Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen
              06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 646 000 euro.

Förklaring: När det gäller tillhandahållandet av tjänster har Statens IT-servicecentral år 2012 övergått till självfinansiering med undantag av medborgarservicen.

Medborgarservicen består av tjänster som tillhandahålls för att påskynda utvecklingen av informationssamhället och den elektroniska kommunikationen och som i första hand finansieras med anslag under detta moment.

Investeringsutgifterna i anslutning till utvecklandet av statsförvaltningens gemensamma IT-tjänster har budgeterats under moment 28.70.01 och 02.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
  
Statsförvaltningen har en fungerande struktur, arbetsfördelning och målsättning liksom en strategisk plan för utvecklande och tillhandahållande av gemensamma IKT-tjänster samt för styrningen av olika nivåer. Statskontoret deltar i uppgörandet av strategin, genomförandet av de ändringar som strategin ger anledning till och ansvarar framöver för skötseln av de uppgifter som överförs till verket. 
— De icke-branschspecifika tjänsterna inom statsförvaltningen har sammanförts.— Man deltar i genomförandet av OffIKT-strategin.
— Man deltar i sammanförandet av icke-branschspecifika IKT-tjänster.
— Det har utarbetats en strukturell bas för de besparingar som anges i regeringsprogrammet och besparingarna har genomförts.— Man deltar i genomförandet av IKT-besparingar.
— De tjänster som producerats för kunderna och ändringarna genomförs på ett behärskat sätt då man frångår de nuvarande strukturerna, ansvaren och projekten.
— De lösningar som kräver hög säkerhet och beredskap utgör en del av helheten av gemensamma IKT-tjänster.
— Servicen till kunderna följs upp och utvecklas.
— Ibruktagandena genomförs på ett effektivt sätt.
— Man deltar i genomförandet av de gemensamma arbetsstations- och servertjänsterna för staten.
— Vid organiseringen, finansieringen, prissättningen och administreringen av gemensamma IKT-tjänster för förvaltningen iakttar man med tanke på styrningen och ur kundernas synvinkel en gemensam praxis för staten.— Det säkerställs att de stödsystem för den ekonomi- och personalförvaltning som är i omfattande bruk inom förvaltningen tillhandahålls på ett störningsfritt sätt. En ny konkurrensutsättning som överenstämmer med livscykeln för stödsystemen inleds.
— Det säkerställs att de informationssäkerhetsnivåer som förutsätts i förordningen om informationssäkerheten inom statsförvaltningen uppnås inom de gemensamma IKT-tjänster som tillhandahålls av Statskontoret.
Medborgarna tillhandahålls en rättvis, jämlik och tillgänglig basservice.
 
— Utgångspunkten är att i tillämpliga delar stödja medborgarnas "livssituation" som en del av det reviderade Suomi.fi-servicekonceptet.— Suomi.fi-tjänsten upprätthålls och utvecklas till en tjänst som sammanfattar nationella dataarkiv och elektroniska ärendehanteringstjänster för de medborgare, samfund och myndigheter som använder tjänsten. Tjänsten omfattar också geografisk information om de fysiska tjänsterna samt uppgifter om den offentliga förvaltningen och om offentliga tjänster.
— Man ser till att de uppgifter och tjänster som finns i Suomi.fi-tjänsten är enhetliga (klassificeringen av innehåll och tjänster, modeller för metadata osv.).
— Med tanke på de system som ansluter sig till tjänsterna för medborgare och samfund samt andra lösningar inom den elektroniska kommunikationen är organiseringen, finansieringen, prissättningen och administreringen av projekt och tjänster enhetlig med de gemensamma IKT-lösningarna ur styrningens och kundernas synvinkel.
— Statens verksamhet är genomblickbar och och tjänsterna till medborgarna lätta att använda i det att de baserar sig på en så automatisk process som möjligt (jfr skatteförslaget).
— Merparten av tjänsterna till medborgare och samfund kan tillhandahållas via elektroniska servicekanaler.
— Man skapar samarbetsmodeller och gränssnitt med andra producenter av basservice och samarbetsinstanser samt med regionala service- och rådgivningsställen och den allmänna rådgivningstjänsten för medborgare.

Inom OffIKT-strategin utarbetas det en plan för arbetsfördelningen i fråga om IKT-tjänster.
 

Mål för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Kritiska serverprograms tillgänglighet, % av den totala arbetstiden99,599,599,5
Kritisk aktivutrustnings tillgänglighet i datakommunikationsnätet, % av den totala arbetstiden99,9599,9599,95
    
Produktion och kvalitetsledning    
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten, %80,1100100
    
Serviceförmåga och kvalitet    
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen (skala 4—10)7,4488
    
Prestationer och kollektiva nyttigheter    
Uppföljning av användningen av Suomi.fi, antalet besök/mån. 165 000180 000
    
Hantering och utveckling av mänskliga resurser    
Årsverken (årsv.)98115121

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 28 90640 43135 403
Bruttoinkomster 21 03936 00031 757
Nettoutgifter 7 8674 4313 646
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 188  
— överförts till följande år4 103  

Nettoutgifterna innehåller finansieringen av de tjänster som tillhandahålls medborgarna avgiftsfritt samt en lönejustering.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer20 53136 00028 807
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 25 39436 00028 807
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 863--
Kostnadsmotsvarighet, % 81100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-20
Lönejusteringar31
Nivåförändring-785
Avbrytande av anskaffningen av en serviceplattform för elektronisk kommunikation-11
Sammanlagt-785

2013 budget3 646 000
2012 II tilläggsb.28 000
2012 budget4 431 000
2011 bokslut8 781 000