Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2012
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
            40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
            43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. Innovationspolitik och företagens internationaliseringPDF-versio

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att 2012 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 445 140 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att av tillägget på 8 000 000 euro av engångsnatur till bevillningsfullmakten ska 6 000 000 euro användas för ett till små och medelstora företag riktat program för utveckling av nätförsäljningen och marknadsföringsberedskapen och 2 000 000 euro för utvecklingsprojekt för grön IKT och smarta stadsmiljöer. Tillägget till bevillningsfullmakten ansluter sig på grund av den plötsliga strukturomvandlingen inom IKT-klustret till åtgärder som genomförs i snabb takt.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 500 000 euro år 2012, 3 200 000 euro år 2013, 2 400 000 euro år 2014 och 1 900 000 euro år 2015.


2012 III tilläggsb.500 000
2012 budget431 016 000
2011 bokslut450 569 838
2010 bokslut316 999 269

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Fullmakt. Motiveringen till momentet ändras så att 2012 får nya understöd beviljas till ett belopp av 20 692 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att tillägget på 3 000 000 euro till fullmakten ska användas för att skaffa de utredningar och andra externa sakkunnigtjänster som behövs för att åtgärda de plötsliga strukturomvandlingar inom IKT-klustret som hänför sig till marknadsföringen av Finland som ett för utländska investeringar och FoU-verksamhet intressant investeringsobjekt.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 2 000 000 euro år 2013, 750 000 euro år 2014 och 250 000 euro år 2015.

Med anledning av det som anförs ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2012 III tilläggsb.
2012 budget25 861 000
2011 bokslut20 848 284
2010 bokslut20 390 163