Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
              01. Skatteförvaltningens omkostnader
              02. Tullverkets omkostnader
              63. Återbetalda skatter
              95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
              97. Exportrestitution av bilskatt
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 424 094 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av skatteförvaltningens förfarande.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Funktionell effektivitet    
Produktivitetsindex1)
104,3102,4101,2
Lönsamhetsindex1)97,897,6100,6
Andel av arbetstiden som riktas till granskningar av verksamhet inom den grå ekonomin av den totala arbetstiden för skattegranskning, %30,030,030,0
Arbetstid som används för tillsynen över prissättning vid interna överlåtelser, årsverken 3737
Produktion och kvalitetsledning    
Motsvarighet i fråga om förskottsinnehållningen, % 13,412,012,0
Granskade av de största företagen, % 15,015,0
Inflödet av restindrivning, %545858
Inflödet av indrivning som gäller enskilda fall, %404042
Person- och företagsbeskattning    
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder767577
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder707577
Andelen sådana ändringar av kontaktinformation som meddelats elektroniskt av alla meddelanden om ändring av kontaktinformation543660
Andel som gör elektroniska företagsdeklarationer, % av antalet kunder262030
Andelen kunder inom tjänsten Skattekort på nätet, % av dem som ansökt om ändring av sitt skattekort374042
Andelen kunder inom tjänsten Skattedeklaration på nätet, % av dem som returnerat skattedeklarationen333535
Andel som gjort en elektronisk anmälan om ändring av bankkonto av det totala antalet som gjort anmälan323535
Samfundsbeskattning    
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (momsskyldiga), % av antalet kunder858485
Andel som gör elektroniska periodanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder788485
Andel som gör elektroniska samfundsdeklarationer (arbetsgivare), % av antalet kunder323240
Andel som gör elektroniska årsanmälningar (arbetsgivare), % av antalet kunder818182
Andel som får elektroniskt skattekontoutdrag, % av antalet kunder487075

1) Indextalen har räknats ut enligt en metod med parvisa år, varvid föregående års jämförelsetal är 100,0. Produktivitetsindex = avkastningsindex / arbetsinsatsindex. Lönsamhetsindex = kostnadsindex / avkastningsindex.

Andelen elektroniska deklarationer när det gäller förfarandet med momsåterbäring från utlandet och deklarationsförfarandet vid mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln är på grund av lagstiftningen nästan 100 %.

De skattebetalande kundernas och skattetagarnas tillfredsställelse med skatteförvaltningens tjänster utreds genom regelbundna kundtillfredsställelseundersökningar.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
  
Utveckling av verksamhetenInsamlingen och behandlingen av skatteuppgifter sker i elektronisk form. Den elektroniska behandlingen möjliggör bl.a. riksomfattande effektiva verksamhetsprocesser, riksomfattande arbetsköer och en riksomfattande jämlik arbetsfördelning.
 För att skatteförvaltningens verksamhet ska kunna tryggas och datasystemen kunna utnyttjas på ett mer omfattande sätt än för närvarande förutsätts det att skatteförvaltningens datasystem förnyas genomgripande. Det primära alternativet har utgjorts av en lösning med s.k. inbyggd programvara som skatteförvaltningen har föreslagit för finansministeriet. Utvecklandet av den riksomfattande organisationen i kombination med effektiva och funktionssäkra IT-lösningar möjliggör en optimal användning av personalresurser och kompetens.
 I enlighet med det ekologiska ansvaret ställer skatteförvaltningen upp omfattande mål om minskning av miljöbelastande faktorer. Inom skatteförvaltningen utnyttjar man statsförvaltningens gemensamma koncerntjänster. Inom ekonomi- och personalförvaltningen tar man i bruk statsförvaltningens gemensamma Kieku-program.

Utvecklande av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Antal anställda, årsverken 5 2315 131
Behovet av årsverken för bekämpning av grå ekonomi  3692
Annan bekämpning av grå ekonomi  41
Uppgifter som föranleds av införandet av rundradioskatten  00
Antal anställda sammanlagt, årsv.5 2995 2675 264
Arbetstillfredsställelseindex (VM-Baro)3,423,443,46

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 201320142015fr.o.m. 2016
     
Fullmakt att ingå hyresavtal om Kakola     
Förbindelser som ingåtts 2011-800800800/år
Förbindelser år 2012----
Utgifter sammanlagt -800800800/år
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser Åtgärder
  
Utveckling av ledarskapEtt gott ledarskap förutsätter en gemensam uppfattning om chefsarbetets innehåll och om det kunnande om personalledning som arbetet kräver. Ledarskapet utvecklas genom personliga utvärderingar samt genom en systematisk och rätt inriktad chefsträning.
Förlängning av tiden i arbetslivetSkatteförvaltningen förbättrar planmässigt de anställdas arbetsförmåga. Målet är att den genomsnittliga ålderspensionsåldern stiger från nuvarande och är minst 62,2 år. Målet är också att antalet anställda som går i invalidpension sjunker och att pensionsåldern stiger. För att målen ska kunna nås förutsätts det en sporrande verksamhetskultur som främjar delaktighet. Också möjligheten att på ett smidigt sätt kunna kombinera arbete och fritid liksom den förebyggande företagshälsovården har en stor betydelse för att de anställda ska orka i arbetet och för arbetshälsan. Skatteförvaltningen erbjuder också unga arbetstagare praktikantplatser.
PersonalutvecklingMålet för utveckling av personalen är att säkerställa tillgången till det kunnande som behövs för att genomföra skatteförvaltningens strategi. Utvecklandet av kompetensen utgår från ändringarna i verksamheten och den personalplanering som grundar sig på dem. Metoder för inhämtande av kompetens är bl.a. utbildning, arbetsrotation, andra studiemöjligheter och systematisk nyrekrytering. Det är nödvändigt att nyrekrytera för att man ska kunna trygga verksamheten.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 395 041407 729428 594
Bruttoinkomster 5 7763 7404 500
Nettoutgifter 389 265403 989424 094
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år24 150  
— överförts till följande år33 569  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-1 727
Nivåförändring-15 066
Lönejusteringar10 782
Inbyggd programvara och programreform för skatteförvaltningen (överföring från moment 28.70.20)25 400
Förvaltningsövergripande integration av informationskällor (överföring från moment 28.70.20)500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-109
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-75
Införande av rundradioskatten400
Sammanlagt20 105

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2013

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.


2013 budget424 094 000
2012 II tilläggsb.6 631 000
2012 budget403 989 000
2011 bokslut398 683 000