Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
              15. Pensioner
              16. Extra pensioner
              17. Övriga pensionsutgifter
              50. Skadestånd
              63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för
              95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 900 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av ränteutgifter som föranleds av utbetalningen av pensioner som Statskontoret till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Statskontoret betalar ränta till ansvarsfördelningen enligt Vilma-förfarandet på pensioner och förskott enligt lagen om statens pensioner som betalas ut av andra pensionsanstalter. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Räntorna för poster i anslutning till utredningar enligt principen om sista pensionsanstalt (Vilma)-1 100
Sammanlagt-1 100


2013 budget18 900 000
2012 budget20 000 000
2011 bokslut14 237 176