Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 67 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 41 § i kommunindelningslagen (1698/2009)

2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag

3) till stöd för investerings- och utvecklingsprojekt enligt 40 § i den kommunindelningslag (167/2005) som gällde före 2008

4) till ett belopp av högst 2 400 000 euro för betalning av kostnader för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunindelningslagen samt till understöd till kommunerna för de kostnader som föranleds av förhandsutredningar som gäller sammanslagningen

5) till ett belopp av högst 200 000 euro för kostnader för utredningar enligt lagen om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner (1408/2010).

Anslaget får i fråga om punkterna 4 och 5 också användas till betalning av personalutgifter och andra utgifter i anslutning till förhandsutredningen om metropolområdet.

Förklaring: Bestämmelserna om formen och nivån på sammanslagningsunderstöden har reviderats vid ingången av 2008 och gäller ändringar av kommundelningen som genomförs efter det. Samtidigt har stödet för investerings- och utvecklingsprojekt som betalas separat i samband med ändringar av kommunindelningen slopats.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Sammanslagningsunderstöd 
— kommunsammanslagningar 2013, 10 st.14 920
— kommunsammanslagningar 2012, 0 st.-
— kommunsammanslagningar 2011, 6 st.6 048
Sammanlagt, 10 st. 20 968
Kompensation för förlorade statsandelar 
— sammanslagningarna 201315 217
— sammanslagningarna 2012-
— sammanslagningarna 20112 894
— sammanslagningarna 20102 163
— sammanslagningarna 200922 805
Sammanlagt 43 079
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt 
— sammanslagningarna 2007360
Kostnaderna för utredningar enligt kommunindelningslagen och understöd som beviljas för förhandsutredningar i anslutning till sammanslagningarna (högst)2 400
Kostnader för stadsregionutredningar (högst)200
Alla sammanlagt 67 007
 2011
utfall
2012
utfall
2013
uppskattning
    
Kommunsammanslagningar4010
Minskning av antalet kommuner-6017
Anslag, mn €114,544,265,0
— varav andelen sammanslagningar året i fråga, mn €8,90,030,1

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kompensation för förlorade statsandelar13 178
Stöd till investerings- och utvecklingsprojekt-1 504
Utredningar och förhandsutredningar enligt 16 § i kommunindelningslagen (varav 2 000 000 euro som en öveföring från moment 28.90.30)1 840
Sammanslagningsunderstöd10 299
Samarbetsunderstöd-1 000
Sammanlagt22 813

Momentets rubrik har ändrats.


2013 budget67 007 000
2012 budget44 194 000
2011 bokslut114 455 525