Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
              01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              02. Separat budgeterade löneutgifter
              03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang
              10. Främjande av säkerheten i arbetet
              (20.) Främjande av välbefinnande i arbetet
              60. Överföringar till Utbildningsfonden
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 854 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 58 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja 14 500 euroa VEL-eläkemaksun hoitokuluosuutena. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 106 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä.

Kuluttajavirasto toteuttaa osaltaan valtioneuvoston vahvistamaa kuluttajapoliittista ohjelmaa. Siitä johdettuja teemoja vuosiksi 2006—2007 ovat julkisten palvelujen kuluttajansuoja, viestintäpalvelut, digitelevisio, kulutusluotot ja talousneuvonta.

Kuluttajaviraston yhteydessä toimii myös Euroopan Kuluttajakeskus, jonka toiminnasta puolet rahoitetaan viraston budjetista ja puolet rahoittaa Euroopan komissio.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti Kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007:

Vaikuttavuus

Toiminnallinen tuloksellisuus

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2005
toteutuma
2006
tavoite
2007
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys94,59694
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee   
— sairauspoissaolopäivät/htv12,611,5< 11,0
Organisaation osaaminen kasvaa   
— koulutuspäivät/htv4,56,06,0
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä53,553,055,0
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva   
— lähtövaihtuvuus, %4,46,5< 4,5
— työhakemukset/avoin työpaikka 80> 30
Johtaminen (viestintä ja kannustavuus)   
— organisaation oma indeksi (1—5)3,33,43,4

Mittarina käytetään myös työtyytyväisyyskyselyn tuloksia.

Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain (1 000 euroa)
 2006 2007 
 arvio %arvio %
     
Viraston yleiset tehtävät8771587515
Tuoteturvallisuus46884678
Valmismatkaliikkeiden valvonta17531753
Kuluttajaoikeus8191481714
Valistus ja viestintä1 287221 28422
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus29252925
Asiointi-, hallinto ja muut palvelut1 755301 75130
Euroopan kuluttajakeskus17531753
Yhteensä5 8491005 854100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2005
toteutuma
2006
varsinainen
talousarvio
2007
esitys
    
Bruttomenot6 4526 6996 694
Bruttotulot832850840
Nettomenot5 6215 8495 854
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta812  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 056  


2007 talousarvio5 854 000
2006 lisätalousarvio33 000
2006 talousarvio5 849 000
2005 tilinpäätös5 865 000