Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
              15. Pensioner
              16. Extra pensioner
              17. Övriga pensionsutgifter
              50. Skadestånd
              63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för
              95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Pensioner och ersättningarPDF-versio

Förklaring: Utvecklingen mot en äldre befolkning skapar ett betydande tryck på en ökning av statens pensionsutgifter under de närmast följande årtiondena. Målet var att förbättra hållbarheten i fråga om finansieringen av pensionerna och att på lång sikt höja den genomsnittliga pensioneringsåldern med 2—3 år. Genom Statskontorets Kaiku-projekt, som finansieras med en arbetarskyddspremie som tas ut hos ämbetsverken, strävar man efter att avvärja risken för nedsatt arbetsförmåga och på så sätt dämpa ökningen av statens pensionsutgifter.

15. Pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 219 860 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av

1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa

2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar

3) dröjsmålsförhöjningar

4) eventuella rättegångskostnader

5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt

6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470). Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner som beviljats på grund av anställning hos staten, kommun, församling eller enskild samt motsvarande pensioner vid statsunderstödda institutioner, affärsverk eller statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar4 191 067 000
Pensioner och familjepensioner till riksdagsledamöter12 786 000
Rehabiliteringsförmåner som beviljats personer som omfattas av statens pensionsskydd3 000 000
Ersättning till den kommunala pensionsanstalten13 007 000
Sammanlagt 4 219 860 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserade kalkyler för arrangemanget enligt principen om sista pensionsanstalt (Vilma) i ArPL-indexnivå (2470)127 526
Sammanlagt127 526

2013 budget4 219 860 000
2012 II tilläggsb.-47 575 000
2012 budget4 092 334 000
2011 bokslut3 775 184 333

16. Extra pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 130 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare.

Av anslaget får användas högst 9 000 euro till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner. Beloppet som överförs motsvarar det anslag som beviljas under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Tidigare beviljade extra pensioner2 014 000
Nya extra pensioner107 000
Av riksdagens kanslikommission beviljade extra pensioner, högst9 000
Sammanlagt 2 130 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kalkyl för 2013 i ArPL-indexnivå (2470)-225
Sammanlagt-225

2013 budget2 130 000
2012 budget2 355 000
2011 bokslut2 439 226

17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

2) för betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar. Med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski farbrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen

3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

Statskontoret får avtala att pensionsansvaren betalas som ett engångsbelopp som uträknats på försäkringsmatematiska grunder.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Ersättningarna betalas i huvudsak som engångsbelopp uträknade på försäkringsmatematiska grunder. Anslaget kommer inte att användas för pensionsersättningar till bolag som bildats efter 1992.

Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Ersättning till Nokia Abp50 000
Ersättning till Vapo Oy500 000
Ersättning till Vammas Oy300 000
Ersättning till Lapua Oy300 000
Övriga ersättningar20 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem1 660 000
Sammanlagt 2 830 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av kalkylen för 2013 i ArPL-indexnivå (2470)24
Sammanlagt24

2013 budget2 830 000
2012 budget2 806 000
2011 bokslut28 287 133

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 39 285 000 euro.

Anslaget får användas

1) till olycksfallsersättningar

2) till trafikskadeersättningar

3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring

4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän

5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda

6) till ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift

7) till arvoden till sakkunnigläkare i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

8) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget grundar sig på följande författningar:

1) olycksfallsersättningar: lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), yrkessjukdomslagen (1343/1988), lagen om olycksfallsersättning för statstjänstemän (449/1990), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

2) trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (279/1959) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

3) periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (759/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

4) ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

5) lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1898).

Den inverkan som arvodena till sakkunnigläkare i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador har i fråga om utgifterna är ca 10 000 euro per år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Olycksfallsersättningar34 400 000
Trafikskadeersättningar2 300 000
Ekonomiska stöd som motsvarar grupplivförsäkring1 670 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän600 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda100 000
Ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift140 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik75 000
Sammanlagt 39 285 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av antalet skador som orsakas av fordon som är befriade från försäkringsplikt155
Sammanlagt155

2013 budget39 285 000
2012 budget39 130 000
2011 bokslut39 035 473

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 130 800 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av pensioner som Statskontoret till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning.

Anslaget får användas även till de ersättningar till staten som Kommunernas pensionsförsäkring Keva betalar för pensionsutgifter inom städernas rättsväsende och vilka ersättningar klarläggs i samband med Vilma-pensionsutredningen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Anslaget har beräknats enligt den uppskattade APL-indexnivån för 2013 (2470).

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.51.

Från momentet överförs täckningen till Kommunernas pensionsförsäkring för betalning av statliga pensioner till följd av principen om sista pensionsanstalt. Beloppet som överförs motsvarar det anslag som beviljas under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av kalkylen för 2013 i ArPL-indexnivå (2470)17 262
Sammanlagt17 262

2013 budget130 800 000
2012 budget113 538 000
2011 bokslut94 293 531

95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 900 000 euro.

Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av ränteutgifter som föranleds av utbetalningen av pensioner som Statskontoret till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring: Statskontoret betalar ränta till ansvarsfördelningen enligt Vilma-förfarandet på pensioner och förskott enligt lagen om statens pensioner som betalas ut av andra pensionsanstalter. Som räntesats används en ränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Räntorna för poster i anslutning till utredningar enligt principen om sista pensionsanstalt (Vilma)-1 100
Sammanlagt-1 100


2013 budget18 900 000
2012 budget20 000 000
2011 bokslut14 237 176