Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
              41. Energiskattestöd
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

91. Stöd för sysselsättningen och näringslivetPDF-versio

Förklaring: Sysselsättningen och näringslivet stöds med energiskattestöd.

Med allmänna energiskattestöd främjas konkurrenskraften för yrkesmässig verksamhet och energiintensiv industri samt konkurrenskraften för och användningen av förnybara energikällor. Med energiskattestödet till jordbruket och trädgårdsodlingen stöds jordbrukets inkomstbildning.

41. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 304 050 000 euro.

Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet

1) stöd till jordbruket

2) stöd till fartygstrafiken

3) stöd till elproduktionen

4) skatteåterbäring till energiintensiva företag

5) återbäring för skattefri användning.

Förklaring: Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) stöd till jordbruket: lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006)

2) stöd till fartygstrafiken: lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994, 9 § 4 punkten)

3) stöd till elproduktionen: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 8 §)

4) skatteåterbäring till energiintensiva företag: lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1168/2002, 8  a §)

5) återbäring för skattefri användning: lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994, 9 § 2, 3, 5 och 6 punkten) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996, 12 § 1 mom. och 21 § 1 mom.).

Betalningen av stöd till elproduktionen överfördes från Tullen fr.o.m. den 1 januari 2011, men reparationer som beror på eftergranskning kan eventuellt komma till betalning till utgången av 2013.

Skatteåterbäringen till energiintensiva företag ökades med 120 miljoner euro från ingången av 2012.

Stöd som betalas till jordbruket ändras 2014 i riktning mot ökad miljöstyrning så att andelen koldioxidskatt inte längre återbetalas till jordbruket. Budgetekonomin påverkas av ändringen år 2015.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1. Stöd till jordbruket50 000 000
2. Stöd till fartygstrafiken4 000 000
3. Stöd till elproduktionen50 000
4. Skatteåterbäring till energiintensiva företag200 000 000
5. Återbäring för skattefri användning50 000 000
Sammanlagt 304 050 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Uppdatering av utgiftsposterna på 2013 års nivå48 250
Sammanlagt48 250

2013 budget304 050 000
2012 budget255 800 000
2011 bokslut83 644 219