Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 233 000 euro.

Förklaring: Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) är en enhet för tillämpad forskning som finns under finansministeriets förvaltningsområde.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer finansministeriet preliminärt upp följande resultatmål för forskningscentralen för 2013: Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och forskningscentralen ingår.

Effektivitet

I forskningen accentueras de forskningsbehov som förutsätts för att förbättra produktiviteten inom den offentliga ekonomin, bedriva en sådan strukturpolitik som främjar den ekonomiska anpassningsförmågan och en hållbar ekonomisk tillväxt. Forskningsresultaten förbättrar kunskapsbasen för beslutsfattandet samt uppföljningen av de reformer som genomförts inom följande delområden:

Effektiviteten i offentliga tjänster samt den kommunala ekonomin

Forskningen koncentreras på kommunernas finansiering, kommun- och servicestrukturen samt på produktiviteten och effekterna av välfärdstjänsterna. I anslutning till dessa teman undersöker man också konkurrensen i fråga om de offentliga tjänsterna.

Finansieringen av och inkomstöverföringar i den offentliga ekonomin

I arbetet uppskattas det hurudana effekter de reformer som genomförts i fråga om beskattningen och den sociala tryggheten har på hushållens och företagens beteende, inkomstfördelning och på den offentliga ekonomins balans. Dessutom undersöker man hur inkomstfördelningen har utvecklats, hurudana ändringar som skett i de inhemska och internationella förhållandena i fråga om skattepolitiken och de utmaningar med tanke på utvecklandet av systemet som följer av detta.

Arbetsmarknaden och tillväxtfrämjande politik

Verksamheten koncentreras till åtgärder som syftar till att höja sysselsättningsgraden och till att utvärdera effekterna av miljöpolitiken. Dessutom undersöker man de ekonomiska konsekvenserna av invandringen och vilka verkningar globaliseringen har på arbetsmarknaden.

Stöd och modeller för beslutsfattande

Användningen av totalekonomiska modeller stöder utvärderingen av effekterna av de politiska åtgärderna inom flera olika områden av finanspolitiken. Med hjälp av modellerna producerar man också scenarier som stöder utvärderingen på lång sikt när det gäller den ekonomiska utvecklingen och behovet av arbetskraft.

Fördelningen av kostnaderna enligt resultatområde, %

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Kärnfunktioner (forsknings- och sakkunniguppgifter)    
Effektiviteten i offentliga tjänster, %283030
Finansieringen av och inkomstöverföringar i den offentliga ekonomin, %283030
Arbetsmarknaden och tillväxtfrämjande politik, %302525
Stöd och modeller för beslutsfattande, %141515
Kärnfunktioner, sammanlagt, %100100100
Kostnader sammanlagt, 1 000 €4 9785 4605 460

Produktion och kvalitetsledning

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Antal publikationer   
— internationella publikationer, st.151720
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.293235
— övriga inhemska publikationer, st.465050

VATT fortsätter att publicera inom sina egna serier, inom andra inhemska serier och på internationella forum. Den vetenskapliga nivån upprätthålls även genom att man utvecklar internationella forskningsnätverk. Vid sidan om publikationsverksamheten hålls den övriga sakkunnigverksamheten fortsättningsvis på en aktiv nivå och denna återspeglar forskningscentralens insatser i aktuella reformprojekt som genomförs inom den ekonomiska politiken.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken535858
Arbetstillfredsställelse, skala 1—5-3,43,35
Index för utbildningsnivån6,76,86,8

Inom VATT fortsätter man arbetet med att utveckla arbetsgemenskapen. I detta arbete framträder chefsarbetet och personalens påverkningsmöjligheter. Det centrala verksamhetsområdet inom välbefinnande i arbetet är att utveckla den övergripande kompetensen. Forskarbesök och gemensamma tjänster är ett led i utvecklandet av forskningscentralens strategiska verksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 4 9525 0825 383
Bruttoinkomster 1 0369501 150
Nettoutgifter 3 9164 1324 233
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år1 514  
— överförts till följande år1 797  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-22
Nivåförändring-17
Lönejusteringar140
Sammanlagt101

2013 budget4 233 000
2012 II tilläggsb.75 000
2012 budget4 132 000
2011 bokslut4 199 000