Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 talousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
            02. Lästimaksut
            03. Ratavero
            04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu, postitoiminnan valvontamaksu ja televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu
            05. Lentoliikenteen valvontamaksu
            06. Väylämaksut
            08. Öljyjätemaksu
            09. Muut verotulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Statsbudgeten 2013

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

02. Lästimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Selvitysosa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on merkitty momentille 31.32.50.


2008 talousarvio953 000
2007 talousarvio953 000
2006 tilinpäätös749 151

03. Ratavero

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa: Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003). Rataverolain 5 §:n pykälän muuttamisesta annetun lain perusteella kannetaan momentilta 31.40.78 rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 4 000 000 euroksi. Tuloarviosta 17 000 000 euroa on otettu huomioon momentin 31.40.21 määrärahan mitoituksessa.


2008 talousarvio21 000 000
2007 talousarvio21 000 000
2006 tilinpäätös17 602 000

04. Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu, postitoiminnan valvontamaksu ja televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 4 794 000 euroa.

Selvitysosa: Viestintämarkkinamaksu, 2 650 000 euroa, perustuu viestintämarkkinalakiin (393/2003). Tietoturvamaksu, 309 000 euroa, perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalakiin (516/2004). Postitoiminnan valvontamaksu, 1 255 000 euroa, perustuu postipalvelulakiin (313/2001). Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, 580 000 euroa, perustuu lakiin televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998). Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi televisio- ja radiotoiminnan muuttamisesta. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.70.01 mitoituksessa.

Momentin nimike on muutettu.


2008 talousarvio4 794 000
2007 talousarvio4 223 000
2006 tilinpäätös4 540 780

05. Lentoliikenteen valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 6 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lentoliikenteen valvontamaksu perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Maksu peritään jokaisesta lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta. Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. Vuoden 2008 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu vuoden 2007 arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kasvusta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta 0,90 eurosta 0,80 euroon. Momentin tuloarvio on otettu huomioon momentin 31.51.01 mitoituksessa.


2008 talousarvio6 700 000
2007 talousarvio6 600 000
2006 tilinpäätös6 441 117

06. Väylämaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Selvitysosa: Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Vuoden 2008 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2006 toteutumaan siten, että vuosina 2007 ja 2008 liikenteen määrän on arvioitu kasvavan 2 %, mikä korottaa tulokertymää 1 % vuodessa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen väylämaksulain muuttamisesta siten, että väylämaksujen ylikatteellisuus poistetaan. Momentin tuloarvio on otettu huomioon momentin 31.30.21 mitoituksessa.


2008 talousarvio75 000 000
2007 talousarvio75 200 000
2006 tilinpäätös81 670 505

08. Öljyjätemaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 4 600 000 euroa.

Selvitysosa: Maksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986). Maksu on 5,75 senttiä voiteluöljykilolta. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on merkitty momentille 35.10.60 ja 65.


2008 talousarvio4 600 000
2007 talousarvio4 600 000
2006 tilinpäätös3 220 676

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2008 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.


2008 talousarvio3 000 000
2007 talousarvio1 000 000
2006 tilinpäätös3 119 810