Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
              20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt
              30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen
              31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 678 719 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till betalning av en behovsprövad höjning av statsandelen, högst 20 000 000 euro.

Det grundpris för den grundläggande konstundervisningen som används som grund för bestämmandet av statsandelen är 1,40 euro och grundpriset för allmän kulturverksamhet är 3,50 euro per invånare.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice 271 473
  
Finansiering av social- och hälsovård, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet 7 555 453
Kalkylerade kostnader 24 403 834
— kalkylerade kostnader för social- och hälsovård19 966 971
— kalkylerade kostnader för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet4 436 863
Kommunernas finansieringsandel -16 848 381
  
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde 35 055
  
PPå skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna -48 546
  
Behovsprövad höjning av statsandelen 20 000
  
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 2 631
  
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 4 926
  
Ökningar och minskningar av statsandelen 837 230
  
Utjämning av systemförändringar 497
Sammanlagt 8 678 719

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 30,96. En justering av kostnadsnivån med 3,0 % har gjorts i statsandelarna, med undantag för kommunernas allmänna kulturverksamhet och den grundläggande konstundervisningen per invånare. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 372 913 vid årsskiftet 2011/2012.

Regeringspropositioner som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag gällande stöd för den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lag som gäller tjänster för äldre). Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2013. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 27 300 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 31,42 % till 30,96 % år 2013. I ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till genomförandet av lagen som gäller tjänster för äldre så att statsandelen är 54,3 %. I ändringen har som avdrag beaktats 0,51 procentenheter i anslutning till den sänkningen av statsandelarna med 125 000 000 euro. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 113 290 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen så att beredningen den lagstiftning som gäller småbarnsfostran och dagvårdstjänster samt förvaltningen och styrningen av dem överförs från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget.

Med hänvisning till förslaget om förlängning av faderskapsledigheten i förklaringen under moment 33.30.60 har vid dimensioneringen av anslaget inte beaktats de kostnadsverkningar som en förlängning av faderskapsledigheten skulle ha på stödet för hemvård och privat vård av barn samt på barndagvården. Kostnadseffekterna beräknas vara små.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder

Den allmänna delen av statsandelen för kommunernas basservice, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
Grunddel 
— genomsnittligt eurobelopp (33,05 €/inv) * invånarantal vid årsskiftet 2011/2012178 122
  
Förhöjningsdelar 
— skärgårdsförhöjning11 041
— fjärrortsförhöjning36 077
— tätortsstrukturförhöjning38 737
— språkförhöjning5 642
— förhöjning p.g.a. förändringar i invånarantal1 854
Statsandel, sammanlagt 271 473

Social- och hälsovård, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
Socialvård  
Grundpris 
— 0—6-åringar (7 122,39 euro/inv)2 989 783
— 7—64-åringar (330,13 euro/inv)1 313 487
— 65—74-åringar (988,59 euro/inv)526 846
— 75—84-åringar (5 924,10 euro/inv)1 913 549
— 85-åringar och äldre (16 263,41 euro/inv)1 924 693
Enligt antalet arbetslösa (637,51 euro/inv)155 197
Enligt arbetslöshetsgraden (58,14 euro/inv)315 155
Enligt antalet funktionshindrade (17,33 euro/inv)93 008
Enligt behovet av barnskydd (48,99 euro/inv)263 980
De kalkylerade kostnaderna för socialvård, sammanlagt 9 495 698
  
Hälso- och sjukvård  
Grundpris 
— 0—6-åringar (926,16 euro/inv)388 925
— 7—64-åringar (1 006,10 euro/inv)4 002 967
— 65—74-åringar (2 362,97 euro/inv)1 259 291
— 75—84-åringar (4 554,19 euro/inv)1 471 053
— 85-åringar och äldre (7 900,89 euro/inv)935 031
Enligt sjukfrekvensen (431,22 euro/inv)2 324 016
De kalkylerade kostnaderna för hälso- och sjukvård, sammanlagt 10 381 283
  
Fjärrortskoefficient89 559
Skärgårdskoefficient431
  
De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovård, sammanlagt 19 966 971

Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, beräkningsgrunder (1 000 euro)

  
Grundpris (7 519,50 euro/6—15-åringar)3 354 563
Förhöjningar 
— Boendetäthet196 783
— 13—15-åringar401 558
— Tvåspråkighet51 722
— Skärgårdsområde1 864
— Svenskspråkiga 6—15-åringar27 349
— 6—15-åringar som talar främmande språk40 652
De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning, sammanlagt 4 074 491
  
Bibliotek (62,01 euro/inv)336 636
Kommunens allmänna kulturverksamhet (3,50 euro/invånare)18 805
Grundläggande konstundervisning (1,40 euro/invånare, 256 kommuner)6 931
De kalkylerade kostnaderna för allmänna bibliotek, grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet, sammanlagt 362 372
  
De kalkylerade kostnaderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek och kulturverksamhet, sammanlagt 4 436 863

Kommunernas finansieringsandel

  
Invånarantal5 372 913
Finansieringsandel, euro/inv3 135,80
Finansieringsandel, 1 000 euro16 848 381

Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde (1 000 euro)

  
Kommuner med särskilt gles bosättning26 657
Skärgårdskommuner4 930
Kommuner inom samernas hembygdsområde3 467
Sammanlagt 35 055

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

TilläggAvdragNetto
   
777 855 -826 401 -48 546

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

  
Minskning av statsandelen 
— finansiering av nya kommunindelningsutredningar-2 000
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasytemprojekt
(-1,68 euro/inv)
-9 027
— tillägg till den behovsprövade höjningen av statsandelen-4 997
— statsandelsreformen, tilläggsandel till 30 kommuner-35 031
Minskningar, sammanlagt -51 055
  
Ökningar av statsandelen 
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet29 549
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 201312 000
— återbäring av underhållsstöd som drivits in9 994
— utjämningens neutralitet33 742
Ökningar, sammanlagt 888 285

Annan finansiering (1 000 euro)

  
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun 2 631
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 4 926

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Stödtjänster inom närståendevården10 000
Överföring till moment 28.90.31-2 000
Konsekvenser av kommunsammanslagningar-13 628
Ändringar av andra bestämningsfaktorer-2 517
Återbäring av underhållsstöd som drivits in-3 214
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde1 485
Ändring av kompensationerna till följd av skatteinkomständringar år 201312 000
Minskning av statsandelen-125 000
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt568
På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna-24 112
Indexhöjning231 240
Lag som gäller tjänster för äldre27 300
Återföring av anslag av engångskaraktär som i II tilläggsbudgeten för 2012 reserverats för finansieringen av en IT-central-1 250
Tilläggsdelar på basis av särskilt gles bosättning, för skärgårdskommuner och kommuner inom samernas hembygdsområde, finansiering av tilläggen till statsandelarna-1 485
Utjämning på basis av skatteinkomsterna 2013 och dess neutralitet24 112
Förändringar i invånarantal72 460
Övriga ändringar-797
Hemkommunsersättning till 6-15-åringar som saknar hemkommun (staten betalar)752
II tilläggsbudg. för 20123 563
Sammanlagt209 477

2013 budget8 678 719 000
2012 II tilläggsb.3 563 000
2012 budget8 469 242 000
2011 bokslut8 133 691 195