Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring: Statens statistikväsen ska sörja för att statistik över samhällsförhållandena och deras utveckling framställs för allmänt bruk. Statistikcentralen är allmän myndighet inom statens statistikväsen. Utöver framställandet av statistik ska centralen sörja för det allmänna utvecklandet av det nationella statistikväsendet i samarbete med övriga statliga statistikframställande myndigheter. När det gäller att revidera och utveckla statistiken är målet att så väl som möjligt koppla samman de inhemska informationsbehoven med de internationella förpliktelserna. Man försöker påverka utvecklingen av internationella och i synnerhet europeiska statistiksystem så att utvecklandet av statistiken sker koordinerat på ett sådant sätt att överlappande statistikföring undviks samt befintliga statistikrättsakter förtydligas och gallras. I det internationella statistiksamarbetet främjas ryktbarheten av och den goda praxisen i det finländska statistikkunnandet.

Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är en sakkunnigenhet för tillämpad ekonomisk forskning. Den ekonomiska forskningen har till uppgift att till stöd för beslutsfattandet producera forskningsinformation om hur den offentliga sektorns resurser kan användas effektivt samt om konsekvenserna av den offentliga sektorns åtgärder på verksamheten inom samhällsekonomin. I den ekonomiska forskningen bedöms både den offentliga ekonomins och samhällsekonomins behov att anpassa sig till kommande ändringar. I forskningen betonas de forskningsbehov som förutsätts med tanke på utvecklandet av produktiviteten inom den offentliga sektorns serviceproduktion, den hållbara ekonomiska tillväxten samt den strukturpolitik som främjar den ekonomiska anpassningsförmågan.

Befolkningsregistercentralen

Befolkningsregistercentralen har i uppgift att möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Med sin verksamhet främjar Befolkningsregistercentralen skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god databehandling och god informationshantering. Befolkningsregistercentralen och är tillsammans med magistraterna registeransvariga inom befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen upprätthåller och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Befolkningsregistercentralen tillhandahåller informationstjänster och certifikattjänster ur befolkningsdatasystemet.

Finansministeriet ställer upp följande preliminära effektmål för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och Befolkningsregistercentralen för 2013:

 • — Man säkerställer att statistiken och informationsmaterialet håller hög kvalitet och är tillförlitliga
 • — Förutsättningarna för det samhälleliga beslutsfattandet, forskningen och medborgarnas tillgång till information förbättras
 • — Statistikerna och informationsmaterialen är mer tidsenliga, täckande och användbara och statistikproduktionen reagerar snabbt på det förändrade informationsbehovet
 • — Utnyttjandet av och tillgången till informationsmaterial främjas i enlighet med den nationella forskningspolitiken och de överenskomna utvecklingsriktlinjerna
 • — Man utvecklar metoder som mäter effekterna och resultatet av och produktiviteten inom de offentliga tjänsterna och presenterar praktiska lösningar till stöd för detta
 • — Man producerar forskningsrön som stöder kommun- och servicestrukturreformen
 • — Man utvärderar effekterna av det skatte- och socialskyddssystem som stöder den offentliga ekonomins hållbarhet, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen samt av andra strukturella åtgärder
 • — Det genomförs en utvärdering av de klimat- och energipolitiska åtgärder som vidtagits
 • — Det skapas effektiva verksamhetsmodeller för spridning och utnyttjande av forskningsrön
 • — Användningen av forskningsmetoder och databaser utvecklas och utnyttjandet av dem främjas
 • — Man ökar och fördjupar samarbetet med forskningsinstitutioner och universitet
 • — Tillförlitligheten hos befolkningsdatasystemet och certifikattjänsterna bevaras samtidigt som både tillgängligheten och utnyttjandet ökar
 • — Kunderna kan med hjälp av Befolkningsregistercentralens tjänster effektivisera och stödja sin verksamhet
 • — Genom att utveckla folkbokföringen och dess datasystem främjar man kvaliteten på samhällets basregisteruppgifter och en kostnadseffektiv tillgång till uppgifterna särskilt med beaktande av dataskydds- och datasäkerhetsaspekterna.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 497 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemsskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Produktivitetsförändring, %5,02,02,0
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %77,174,075,0
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 79,985,084,0
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %103,0100,0100,0
    
Produktion och kvalitetsledning    
Antal offentliggöranden, st.624615620
Antalet nedladdningar från statistikdatabasen StatFin, mn st. 93100115
Högsta andel försenade offentliggöranden4,33,53,0
Hur snabbt statistikuppgifterna offentliggörs, veckor   
— årsstatistiker41,440,740,0
— kvartalsstatistiker8,79,29,2
— månadsstatistiker4,74,84,8

Statistikcentralen producerar de statistiker och tjänster som de gällande EU-rättsakterna och EU-förpliktelserna samt de centrala nationella behoven förutsätter. De mest betydande utvecklingsprojekten gällande statistiken är utvecklandet av miljöbokföringen och nationalräkenskaperna, revidering av företagsregistret och vissa datasystem som gäller företagsstatistik och utvecklande av kommunstatistiken. Inom serviceproduktionen satsar man på utvecklandet av forskarservicen (inkl. mikrosimulering). Verksamheten effektiviseras i enlighet med Produktivitetsprogrammet 2015.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken820848840
Arbetstillfredsställelse, skala 1—53,53,53,5
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.11,310,510,5
Intern rörlighet, antal1329090

Temat för Statistikcentralens personalstrategiska riktlinjer för verksamheten 2010—2015 är målinriktad förnyelse. De strategiska målen är kunniga anställda, en välmående arbetsgemenskap och förnyade former och verksamhetssätt för arbetet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 56 11758 87860 517
Bruttoinkomster 10 55110 66010 020
Nettoutgifter 45 56648 21850 497
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år5 202  
— överförts till följande år5 066  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer8 6338 8008 250
— övriga intäkter1555060
    
Intäkter sammanlagt 8 7888 8508 310
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 8 5418 8508 310
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 247--
Kostnadsmotsvarighet, % 102,9100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-290
Nivåförändring1 004
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-149
Lönejusteringar1 773
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-59
Sammanlagt2 279

2013 budget50 497 000
2012 II tilläggsb.982 000
2012 budget48 218 000
2011 bokslut45 430 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 233 000 euro.

Förklaring: Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är en enhet för tillämpad forskning som finns under finansministeriets förvaltningsområde.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer finansministeriet preliminärt upp följande resultatmål för forskningscentralen för 2013: Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och forskningscentralen ingår.

Effektivitet

I forskningen accentueras de forskningsbehov som förutsätts för att förbättra produktiviteten inom den offentliga ekonomin, bedriva en sådan strukturpolitik som främjar den ekonomiska anpassningsförmågan och en hållbar ekonomisk tillväxt. Forskningsresultaten förbättrar kunskapsbasen för beslutsfattandet samt uppföljningen av de reformer som genomförts inom följande delområden:

Effektiviteten i offentliga tjänster samt den kommunala ekonomin

Forskningen koncentreras på kommunernas finansiering, kommun- och servicestrukturen samt på produktiviteten och effekterna av välfärdstjänsterna. I anslutning till dessa teman undersöker man också konkurrensen i fråga om de offentliga tjänsterna.

Finansieringen av och inkomstöverföringar i den offentliga ekonomin

I arbetet uppskattas det hurudana effekter de reformer som genomförts i fråga om beskattningen och den sociala tryggheten har på hushållens och företagens beteende, inkomstfördelning och på den offentliga ekonomins balans. Dessutom undersöker man hur inkomstfördelningen har utvecklats, hurudana ändringar som skett i de inhemska och internationella förhållandena i fråga om skattepolitiken och de utmaningar med tanke på utvecklandet av systemet som följer av detta.

Arbetsmarknaden och tillväxtfrämjande politik

Verksamheten koncentreras till åtgärder som syftar till att höja sysselsättningsgraden och till att utvärdera effekterna av miljöpolitiken. Dessutom undersöker man de ekonomiska konsekvenserna av invandringen och vilka verkningar globaliseringen har på arbetsmarknaden.

Stöd och modeller för beslutsfattande

Användningen av totalekonomiska modeller stöder utvärderingen av effekterna av de politiska åtgärderna inom flera olika områden av finanspolitiken. Med hjälp av modellerna producerar man också scenarier som stöder utvärderingen på lång sikt när det gäller den ekonomiska utvecklingen och behovet av arbetskraft.

Fördelningen av kostnaderna enligt resultatområde, %

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Kärnfunktioner (forsknings- och sakkunniguppgifter)    
Effektiviteten i offentliga tjänster, %283030
Finansieringen av och inkomstöverföringar i den offentliga ekonomin, %283030
Arbetsmarknaden och tillväxtfrämjande politik, %302525
Stöd och modeller för beslutsfattande, %141515
Kärnfunktioner, sammanlagt, %100100100
Kostnader sammanlagt, 1 000 €4 9785 4605 460

Produktion och kvalitetsledning

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Antal publikationer   
— internationella publikationer, st.151720
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.293235
— övriga inhemska publikationer, st.465050

VATT fortsätter att publicera inom sina egna serier, inom andra inhemska serier och på internationella forum. Den vetenskapliga nivån upprätthålls även genom att man utvecklar internationella forskningsnätverk. Vid sidan om publikationsverksamheten hålls den övriga sakkunnigverksamheten fortsättningsvis på en aktiv nivå och denna återspeglar forskningscentralens insatser i aktuella reformprojekt som genomförs inom den ekonomiska politiken.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken535858
Arbetstillfredsställelse, skala 1—5-3,43,35
Index för utbildningsnivån6,76,86,8

Inom VATT fortsätter man arbetet med att utveckla arbetsgemenskapen. I detta arbete framträder chefsarbetet och personalens påverkningsmöjligheter. Det centrala verksamhetsområdet inom välbefinnande i arbetet är att utveckla den övergripande kompetensen. Forskarbesök och gemensamma tjänster är ett led i utvecklandet av forskningscentralens strategiska verksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 4 9525 0825 383
Bruttoinkomster 1 0369501 150
Nettoutgifter 3 9164 1324 233
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 514  
— överförts till följande år1 797  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-22
Nivåförändring-17
Lönejusteringar140
Sammanlagt101

2013 budget4 233 000
2012 II tilläggsb.75 000
2012 budget4 132 000
2011 bokslut4 199 000

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 083 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Produktivitet inom informationstjänsten, 1 000 €/årsverke6585784181)
Produktivitet inom certifieringstjänsten, 1 000 €/årsverke376370336
    
Produktion och kvalitetsledning    
Riktigheten i befolkningsdatasystemets uppgifter: fasta adresser, %999999
Riktigheten i elektronisk identitet, %100100100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st.9,59,510
Medborgarcertifikat (utfärdade), 1 000 st.998080
Handlingar med biocertifikat (utfärdade), 1 000 st.519809823
— Passcertifikat 729743
— Biocertifikat för uppehållskort eller uppehållstillståndskort 8080
Organisationscertifikat (utfärdade), 1 000 st. 101818
Hälso- och sjukvårdscertifikat (beviljade)519950
Möjlighet att använda direktåtkomst i befolkningsdatasystemet, %99,999,8599,9
Möjlighet att använda certifieringssystem, %99,999,899,9
Flyttningsanmälan på internet, %565758
Beställd undersökning, helhetsvitsord (på skalan 4—10)8,3 8,0

1) Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Ledarskapsindex, VMBaro3,233,253,30
Ledarskapsindex för kompetens, VMBaro3,423,453,45
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.8,2109,5
Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro helhetsindex)3,293,303,35
Arbetshälsoindex, VMBaro3,553,553,60
Utveckling av antalet årsverken108,6112107
Årsverken (årsv.) 108103
Bekämpning av grå ekonomi, årsv. 44
Antal årsverken sammanlagt, årsv.109112107

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 21 95025 80123 253
Bruttoinkomster 20 50718 35016 170
Nettoutgifter 1 4437 4517 083
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år2 990  
— överförts till följande år4 212  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer4 7544 3501 3501)
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 4 7404 3501 5001)
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter -kostnader) 14--150
Kostnadsmotsvarighet, % 10010090
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer7 7486 8007 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 3863 1003 300
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 4 3623 7003 700
Kostnadsmotsvarighet, % 229220212

1) Innefattar endast den avgiftsbelagda verksamheten. Den standardiserade informationstjänsten inom den offentliga förvaltningen blir avgiftsfri år 2013.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifieringstjänsten)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer7 0056 3006 620
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 2846 3006 180
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 721-440
Kostnadsmotsvarighet, % 111100107
    
Företagsekonomiska prestationer1)   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer8959001 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 9039001 100
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8--
Kostnadsmotsvarighet, % 99100100

1) I budgeten ingick hälso- och sjukvårdscertifikat som har överförts till de offentligrättsliga certifikaten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-38
Nivåförändring-3 145
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-500
Lönejusteringar52
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.10.01)298
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.20.01)171
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 32.01.01)62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.10.28)18
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.30.01)59
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.30.60)9
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.20.01)15
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 35.01.01)27
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.30.02)41
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.01.01)14
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.01.03)153
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 30.70.01)226
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.02)19
Bekämpning av grå ekonomi (överföring från moment 28.10.02)200
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.40.60)8
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.40.01)8
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.03)43
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 33.03.04)66
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 27.10.01)36
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.30.01)23
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.20.01)23
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.90.02)1 180
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 26.40.01)24
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 24.01.01)12
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.40.01)11
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.03)131
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 29.40.50)51
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.01.01)1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 31.01.21)170
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 25.10.04)56
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring från moment 28.10.01)109
Sammanlagt-368

2013 budget7 083 000
2012 II tilläggsb.26 000
2012 budget7 451 000
2011 bokslut2 664 208