Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

Förklaring: I den statsandelsreform som genomförts vid ingången av 2010 koncentrerades de sektorvisa statsandelarna enligt den tidigare statsandelslagstiftningen (FM, UKM och SHM) till finansministeriet. I de sammanslagna statsandelarna har beaktats den allmänna statsandelen, statsandelarna för social- och hälsovården i sin helhet samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning, allmänna bibliotek (exklusive landskapsbiblioteks- och centralbiblioteksförhöjningarna), den allmänna kulturverksamheten och den grundläggande konstundervisningen per invånare.

Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna försöker man trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp.

Genom en höjning av statsandelen till kommuner enligt prövning försöker man se till att också kommuner med en svårare ekonomisk ställning kan klara av att producera basservice och att den ekonomiska balansen i dessa kommuner ska kunna förbättras.

Genom sammanslagningsunderstöd till kommunerna främjas frivilliga kommunsammanslagningar samt andra sådana ändringar av kommun- och regionstrukturen som bidrar till en mer ekonomisk produktion av högklassig och jämlik kommunal basservice.

Finansiering av social- och hälsovården
Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lagen om äldreomsorg). Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013. I lagen ska det bestämmas om utredandet av äldre personers behov av tjänster samt om tillgången till och kvalitetskraven på tjänsterna. Avsikten är att det för äldre personer ska utses en ansvarig arbetstagare som samordnar helheten av tjänster. Dessutom ska det föreskrivas om kommunernas skyldighet att tillsätta ett äldreråd.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet, förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt och att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper samt förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Målen eftersträvas genom att man utvecklar ledningen och strukturerna samt tar fram instrument och modeller för god verksamhet och sprider dessa till kommunerna. Effektmålen beskrivs närmare i kapitel 33.60 (Av kommunerna anordnad social- och hälsovård) som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. Basservicen stärks och reformeras, den äldre befolkningen säkerställs en människovärdig ålderdom och satsningar görs på mentalvårdstjänsterna och missbrukarvården.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Kalkylerade kostnader för socialvård    
0—6-åringar, euro/invånare6 249,796 359,316 915,097 122,39
7—64-åringar, euro/invånare291,92294,55319,55330,13
65—74-åringar, euro/invånare847,49861,73937,55988,59
75—84-åringar, euro/invånare5 113,615 195,435 652,505 924,10
85-åringar och äldre, euro/invånare14 041,4314 266,0915 521,1516 263,41
Enligt antalet arbetslösa, euro/arbetslös559,94568,90618,95637,51
Enligt arbetslöshetsgraden, euro/invånare51,0751,8956,4658,14
Enligt antalet personer med grav funktionsnedsättning, euro/invånare15,2315,4716,8317,33
Enligt antalet omhändertaganden av barn, euro/invånare43,0243,7147,5648,99
     
Kalkylerade kostnader för hälso- och sjukvård    
0—6-åringar, euro/invånare791,40826,09899,20926,16
7—64-åringar, euro/invånare879,92895,60976,821 006,10
65—74-åringar, euro/invånare2 071,392 108,302 294,202 362,97
75—84-åringar, euro/invånare3 995,444 063,664 421,644 554,19
85-åringar och äldre, euro/invånare6 935,077 050,607 670,937 900,89
Enligt sjukfrekvensen, euro/invånare378,75384,81418,67431,22
Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet
Centrala reformer

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen så att beredningen den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och dagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget.

Samhälleliga verkningar

Utgångspunkten är att garantera och stärka grundtryggheten i utbildningen för alla i hela landet, oavsett boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen med finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informationstjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Grundpris för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, euro/invånare 6 604,646 710,317 300,447 519,50
     
Grundpris för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet     
Allmänna bibliotek54,6355,5060,3862,01
Kommunens allmänna kulturverksamhet, euro/invånare3,53,53,53,5
Grundläggande konstundervisning, euro/invånare (256 kommuner år 2013)1,41,41,41,4

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 16 681 000 euro.

Anslaget får användas

1) till planering och anskaffning av statens och kommunernas gemensamma elektroniska ärendehanteringstjänster och datasystemlösningar samt till de kostnader som föranleds av stödet till kunderna i samband med det centraliserade ibruktagandet av dessa

2) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

3) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

4) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen

5) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken per år för planeringen och genomförandet av servicehelheterna och de särskilda projekten inom ramen för SADe-programmet samt för projektstyrningen av programmet högst till utgången av programperioden.

6) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrningsuppgifter inom IKT-förändringsstödet i anslutning till kommunreformen. Dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken.

Fullmakt

Finansministeriet får inom ramen för servicehelheten för lärande, social- och hälsovårdsområdet, plattformen för delaktighet, servicehelheten för arbetsgivare, servicehelheten för den som startar ett företag och servicehelheten för byggd miljö och boende i SADe-programmet, inom särskilda projekt i anslutning till programmet samt i anslutning till arbetet för en övergripande arkitektur för den offentliga förvaltningen använda den fullmakt på 16 500 000 euro som beviljats i budgeten för 2012 till den del fullmakten inte har använts 2012.

Förklaring: Med anslaget genomförs statens och kommunernas gemensamma projekt i enlighet med programmet i syfte att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen i överensstämmelse med riktlinjerna i programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet).

Målet med SADe-programmet är att tillhandahålla medborgare och företag nyttiga, smidiga och enkla elektroniska kommunikationstjänster inom den offentliga förvaltningen. Programmet erbjuder kundinriktade och interoperabla elektroniska servicehelheter som stärker kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom den offentliga sektorn. Genomförandet av programmet ansluter sig till de pågående stora utvecklingsåtgärderna inom den offentliga förvaltningen, såsom effektivitets- och resultatprogrammet, projektet för utvecklande av kundbetjäningen och kommunreformen. Programmets mandattid löper ut i slutet av 2015. De personer som anställs med anslaget arbetar som projektchefer och annan projektpersonal inom servicehelheterna i SADe-programmet och i särskilda projekt samt vid finansministeriet som projektpersonal i anslutning till styrningen av programmet under den tid programmet pågår.

Med anslaget stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationsteknologin och införande av elektroniska verksamhetssätt. Med anslaget stöds det IKT-förändringsarbete inom kommunsektorn som ansluter sig till kommunreformen.

Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, såsom stöd för det centraliserade ibruktagandet av statens och kommunernas gemensamma IKT-lösningar och genomförandet av den offentliga förvaltningens IKT-strategi.

Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktagandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och nyttan av arbetet.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

  
Projekt inom ramen för SADe-programmet13 000 000
Projekt för utvecklande av kommunernas informationsteknologi1 000 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning2 681 000
Sammanlagt 16 681 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 201320142015Sammanlagt
fr.o.m. 2013
     
Förbindelser som ingåtts före 20134004003001 100
Förbindelser år 20137 3005 1003 00015 400
Utgifter sammanlagt 7 7005 5003 30016 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-5
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-1 180
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-134
Sammanlagt-1 319

2013 budget16 681 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget18 000 000
2011 bokslut23 560 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 678 719 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till betalning av en behovsprövad höjning av statsandelen, högst 20 000 000 euro.

Det grundpris för den grundläggande konstundervisningen som används som grund för bestämmandet av statsandelen är 1,40 euro och grundpriset för allmän kulturverksamhet är 3,50 euro per invånare.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice 271 473
  
Finansiering av social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet 7 555 453
Kalkylerade kostnader 24 403 834
— kalkylerade kostnader för social- och hälsovård19 966 971
— kalkylerade kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet4 436 863
Kommunernas finansieringsandel -16 848 381
  
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde 35 055
  
PPå skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna -48 546
  
Behovsprövad höjning av statsandelen 20 000
  
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 2 631
  
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 4 926
  
Ökningar och minskningar av statsandelen 837 230
  
Utjämning av systemförändringar 497
Sammanlagt 8 678 719

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 30,96. En justering av kostnadsnivån med 3,0 % har gjorts i statsandelarna, med undantag för kommunernas allmänna kulturverksamhet och den grundläggande konstundervisningen per invånare. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 372 913 vid årsskiftet 2011/2012.

Regeringspropositioner som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lag som gäller tjänster för äldre). Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 27 300 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 31,42 % till 30,96 % år 2013. I ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till genomförandet av lagen som gäller tjänster för äldre så att statsandelen är 54,3 %. I ändringen har som avdrag beaktats 0,51 procentenheter i anslutning till den sänkningen av statsandelarna med 125 000 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 113 290 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen så att beredningen den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och dagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget.

Med hänvisning till förslaget om förlängning av faderskapsledigheten i förklaringen under moment 33.30.60 har vid dimensioneringen av anslaget inte beaktats de kostnadsverkningar som en förlängning av faderskapsledigheten skulle ha på stödet för hemvård och privat vård av barn samt på barndagvården. Kostnadseffekterna beräknas vara små.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder

Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
Grunddel 
— genomsnittligt eurobelopp (33,05 €/inv) * invånarantal vid årsskiftet 2011/2012178 122
  
Förhöjningsdelar 
— skärgårdsförhöjning11 041
— fjärrortsförhöjning36 077
— tätortsstrukturförhöjning38 737
— språkförhöjning5 642
— förhöjning p.g.a. förändringar i invånarantal1 854
Statsandel, sammanlagt 271 473

Social- och hälsovård, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
Socialvård  
Grundpris 
— 0—6-åringar (7 122,39 euro/inv)2 989 783
— 7—64-åringar (330,13 euro/inv)1 313 487
— 65—74-åringar (988,59 euro/inv)526 846
— 75—84-åringar (5 924,10 euro/inv)1 913 549
— 85-åringar och äldre (16 263,41 euro/inv)1 924 693
Enligt antalet arbetslösa (637,51 euro/inv)155 197
Enligt arbetslöshetsgraden (58,14 euro/inv)315 155
Enligt antalet funktionshindrade (17,33 euro/inv)93 008
Enligt behovet av barnskydd (48,99 euro/inv)263 980
De kalkylerade kostnaderna för socialvård, sammanlagt 9 495 698
  
Hälso- och sjukvård  
Grundpris 
— 0—6-åringar (926,16 euro/inv)388 925
— 7—64-åringar (1 006,10 euro/inv)4 002 967
— 65—74-åringar (2 362,97 euro/inv)1 259 291
— 75—84-åringar (4 554,19 euro/inv)1 471 053
— 85-åringar och äldre (7 900,89 euro/inv)935 031
Enligt sjukfrekvensen (431,22 euro/inv)2 324 016
De kalkylerade kostnaderna för hälso- och sjukvård, sammanlagt 10 381 283
  
Fjärrortskoefficient89 559
Skärgårdskoefficient431
  
De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, sammanlagt 19 966 971

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
Grundpris (7 519,50 euro/6—15-åringar)3 354 563
Förhöjningar 
— Boendetäthet196 783
— 13—15-åringar401 558
— Tvåspråkighet51 722
— Skärgårdsområde1 864
— Svenskspråkiga 6—15-åringar27 349
— 6—15-åringar som talar främmande språk40 652
De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, sammanlagt 4 074 491
  
Bibliotek (62,01 euro/inv)336 636
Kommunens allmänna kulturverksamhet (3,50 euro/invånare)18 805
Grundläggande konstundervisning (1,40 euro/invånare, 256 kommuner)6 931
De kalkylerade kostnaderna för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet, sammanlagt 362 372
  
De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, sammanlagt 4 436 863

Kommunernas finansieringsandel

  
Invånarantal5 372 913
Finansieringsandel, euro/inv3 135,80
Finansieringsandel, 1 000 euro16 848 381

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde (1 000 euro)

  
Kommuner med särskilt gles bosättning26 657
Skärgårdskommuner4 930
Kommuner inom samernas hembygdsområde3 467
Sammanlagt 35 055

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

TilläggAvdragNetto
   
777 855 -826 401 -48 546

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

  
Minskning av statsandelen 
— finansiering av nya kommunindelningsutredningar-2 000
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasytemprojekt
(-1,68 euro/inv)
-9 027
— tillägg till den behovsprövade höjningen av statsandelen-4 997
— statsandelsreformen, tilläggsandel till 30 kommuner-35 031
Minskningar, sammanlagt -51 055
  
Ökningar av statsandelen 
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet29 549
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 201312 000
— återbäring av underhållsstöd som drivits in9 994
— utjämningens neutralitet33 742
Ökningar, sammanlagt 888 285

Annan finansiering (1 000 euro)

  
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 2 631
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 4 926

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Stödtjänster inom närståendevården10 000
Överföring till moment 28.90.31-2 000
Konsekvenser av kommunsammanslagningar-13 628
Ändringar av andra bestämningsfaktorer-2 517
Återbäring av underhållsstöd som drivits in-3 214
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde1 485
Ändring av kompensationerna till följd av skatteinkomständringar år 201312 000
Minskning av statsandelen-125 000
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt568
På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna-24 112
Indexhöjning231 240
Lag som gäller tjänster för äldre27 300
Återföring av anslag av engångskaraktär som i II tilläggsbudgeten för 2012 reserverats för finansieringen av en IT-central-1 250
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde, finansiering av tilläggen till statsandelarna-1 485
Utjämning på basis av skatteinkomsterna 2013 och dess neutralitet24 112
Förändringar i invånarantal72 460
Övriga ändringar-797
Hemkommunsersättning till 6-15-åringar som saknar hemkommun (staten betalar)752
II tilläggsbudg. för 20123 563
Sammanlagt209 477

2013 budget8 678 719 000
2012 II tilläggsb.3 563 000
2012 budget8 469 242 000
2011 bokslut8 133 691 195

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 67 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 41 § i kommunindelningslagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till stöd för investerings- och utvecklingsprojekt enligt 40 § i den kommunindelningslag (167/2005) som gällde före 2008

4) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för betalning av kostnader för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunindelningslagen samt till understöd till kommunerna för de kostnader som föranleds av förhandsutredningar som gäller sammanslagningen

5) till ett belopp av högst 200 000 euro för kostnader för utredningar enligt lagen om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner (1408/2010).

Anslaget får i fråga om punkterna 4 och 5 också användas till betalning av personalutgifter och andra utgifter i anslutning till förhandsutredningen om metropolområdet.

Förklaring: Bestämmelserna om formen och nivån på sammanslagningsunderstöden har reviderats vid ingången av 2008 och gäller ändringar av kommundelningen som genomförs efter det. Samtidigt har stödet för investerings- och utvecklingsprojekt som betalas separat i samband med ändringar av kommunindelningen slopats.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Sammanslagningsunderstöd 
— kommunsammanslagningar 2013, 10 st.14 920
— kommunsammanslagningar 2012, 0 st.-
— kommunsammanslagningar 2011, 6 st.6 048
Sammanlagt, 10 st. 20 968
Kompensation för förlorade statsandelar 
— sammanslagningarna 201315 217
— sammanslagningarna 2012-
— sammanslagningarna 20112 894
— sammanslagningarna 20102 163
— sammanslagningarna 200922 805
Sammanlagt 43 079
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt 
— sammanslagningarna 2007360
Kostnaderna för utredningar enligt kommunindelningslagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst)2 400
Kostnader för stadsregionutredningar (högst)200
Alla sammanlagt 67 007
 2011
utfall
2012
utfall
2013
uppskattning
    
Kommunsammanslagningar4010
Minskning av antalet kommuner-6017
Anslag, mn €114,544,265,0
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn €8,90,030,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kompensation för förlorade statsandelar13 178
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt-1 504
Utredningar och förhandsutredningar enligt 16 § i kommunindelningslagen (varav 2 000 000 euro som en öveföring från moment 28.90.30)1 840
Sammanslagningsunderstöd10 299
Samarbetsunderstöd-1 000
Sammanlagt22 813

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget67 007 000
2012 budget44 194 000
2011 bokslut114 455 525