Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullverkets omkostnader
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. Beskattningen och tullväsendetPDF-versio

Förklaring: Skatteförvaltningen är den största instans som samlar in skatter och avgifter och därmed en viktig aktör med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet.

Tullverket tar ut tullar och skatter och andra avgifter som hör till uppgiftsområdet korrekt, främjar en smidig utrikeshandel och sörjer för den interna säkerheten genom att bekämpa olaglig import och export och annan brottslighet som sammanhänger med utrikeshandeln och utlandstrafiken. Dessutom tryggar tullverket för sin del att Europeiska unionens utrikeshandel och den inre marknaden fungerar utan störningar genom att verket tillgodoser såväl de nationella och unionens som näringslivets intressen och informationsbehov och ser till att handels-, konkurrens- och jordbrukspolitiska förpliktelser fullgörs.

Finansministeriet ställer preliminärt upp följande effektmål för skatteförvaltningen och tullverket för 2013:

Effektmål Åtgärder
  
Tryggande av inflödet av skatteinkomsterBeskattningsåtgärderna riktas på det sätt som krävs med tanke på skattebetalarnas situationer och verksamhet. Den rådgivning som gäller beskattningen riktas särskilt till varje kundgrupp. Metoder för detta är t.ex. elektroniska nyhetsbrev, styrnings- och tillsynskampanjer, telefonhandledning på skatteförvaltningens initiativ samt utvecklande av samarbetet mellan skatteförmedlingen och revisionsbyråerna. Skatteförvaltningen satsar på skattegenererande tillsyn, såsom tillsyn över stora och internationella bolag samt tillsyn över prissättning vid interna överlåtelser.
Bekämpning av den grå ekonominVerksamhetsförutsättningarna för den grå ekonomin förebyggs genom effektiv tillsyn, med information som påverkar den allmänna opinionen och genom att utveckla förfarandena i anslutning till deklarering och betalning av skatt. Konkreta åtgärder är bl.a. upprätthållande av det offentliga skattenummerregister som förs av skatteförvaltningen, den månatliga underrättelseskyldighet gällande arbetstagar- och entreprenaduppgifter som tas i bruk inom byggbranschen, publicering av uppgifter om skatteskulder genom att skapa ett register som förs av skatteförvaltningen samt fullgöranderapporter som ökar myndighetsuppgifternas användbarhet. Man fortsätter att även utveckla myndighetssamarbetet.
Effekter för kundernaBehovet för personkunder att uträtta skatteärenden minskas genom att man skaffar en så stor del som möjligt av de uppgifter som behövs för beskattningen för kundernas räkning. Behovet att uträtta skatteärenden minskas ytterligare genom att bl.a. smidiga elektroniska tjänster och förfaringssätt utvecklas.

Kostnaderna och den administrativa bördan för de instanser som förmedlar information lättas genom att man utvecklar sådana enhetliga elektroniska tjänster och lösningar genom vilka uppgifterna förmedlas automatiskt och, så långt det är möjligt, i realtid.
Den nationella beskattningen och EU:s tullbeskattning verkställs lagenligt, effektivt och enhetligtDatasystemen för det fiskala uppgiftsområdet utvecklas. Man utvecklar beskattningsprocesserna och de kontrollprocesser som stöder dessa genom att delta i beredningen av lagstiftning och säkerställa specialsakkunskapen hos de anställda.
Smidighet i utrikeshandeln och upprätthållande av lika konkurrensförhållanden för alla aktörer som idkar utrikeshandelMedverkan i det internationella samarbetet och utvecklande av den elektroniska kommunikationen, riskhanteringen och tullverkets egna verksamhetsmodeller.
Produktsäkerhetstillsynen i fråga om importen genomförs på ett effektivt sätt i enlighet med EU:s harmoniserade lagstiftning och den nationella lagstiftningenTullens verksamhetsbetingelser för att förhindra gränsöverskridande tullbrottslighet och annan tullbrottslighet förbättras. Tillsynen och brottsbekämpningen genomförs som PTG- och annat samarbete. Utvecklande och samordning av verksamhetsprocesserna och myndighetssamarbetet i samarbete med tullens styrgrupp för riskhantering.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 424 094 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av skatteförvaltningens förfarande.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Produktivitetsindex1)
104,3102,4101,2
Lönsamhetsindex1)97,897,6100,6
Andel av arbetstiden som riktas till granskningar av verksamhet inom den grå ekonomin av den totala arbetstiden för skattegranskning, %30,030,030,0
Arbetstid som används för tillsynen över prissättning vid interna överlåtelser, årsverken 3737
Produktion och kvalitetsledning    
Motsvarighet i fråga om förskottsinnehållningen, % 13,412,012,0
Granskade av de största företagen, % 15,015,0
Inflödet av restindrivning, %545858
Inflödet av indrivning som gäller enskilda fall, %404042
Person- och företagsbeskattning    
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder767577
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder707577
Andelen sådana ändringar av kontaktinformation som meddelats elektroniskt av alla meddelanden om ändring av kontaktinformation543660
Andel som gör elektroniska företagsdeklarationer, % av antalet kunder262030
Andelen kunder inom tjänsten Skattekort på nätet, % av dem som ansökt om ändring av sitt skattekort374042
Andelen kunder inom tjänsten Skattedeklaration på nätet, % av dem som returnerat skattedeklarationen333535
Andel som gjort en elektronisk anmälan om ändring av bankkonto av det totala antalet som gjort anmälan323535
Samfundsbeskattning    
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder858485
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder788485
Andel som gör elektroniska samfundsdeklarationer (arbetsgivare), % av antalet kunder323240
Andel som gör elektroniska årsanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder818182
Andel som får elektroniskt skattekontoutdrag, % av antalet kunder487075

1) Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100,0. Produktivitetsindex = avkastningsindex / arbetsinsatsindex. Lönsamhetsindex = kostnadsindex / avkastningsindex.

Andelen elektroniska deklarationer när det gäller förfarandet med momsåterbäring från utlandet och deklarationsförfarandet vid mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln är på grund av lagstiftningen nästan 100 %.

De skattebetalande kundernas och skattetagarnas tillfredsställelse med skatteförvaltningens tjänster utreds genom regelbundna kundtillfredsställelseundersökningar.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
  
Utveckling av verksamhetenInsamlingen och behandlingen av skatteuppgifter sker i elektronisk form. Den elektroniska behandlingen möjliggör bl.a. riksomfattande effektiva verksamhetsprocesser, riksomfattande arbetsköer och en riksomfattande jämlik arbetsfördelning.
 För att skatteförvaltningens verksamhet ska kunna tryggas och datasystemen kunna utnyttjas på ett mer omfattande sätt än för närvarande förutsätts det att skatteförvaltningens datasystem förnyas genomgripande. Det primära alternativet har utgjorts av en lösning med s.k. inbyggd programvara som skatteförvaltningen har föreslagit för finansministeriet. Utvecklandet av den riksomfattande organisationen i kombination med effektiva och funktionssäkra IT-lösningar möjliggör en optimal användning av personalresurser och kompetens.
 I enlighet med det ekologiska ansvaret ställer skatteförvaltningen upp omfattande mål om minskning av miljöbelastande faktorer. Inom skatteförvaltningen utnyttjar man statsförvaltningens gemensamma koncerntjänster. Inom ekonomi- och personalförvaltningen tar man i bruk statsförvaltningens gemensamma Kieku-program.

Utvecklande av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Antal anställda, årsverken 5 2315 131
Behovet av årsverken för bekämpning av grå ekonomi  3692
Annan bekämpning av grå ekonomi  41
Uppgifter som föranleds av införandet av rundradioskatten  00
Antal anställda sammanlagt, årsv.5 2995 2675 264
Arbetstillfredsställelseindex (VM-Baro)3,423,443,46

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 201320142015fr.o.m. 2016
     
Fullmakt att ingå hyresavtal om Kakola     
Förbindelser som ingåtts 2011-800800800/år
Förbindelser år 2012----
Utgifter sammanlagt -800800800/år
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser Åtgärder
  
Utveckling av ledarskapEtt gott ledarskap förutsätter en gemensam uppfattning om chefsarbetets innehåll och om det kunnande om personalledning som arbetet kräver. Ledarskapet utvecklas genom personliga utvärderingar samt genom en systematisk och rätt inriktad chefsträning.
Förlängning av tiden i arbetslivetSkatteförvaltningen förbättrar planmässigt de anställdas arbetsförmåga. Målet är att den genomsnittliga ålderspensionsåldern stiger från nuvarande och är minst 62,2 år. Målet är också att antalet anställda som går i invalidpension sjunker och att pensionsåldern stiger. För att målen ska kunna nås förutsätts det en sporrande verksamhetskultur som främjar delaktighet. Också möjligheten att på ett smidigt sätt kunna kombinera arbete och fritid liksom den förebyggande företagshälsovården har en stor betydelse för att de anställda ska orka i arbetet och för arbetshälsan. Skatteförvaltningen erbjuder också unga arbetstagare praktikantplatser.
PersonalutvecklingMålet för utveckling av personalen är att säkerställa tillgången till det kunnande som behövs för att genomföra skatteförvaltningens strategi. Utvecklandet av kompetensen utgår från ändringarna i verksamheten och den personalplanering som grundar sig på dem. Metoder för inhämtande av kompetens är bl.a. utbildning, arbetsrotation, andra studiemöjligheter och systematisk nyrekrytering. Det är nödvändigt att nyrekrytera för att man ska kunna trygga verksamheten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 395 041407 729428 594
Bruttoinkomster 5 7763 7404 500
Nettoutgifter 389 265403 989424 094
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år24 150  
— överförts till följande år33 569  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-1 727
Nivåförändring-15 066
Lönejusteringar10 782
Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring från moment 28.70.20)25 400
Förvaltningsövergripande integration av informationskällor (överföring från moment 28.70.20)500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-109
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-75
Införande av rundradioskatten400
Sammanlagt20 105

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2013

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.


2013 budget424 094 000
2012 II tilläggsb.6 631 000
2012 budget403 989 000
2011 bokslut398 683 000

02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 163 442 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster:

1) donationer till narkotikahundverksamheten

2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer

3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete

4) royalty för försäljning av tullverkets handböcker och andra motsvarande produkter

5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)    
Produktiviteten av arbetet1)100102,9106,0
Resurshushållning2)10098,996,4
Utgifter för lokaler euro/årsv.6 1646 2686 268
Lokalkvadratmeter/årsv. 3636
Den avgiftsbelagda verksamhetens lönsamhet, %   
— offentligrättsliga prestationer (täckning/inkomster)3)-21,7-21,7-20,0
— företagsekonomiska prestationer (täckning/inkomster)7,77,07,0
Verksamhetens resultat    
Tullklarering    
Kundernas väntetid vid fysiska serviceställen (minuter)151515
Väntetiden till rådgivningstjänster högst
3 minuter (%)
 9090
Kundtillfredsställelse vid tulldeklaration4)3,6 4,0
Andelen elektroniska anmälningar, %5)   
Ankomst och avgång709090
Import859092
Export   
— vanlig export587581
— taxfree-export05555
Beskattning    
Kundtillfredsställelse   
Vid punktbeskattningen3,8 3,8
Vid bilbeskattningen3,2 3,8
Andelen rättelser och sådana beslut om efteruppbörd, återkallande och återbäring som ändrats av domstol (%)   
Vid tullbeskattningen (tullar + moms)2,22,22,2
Vid bilbeskattningen3,332,8
Andelen ändrade beslut om punktbeskattning av det totala antalet beslut om första beskattning (%) 4,03,5
Tullbrottsbekämpning    
Brott avslöjade av tullen, (st.)7 4536 0206 357
Andelen utredda brott av dem som tullen avslöjar (%)83,789,789,0
Den vinning av brott som tullen återfår (mn €)1,92,12,5
Effekter av tullbrottsbekämpningen (mn €)130,744,046,0
Produktsäkerhetstillsynen    
Inspekterade partier inom livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (antal)6 1006 0006 000
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror (%)232323
Bekämpning av den grå ekonomin    
Riskanalyser (antal RIF- och AM-meddelanden) 100100
AM-meddelanden som lett till åtgärder, % 2525
Företagskontroller (antal)156155160
Lagerkontroller (antal)  100105
Som lett till åtgärder (%) 2525
Skattebedrägeribrott som avslöjats (antal)551560560
Vinning av brott i fråga om ekonomiska brott (mn €)1,852,02,3
Avslagna skatteförluster   
Efteruppbörd till följd av företagskontroll (mn €)5,1 (uppskattning)11,011,5
Antalet företeelser i anslutning till grå ekonomi   
Antalet utredningar av företeelser som riskhanteringen genomfört 23
Utredningar från enheten för utredning av grå ekonomi (HTSY) om skötseln av förpliktelser380 (uppskattning)400450

1) Större tal anger bättre produktivitet

2) Mindre tal anger bättre lönsamhet

3) Värdet för 2012 har ändrats i jämförelse med det resultatsmålsavtal som ingåtts mellan finansministeriet och Tullen på grund av att andelen prestationer som beviljats prisstöd har ökat.

4) På skalan 1—20 (medeltalet i Finland 13,7) Undersökningen görs vartannat år.

5) I jämförelsetalen ingår även annat än de egentliga behandlingsskedena för anmälningarna.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser Åtgärder
  
Tullen har som mål att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som har motiverade, mångkunniga och yrkesskickliga anställda.Tullen satsar på de anställdas kompetens, på att utveckla chefsarbetet och på arbetshälsan i samband med de ändringar som sker i omvärlden och ändringarna av förfaringssätten.

Tullen reformerar sitt lönesystem så att det motsvarar ändringarna i verksamheten och uppgifterna samt de strukturella reformerna.

Som en del av tullens strukturella reformer säkerställs det att ledningssystemen är fungerande. Chefernas färdigheter stöds genom behövlig chefsutbildning. Personalens välbefinnande på arbetsplatsen utvecklas och utvecklingen av arbetstillfredsställelsen följs regelbundet upp.

Utvecklingen av årsverken

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Årsverken (årsv.) 2 2512 224
Bekämpning av grå ekonomi, årsv. 2020
Antal årsverken sammanlagt, årsv.2 2792 2712 244

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 161 255161 006163 912
Bruttoinkomster 365470470
Nettoutgifter 160 890160 536163 442
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år14 085  
— överförts till följande år12 740  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-569
Nivåförändring-1 255
Lönejusteringar4 876
Överföring från moment 28.01.21210
Bekämpning av grå ekonomi (överföring till moment 28.30.03)-200
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-344
Utvecklande av gränsstationen i Imatra, investeringskostnader207
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-19
Sammanlagt2 906

2013 budget163 442 000
2012 II tilläggsb.2 792 000
2012 budget160 536 000
2011 bokslut159 545 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullstyrelsen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-2 000
Sammanlagt-2 000

2013 budget3 200 000
2012 budget5 200 000
2011 bokslut1 455 138

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 700 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

1) lagen om skatteredovisning (532/1998)

2) 27 b § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (568/2004) som hänför sig till nämnda paragraf

3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)

4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009)

6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-15 000
Sammanlagt-15 000

2013 budget17 700 000
2012 budget32 700 000
2011 bokslut33 006 486

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009.

Förklaring: Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår i fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring2 500
Sammanlagt2 500

2013 budget3 000 000
2012 II tilläggsb.1 600 000
2012 budget500 000
2011 bokslut326 193