19 april 2012.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Uppdaterad uppskattning enligt valutakursen EUR/USD=1,3086, 19.4.2012290
Sammanlagt290

2013 budget3 350 000
2012 budget3 060 000
2011 bokslut3 311 703

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 930 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket.

Förklaring: Om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag till dessa medel bestäms i rådets beslut 2007/436/EG, som gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebaserade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande av rådets förordningar (EG)

1) nr 1150/2000: förordningen gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: förordningen om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 2223/1996: förordningen gällande beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspris.

Anslaget baserar sig på uppskattningen om en tillväxt på 3,5 % jämfört med budgeten för 2012.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Mervärdesskattebaserade avgifter283 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomst1 541 000 000
Finansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade konungariket106 000 000
Sammanlagt 1 930 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade konungariket12 000
Ändring av de mervärdesskattebaserade avgifterna31 000
Ändring av de avgifter som baserar sig på bruttonationalinkomsten37 000
Sammanlagt80 000

2013 budget1 930 000 000
2012 budget1 850 000 000
2011 bokslut1 822 000 000

87. Finlands andel av höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 63 918 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det finansiella bidrag som höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital föranleder för Finland.

Fullmakt

År 2013 får Finland förbinda sig att betala höjningen av Europeiska investeringsbankens grundkapital som föranleder utgifter till ett belopp av sammanlagt 127 834 500 euro åren 2013—2015.

Förklaring: Styrelsen för Europeiska investeringsbanken har vid sitt sammanträde den 24 juli 2012 beslutat föreslå för bankens fullmäktige att beloppet av det inbetalda kapitalet i banken ska höjas med 10 000 000 000 euro från 11 619 949 450 euro till 21 619 649 450 euro. Då höjs det tecknade kapitalet från 232 392 989 000 euro till 242 392 989 000 euro. Efter höjningen är Finlands andel av det tecknade kapitalet 3 098 617 500 euro. Höjningen avses träda i kraft den 1 januari 2013. Av Finlands andel ska minst 63 917 250 euro betalas senast den 31 mars 2013.

Under både 2014 och 2015 ska 31 958 625 euro betalas.


2013 budget63 918 000