Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2012 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              03. Maaseutuviraston toimintamenot
              04. Lautakuntien toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              (40.) Bioenergiatuotannon avustukset
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10.  (30.10, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. Kala-, riista- ja porotalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto-luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön toimialan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ja Maaseutuviraston (Mavi) sekä valituslautakuntien menot. Virastot hankkivat talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta ja palveluja Valtion IT-palvelukeskukselta.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. ELY-keskusten toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluviin tehtäviin kohdistui vuonna 2010 yhteensä noin 972 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö, josta EU:n maatalous-, maaseutu- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä 778 henkilötyövuotta ja vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä noin 194 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2010 toimi noin 55 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi tullilaitos suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).

Hallitusohjelman perusteella maa- ja metsätalousministeriöstä siirretään maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön maaseutupolitiikkajaoston henkilöstö ja tehtävät työ- ja elinkeinoministeriön alueiden kehittämisyksikköön. Kun maaseutupolitiikan valtakunnallisten tehtävien hoito siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöön myös momentin 30.10.(63) määrärahat siirretään pääluokkaan 32.

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 461 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Apulaisosastopäällikön virka lakkautetaan 1.1.2012 lukien.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Taloudellisuus

Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin vuosina 2010, 2011 ja 2012
 201020112012
 htv milj. €htvmilj. €htvmilj. €
       
Maaseudun kehittäminen ja maatalous916,0885,6856,3
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu544,0543,9544,1
Kala-, riista- ja porotalous355,1343,8344,1
Vesitalous ja maanmittaus261,9251,7252,2
Metsätalous302,2282,1282,3
Keskitetyt tukitehtävät527,6548,6559,5
Yhteensä288
(kiintiö 291)
26,928325,728128,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot29 76228 606 31 061
Bruttotulot2 5162 6002 600
Nettomenot27 24626 00628 461
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 540  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 207  

Kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 1 600 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2011 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon edelleen 160 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2012 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Elintarvike- ja terveysosaston apulaisosastopäällikön virka voidaan lakkauttaa, koska viran tilalle on perustettu yksikön päällikön tasoinen virka.

Määrärahasta käytetään edelleen 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset352
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen-1 500
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv)802
Siirto momentilta 30.01.0398
IT-palvelukeskussiirron palautus momentilta 28.20.06270
Siirto momentille 32.01.01 (-3 htv)-167
Palkeet-hinnoittelun yhtenäistäminen10
Toimintamenosäästö (HO)-109
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-11
Tasomuutos3 000
Yhteensä2 745


2012 talousarvio28 461 000
2011 III lisätalousarvio290 000
2011 talousarvio25 716 000
2010 tilinpäätös26 913 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 412 000 euroa.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.

Tike tukee vuodelle 2012 maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain
 2010 tilinpäätös2011 varsinainen talousarvio2012 esitys
 Menot TulotMenot TulotMenot Tulot
 1 000 €Htv1 000 €1 000 €Htv1 000 €1 000 €Htv1 000 €
          
Tilastoviranomaistehtävät2 67128-1 92524-2 14224-
IT-palvelut1)9 1021033537 3251067 3257 5101067 025
Muut palvelut2 087414671 73533-1 34330-
Maksullinen toiminta2)337234620022002002300
Yleishallinto2 8273492 18827-2 6052863
Yhteensä17 0242081 17513 3731927 52513 8001907 388

1) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin.

2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen.

Tuottavuuden tunnuslukuja

 201020112012
Tuottavuustoteutumaarviotavoite
    
Tietojärjestelmien ylläpitopalveluiden toimenpiteet, kpl/htv363380400
Tietojärjestelmien kehittämispalveluiden toimenpiteet, kpl/htv429430440
Htp/tilastotuote203194186
Htp/tilausraportti0,680,680,68

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot17 02413 49513 800
Bruttotulot1 1757 5257 388
Palvelusopimuksiin perustuen 7 3257 025
— Maa- ja metsätalousministeriö 1 1001 100
— Maaseutuvirasto 4 2003 900
— Elintarviketurvallisuusvirasto 1 6001 600
— Muut virastot ja laitokset 425425
Maksuasetukseen perustuen346200300
Muut tulot829-63
Nettomenot15 8485 9706 412
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 316  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 375  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot3467 5257 325
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1135 2675 973
— osuus yhteiskustannuksista2242 2581 406
Kustannukset yhteensä3377 5257 379
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)9--54
Kustannusvastaavuus, %10310099

Bruttomenoissa ja bruttotuloissa on otettu huomioon vähennyksenä 300 000 euroa palvelusopimuksiin perustuvan toiminnan (Maaseutuvirasto) supistumisena ja lisäyksenä 100 000 euroa maksuasetukseen perustuvan toiminnan laajenemisena. Aiemmin päätettyjen tuottavuustoimien toteuttamisen johdosta vähennetään kolmea henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Vähennyksestä ei aiheudu muutoksia määrärahaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset148
Eviran ja Mavin yht. IT-hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto-300
Kertaluonteisen siirron palautus momentilta 30.20.01300
Toimintamenosäästö-300
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv)716
Yhteensä564


2012 talousarvio6 412 000
2011 III lisätalousarvio122 000
2011 talousarvio5 848 000
2010 tilinpäätös15 907 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa: Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2012 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot ja henkilötyövuodet toiminnoittain
 2010 toteutuma2011 arvio2012 esitys
ToiminnotKustannukset
1 000 €
HtvKustannukset
1 000 €
HtvKustannukset
1 000 €
Htv
       
Tukijärjestelmien hallinnointi5 841786 979766 37974
Hakemusten käsittely1 855232 042231 86722
Tukimaksujen käsittely1 541221 968211 79920
Tukien valvonta ja tarkastukset1 561222 047221 87124
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta64111773107079
Yhteistyö ja kehittäminen1 110141 284131 17314
Sisäinen tarkastus ja valvonta414654965026
Tietotekniikka ja -hallinto10 8064513 5344611 20945
Yhteensä23 76922129 17621725 507214

Taulukossa htv-sarakkeet sisältävät myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat, joiden htv-kertymä ei ole aiemmin päätettyjen tuottavuustoimien eikä kiintiöksi asetetun henkilötyövuosien enimmäismäärän piirissä. Teknisellä avulla palkattujen ja harjoittelijoiden htv-kertymä oli vuonna 2010 noin 9 htv ja vuonna 2011 arvio on 11 htv. Vuoden 2012 kertymän arvioidaan olevan vuoden 2011 tasoa.

Tuotokset ja laadunhallinta

Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä palveluitaan. Tavoitteena on, että sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksissa on vähintään 50 %.

Markkinatukipäätösten läpimenoajat pyritään pitämään säädösten antamissa määräajoissa. Mavi kouluttaa kuntia ja ELY-keskuksia edellisten vuosien tapaan. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2010
toteutuma
2011
budjetoitu
2012
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot24 34025 02126 082
Bruttotulot559560575
Nettomenot23 78124 46125 507
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 925  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 519  

Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Tuottavuustoimet (-1 htv)-40
Palkkausten tarkistukset176
Sähköinen pinta-alatukien haku 
— Siirto momentilta 28.70.20200
— V. 2011 hankkeeseen momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poisto-200
Siirto momentille 30.01.01-98
Toimintamenosäästön palautus300
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (10 htv)2 881
Toimintamenosäästö (HO)-1 400
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-600
Tasomuutos-27
Yhteensä1 192

Ahvenanmaan kunnille maksetaan korvauksia niistä tehtävistä, joita ne hoitavat maa- ja metsätalousministeriön ja muiden maaseutuelinkeinoviranomaisten, valtion ja Euroopan unionin varoista myöntämiin ja maksamiin avustuksiin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tukiin liittyen. Korvausten maksaminen on Maaseutuviraston tehtävä. Edellä olevan johdosta momentin perusteluja on täydennetty. Korvaukset suoritetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.


2012 talousarvio25 507 000
2011 III lisätalousarvio146 000
2011 talousarvio24 315 000
2010 tilinpäätös21 375 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 873 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin.

Selvitysosa: Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, riistanhoitopiirien sekä kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Valituslautakunta on antanut päätöksiä seuraavasti: 378 kpl v. 2007, 354 kpl v. 2008, 348 kpl v. 2009 ja 246 kpl v. 2010.

Valitusasian keskimääräinen käsittelyaika valituslautakunnassa 2000-luvulla on ollut noin 6,1 kk. Valitusten keskimääräinen käsittelyaika v. 2010 oli noin 5,4 kk. Tavoitteena on myös jatkossa pitää käsittelyaika enintään noin 6 kuukaudessa. EU:n ja kansallisten maatalousoikeudellisten säädösten määrällä ja moniportaisuudella sekä tiheällä muuttuvuudella on kuitenkin vaikutuksensa valitusasioiden vaikeusasteeseen ja käsittelyaikaan.

Valituslautakunnan päätöksistä voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, kuitenkin tukiasioissa yleensä vain valitusluvalla.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä hoitovirhekysymyksissä. Arviolautakunta antoi vuonna 2010 yhteensä 27 lausuntoa ja niiden käsittely kesti keskimäärin noin 5,4 kk.

Määrärahan arvioitu käyttö
  
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta818 000
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta55 000
Yhteensä873 000

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2012 talousarvio873 000
2011 III lisätalousarvio9 000
2011 talousarvio862 000
2010 tilinpäätös857 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) maa- ja metsätalousministeriön toimialan lähialueyhteistyöhankkeisiin ja niiden valmistelusta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta myöntöpäätösperusteisena.


2012 talousarvio669 000
2011 talousarvio669 000
2010 tilinpäätös669 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) eri virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin menoihin ja palkkioihin

2) valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 76 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan sektoritutkimuksen ohjausjärjestelmän mukaisia, valtioneuvoston määrittämien aihepiirien tutkimusohjelmia. Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 300 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Vuoden 2011 kertaluonteisen vähennyksen palautus200
Säästö (HO)-500
Yhteensä-300

Täydentävän esityksen (HE 119/2011 vp) selvitysosa: Vähennys 800 000 euroa talousarvioesityksen 4 143 000 euroon nähden aiheutuu hallitusohjelmassa mainitun vihreän talouden lisämäärärahan siirtämisestä momentille 30.20.47 käytettäväksi luomualan ja lähiruuan toteuttamisohjelmien valmisteluun ja ohjelmatoimien toteuttamiseen.


2012 talousarvio3 343 000
2011 talousarvio3 643 000
2010 tilinpäätös3 333 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 28 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan lisäys perustuu menojen toteutuneeseen tasoon.


2012 talousarvio28 000 000
2011 III lisätalousarvio3 780 000
2011 talousarvio24 220 000
2010 tilinpäätös26 495 899

(40.) Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2011 III lisätalousarvio5 855 000
2011 talousarvio5 000 000
2010 tilinpäätös8 069 000

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 200 000 euroa järjestöjen tuki- ja jäsenmaksusäästönä (HO).


2012 talousarvio3 514 000
2011 talousarvio3 714 000
2010 tilinpäätös3 714 000