Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
              01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              02. Separat budgeterade löneutgifter
              03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang
              10. Främjande av säkerheten i arbetet
              (20.) Främjande av välbefinnande i arbetet
              60. Överföringar till Utbildningsfonden
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring: Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Med anslaget får avlönas personal i tidsbundna uppgifter för nationella experter motsvarande sammanlagt högst 25 årsverken.

Förklaring: Lönerna och socialskyddet för nationella experter från Finland som arbetar inom Europeiska unionen betalas av arbetsgivaren i hemlandet, men Europeiska unionen betalar i regel vissa ersättningar till dem. Anställningsvillkoren för nationella experter som arbetar vid unionens institutioner baserar sig på kommissionens beslut av den 1 juni 2006 och rådets beslut av den 16 juni 2003. De nationella experterna arbetar vid Europeiska unionens institutioner en viss tid, minst sex månader och högst fyra år. En och samma person kan i regel arbeta som nationell expert endast en gång.


2013 budget1 000 000
2012 budget1 000 000
2011 bokslut1 000 000

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas

1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när den ordinarie budgetpropositionen bereddes

2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande.


2013 budget50 000
2012 budget50 000
2011 bokslut

03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 60 000 euro.

Anslaget får användas till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931).

Förklaring: Det uppskattade antalet personer som får lön på indragningsstat år 2013 är fyra personer. Tidpunkten för när personer som får lön på indragningsstat pensioneras kan väljas av personen i fråga fram till det att han eller hon fyller 68 år.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av beräkningsgrund (ramen 2013)-45
Tidigare pensionering än beräknat-25
Sammanlagt-70

2013 budget60 000
2012 budget130 000
2011 bokslut125 767

10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan insamling och forskning av uppgifter som främjar arbetarskyddet, arbetshälsan och företagshälsovården inom statsförvaltningen

2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda

3) för utbildning och information om det som anges ovan.

Förklaring: Anslaget grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och lagen om statskontoret (305/1991). Anslaget beräknas så att det är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Målet är att förbättra förutsättningarna för säkerhet i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja de statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet. Statens arbetslivsdelegation beslutar årligen om de prioriterade områdena för fördelningen av anslaget.

Motsvarande inkomst har budgeterats under moment 12.28.60.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Arbetsgivarnas avgifter225
Överföring från moment 28.20.01675
Sammanlagt900

2013 budget900 000

(20.) Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Stödfunktionerna i anslutning till arbetshälsan och arbetarskyddet inom statsförvaltningen omorganiserades från ingången av 2012. I det sammanhanget upphörde verksamheten vid Statens arbetarskyddsfond och samtidigt koncentrerades de utvecklingspengar som riktas till statliga organisationer till Statskontoret. Det anslag som tidigare budgeterats under momentet överförs till moment 28.20.01 till Statskontorets förfogande för att utveckla dessa funktioner och för utvecklingsfinansiering som fördelas till ämbetsverken. Fr.o.m. 2013 samlas denna del av finansieringen av verksamheten in i samband med olycksfallsförsäkringspremien, och därför finns det inte behov av någon särskild budgetfinansiering.

Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2012 budget675 000
2011 bokslut895 000

60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 280 000 euro.

Anslaget får användas till statens betalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002).

Förklaring: I fråga om personer i statens tjänst betalar staten till Utbildningsfonden de i fondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.


2013 budget280 000
2012 budget280 000
2011 bokslut172 339