Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen
              06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 241 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
  
Statens finansieringsåtgärder sköts på ett kostnadseffektivt sätt så att riskerna hålls på en godtagbar nivå.
— En effektiv finansieringsverksamhet och en övergripande riskhantering för med sig betydande kostnadsnytta för statsfinanserna.
— Statens finansieringsverksamhet hör till den europeiska spetskompetensen och är en del av den i stor utsträckning godkända verksamhetsidén om "bästa praxis" (benchmarking).
Inom finansieringsverksamheten satsar man på en förutseende och helhetsbetonad riskhantering. Utvecklingen av verksamheten baserar sig på en effektiv styrning av processer och på förvaltningsmodeller. Skötseln av relationerna med kunder och intressentgrupper samt nätverkssamarbetet är systematiskt och yrkesmässigt. Alla centrala finansieringsprocesser baserar sig på ett brett utnyttjande av informationsteknik. År 2013 är de centrala projekten i fråga om utvecklande av verksamheten en digitalisering av kreditadministreringen och utvecklandet av bokföringsenheternas valutahandel så att den sköts av Statskontoret.
Då statens finansförvaltning sköts på ett riktigt sätt bildar den en genomblickbar och produktiv helhet som iakttar principerna för god förvaltning och som stöder utvecklandet av ämbetsverkens effektivitet och lönsamhet.
— Statens finansförvaltning är ordnad på ett effektivt och tillförlitligt sätt.
— Metoderna, processerna och systemen är moderna, enhetliga och lätta att använda.
— Ekonomiska rapporter och analyser finns tillgängliga för de aktörer som behöver dem.
— Kieku-datasystemet utgör en del av utvecklandet av ekonomi- och personalförvaltningsprocessen under den tid då datasystemet tas i bruk.
— Man sköter styrningsuppgifterna inom statens finansförvaltning.
— Ämbetsverken och inrättningarna stöds när det gäller att förenhetliga verksamhetssätt och metoder och vid utveckling av verksamheten.
— Man sköter den detaljerade indelningen i statsbudgeten, centralbokföringen och förslaget till statsbokslut.
— Arbetsredskap utvecklas.
— Införandet av Kieku genomförs enligt planen.
— De av statens skadeståndsärenden som är på Statskontorets ansvar sköts på ett tillförlitligt och effektiv sätt.
En enhetlig och god personalförvaltning för staten, personalens rörlighet över förvaltningsområdesgränserna samt gemensamma processer för personalförvaltningen och datasystem till stöd för dessa möjliggör att statsförvaltningens verksamhet är resultatrik, att tiden i arbetslivet förlängs samt en god arbetslivskvalitet.
— Processerna för statens personalförvaltning är enhetliga, effektiva och resonliga och användningen av processerna för statens personalförvaltning med hjälp av systemen är enkel.
— När det gäller arbetshälsan, omställningar och processerna för personalförvaltningen förbättras statens strategiska ledarskapskompetens.
— Rörligheten för de statligt anställda förbättras så att fördelningen av resurser är lätt med tanke på arbetsgivarens behov eller ur koncernens synvinkel, samtidigt som den från de anställdas egna premisser härrörande viljan att röra sig inom statsförvaltningen är lätt att verkställa.
— Den statliga arbetsgivarens status som föregångare när det gäller att förlänga tiden i arbetslivet bibehålls.
— Genomförandet av processer styrs i en enhetlig riktning och deras smidighet och funktionssäkerhet ökas. Införandet av Kieku genomförs enligt planen.
— Man tar i bruk gemensamma ledarskapsparametrar till stöd för statens personalledning.
— Effektiviteten av resursplaneringen utvecklas genom att man erbjuder enhetligare redskap för projektplaneringen och genom att försöka samordna verksamhetsmodeller och uppföljningen för att på det statliga planet stödja omplaceringar och rörlighet.
— Statens arbetslivsdelegations verksamhet och riktlinjerna i den stöds i syfte att förbättra arbetshälsan och öka effekterna av arbetarskyddet och företagshälsovården, genom vilket hanteringen av de risker som gäller arbetsförmågan och förlängningen av tiden i arbetslivet främjas i enlighet med regeringsprogrammet.
— Ett utvecklingsprojekt för företagshälsovården genomförs med syftet att utveckla en sådan styrningsmodell för företagshälsovården för statsarbetsgivaren med hjälp av vilket man kan förebygga sjukfrånvaron och arbetsoförmågan samtidigt som man med hjälp av lämplig rehabilitering möjliggör en snabbare återgång till arbetet.
Medborgarna tillhandahålls en rättvis, jämlik och tillgänglig basservice
— Utgångspunkten är att i tillämpliga delar stödja medborgarnas "livssituation" som en del av det reviderade Suomi.fi-servicekonceptet.
— Med tanke på de system som ansluter sig till tjänsterna för medborgare och samfund samt andra lösningar inom den elektroniska kommunikationen är organiseringen, finansieringen, prissättningen och administreringen av projekt och tjänster enhetlig med de gemensamma IKT-lösningarna ur styrningens och kundernas synvinkel.
— Statens verksamhet är genomblickbar och och tjänsterna till medborgarna lätta att använda i det att de baserar sig på en så automatisk process som möjligt (jfr skatteförslaget).
— Merparten av tjänsterna till medborgare och samfund kan tillhandahållas via elektroniska servicekanaler.
— Man skapar samarbetsmodeller och gränssnitt med andra producenter av basservice och samarbetsinstanser samt med regionala service- och rådgivningsställen och den allmänna rådgivningstjänsten för medborgare.
— Inom OffIKT-strategin utarbetas det en plan för arbetsfördelningen i fråga om IKT-tjänster.
—Medborgarna tillhandahålls de ersättnings- och förmånstjänster som hör till Statskontorets ansvarsområde på ett högklassigt och effektivt sätt.
— Suomi.fi-tjänstens användbarhet säkerställs och tjänsten utvecklas till en tjänst som sammanfattar nationella dataarkiv och elektroniska ärendehanteringstjänster för de medborgare, samfund och myndigheter som använder tjänsten, inkl. Statskontoret.
— Man bereder upprättandet av en för medborgarna avsedd servicehelhet som omfattar Suomi.fi och de förmåns- och ersättningstjänster för medborgarna som Statskontoret tillhandahåller.
— Man utvecklar elektroniska blanketter för de tjänster till medborgarna (ersättningsverksamhet) som finns i Suomi.fi-portalen.
— Man förbereder sig på att 2013 ta i bruk ett ärendehanteringskonto för företag (ANM).
Statskontoret tillhandahåller sina i lag angivna tjänster och övriga tjänster effektivt och med hög kvalitet bl.a. genom att utveckla de elektroniska serviceprocesserna. Statskontorets ledningsmodell säkerställer en tillräcklig kompetens. Statskontoret använder enhetliga verksamhetsmodeller med värdegrund. Man utnyttjar i hög grad Statskontorets egna starka sidor liksom även de starka sidorna hos utvalda partner och leverantörer. Utvecklandet av verksamheten och kompetensen säkerställer verksamhetsförutsättningarna med tanke på framtiden. Utvecklandet styrs av den effektivitets- och resultatnytta som kan uppnås. Inom statskontorets ledning tillämpar man en strategi som baserar sig på kärnprocesserna och tar i bruk:
— de modeller för elektronisk kommunikation som utvecklats 2012, såsom medborgarkonto och en utvidgning av användningen av e-brev
— en ny kundhanteringsmodell
— en planerings- och uppföljningsmodell som stöder kärnprocessen och är effektiv.

De behov som kärnprocessen omfattar styr stödprocesserna så att de fungerar effektivt och högklassigt.— Byggandet av en övergripande arkitektur fortsätter.
— Man tar i bruk de gemensamma stödtjänster för staten som finns till förfogande.

De resultatmål som härrör från de strategiska mål som nämns ovan presenteras i följande tabell.

Mål för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Effektivitet    
Skuldhantering, resultat>0>0>0
Den förväntade pensionsåldern62 år 1 mån62 år 2 mån62 år 4 mån
Förväntad arbetsförmåga, %1)797878
    
Effektivitet    
Produktivitet    
Grad av spridning för den elektroniska ekonomi- och personalförvaltningen, %859090
Andelen nätfakturor av det totala antal fakturor som gått via fakturaleverantören757585
Grad av spridning för Kieku, årsv.7005 60017 500
    
Produktion och kvalitetsledning    
Kostnadsmotsvarighet för Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, %56,8>90>90
    
Prestationer och kollektiva nyttigheter    
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar211818
Handläggningstiden för rättelser av livränta, mån.2,01,81,8
Handläggningstiden för brottsskadeersättningar, mån.9,110,09
    
Serviceförmåga och kvalitet    
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 4—107,988

1) Målet är den förväntade arbetsförmågan för föregående år (t.ex. målet för 2012 är värdet för den förväntade arbetsförmågan för 2011).

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Årsverken (årsv.)342350323
Ledning, skala 1—53,43,63,6
Arbetstillfredsställelse, skala 1—53,33,63,6
Utveckling, dagar/årsv.7,477
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.11,588
Kort sjukfrånvaro, dagar/årsv.53,53,5
Total personalomsättning, %5,1109

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av avgiftsbelagd verksamhet. Serviceavgifterna för de tjänster som Statskontoret köper av Statens IT-servicecentral har antecknats som utgifter under Statskontorets omkostnader och de inkomster som Statskontoret har fakturerat för de förvaltnings- och stödtjänster som det tillhandahållit Statens IT-servicecentral har antecknats som inkomster under Statskontorets utgifter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 45 56535 86436 950
Bruttoinkomster 17 04715 30010 709
Nettoutgifter 28 51820 56426 241
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år20 131  
— överförts till följande år4 460  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer13 61113 6005 440
— övriga intäkter3 4231 7005 269
Intäkter sammanlagt 17 03415 30010 709
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader11 0939 7006 379
— andel av samkostnader18 8985 9305 103
Kostnader sammanlagt 29 99215 63011 482
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter -kostnader) -12 958-330-773
Kostnadsmotsvarighet, % 579893

Referensåren för kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten omfattar den verksamhet som täcks med omkostnaderna för pensioner och som år 2013 inte längre sköts vid Statskontoret i och med att verksamheten överförts helt till Keva.

De direkta årsverkena för den avgiftsbelagda verksamheten är för Statskontorets del ca 31 år 2013, utöver vilket det även riktas indirekta årsverken till den avgiftsbelagda verksamheten.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk19 05925 07427 093
    
Totala kostnader för projekt 20 39030 55719 963
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 331-5 4837 130
Självfinansieringsandel, % 71836

I kalkylen ingår inte poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen, 13,7 miljoner euro år 2011, 11,9 miljoner euro år 2012 opch 12,2 miljoner euro år 2013.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-182
Nivåförändring-1 148
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-190
Lönejusteringar1 120
Allmän rådgivningstjänst för medborgarna fr.o.m. 1.1.2013 (överföring från moment 26.30.02, 12 årsv.)1 100
Arbetarskyddsavgift (överföring till moment 28.60.10)-675
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-23
Utvecklande av arbetshälsan och arbetarskyddet (överföring från moment 28.60.(20))675
Tillägg som behövs för överföringen till Keva3 000
Tryggande av verksamhetsbetingelserna2 000
Sammanlagt5 677

2013 budget26 241 000
2012 II tilläggsb.5 591 000
2012 budget20 564 000
2011 bokslut12 847 000