Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Finansministeriets omkostnader
              13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem
              20. Genomförande av statens fastighetsstrategi
              21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde
              69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för

 • — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
 • — en god skötsel av statsfinanserna
 • — verksamhetsbetingelser som möjliggör en hållbar kommunalekonomi
 • — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriets strategiska mål är att

 • — stabilisera den offentliga ekonomin
 • — trygga en hållbar ekonomisk tillväxt samt
 • — säkerställa att den offentliga servicen och förvaltningen är effektiv och resultatrik.

Finansministeriets effektmål är följande:

 • — att skapa förutsägbarhet och ramar för det ekonomiska, politiska och övriga beslutsfattandet
 • — att styra statsmedlen och medverka till att trygga finansieringen av den statliga verksamheten
 • — att utveckla högkvalitativa och rättvisa processer och styrmedel för styrning av den offentliga verksamheten och ekonomin
 • — att främja en effektiv och kundinriktad serviceproduktion i myndigheterna genom en reform av statsförvaltningen och dess strukturer samt genom utvecklande av gemensamma koncerntjänster
 • — att utveckla och verkställa statens personalpolitik
 • — att få statens och kommunernas informationsförvaltning och samarbetet på detta område att fungera bättre
 • — att styra och utveckla effektiviteten och resultatet inom finansministeriets förvaltningsområde.

Effektmålen omfattar de politiska beslutsfattarna, statsförvaltningen, kommunerna, samkommunerna och den övriga offentliga förvaltningen, EU och andra internationella instanser, arbetsmarknadsparterna och indirekt även företagen, sammanslutningarna och medborgarna.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att beaktandet av dem underlättas inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och genomför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde och tillhandahåller och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter och Hansel Ab, att inom sitt ansvarsområde tillhandahålla interna tjänster som är gemensamma för statssamfundet och arbets- och verksamhetsprocesser på ett sådant sätt att förvaltningsområdet med hjälp av dem kan uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 820 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras

2) Revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) inkomster.

Förklaring: Finansministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen upp följande resultatmål för verksamheten 2013:

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
  
En effektiv och högklassig beredning av den ekonomiska politikenBeredningen av den ekonomiska politiken planeras och leds processinriktat. Intensivare samarbete med andra aktörer. Utvecklande av redskap som analyserar läget inom den offentliga ekonomin samt verkningarna av strukturpolitiken.
Tryggande av en hållbar finansiering för den offentliga ekonominBeredning av program som förbättrar produktiviteten och effektiviteten i fråga om statliga och kommunala funktioner. Omstrukturering av finansieringsförhållandena mellan staten och kommunerna.
Beredning av förvaltningspolitiken så att den främjar en effektiv offentlig förvaltning som bildar nätverk samt Finlands banbrytaranda när det gäller utvecklandet av den offentliga förvaltningen och tjänsternaBeredningen av förvaltningspolitiken planeras och leds processinriktat i samarbete med olika aktörer. Vid beredningen beaktas riksdagens ställningstaganden i fråga om utredningen av utvecklingsbehoven inom regional- och lokalförvaltningen samt utnyttjas informationen från OECD:s helhetsbedömning av förvaltningen i Finland.
En gemensam verksamhetskultur och praxis och gemensamma tillvägagångssätt vid förvaltningsområdets ämbetsverkArbetssätt som kännetecknar en god förvaltning etableras vid styrningen av förvaltningsområdets ämbetsverk. Gemensamma tillvägagångssätt och gemensam praxis vid planering, uppsättande av resultatmål och uppföljning.
Främjande av förvaltningsområdets effektivitet och resultat samt stävjande av utgiftsutvecklingenEffektivitets- och resultatprogrammet tas in i de strategiska resultatmålshandlingarna och i resultatavtalen för verksamheten.
En effektiv och högklassig styrning av förvaltningsområdetKlarläggande av ministeriets interna styrningsansvar. Enhetligare styrning av förvaltningsområdets ämbetsverk. Utveckling av styrningen: lednings- och styrningskompetens, synen på utvecklingen inom de sektorer som ska styras och på utvecklingsalternativ och utmaningar. Styrningen inriktas på substansen inom ämbetsverken, på statskoncernens strategiska projekt samt på att förbättra effektiviteten och resultatet. Utvecklande av den strategiska styrningen av regionförvaltningsverken.
FM är en bra arbetsplats Stärkande av de olika personalgruppernas kunnande. Utvecklande av ledningsförmågan och ledarskapsutbildningen. Användning av informationssäkra, moderna och sociala elektroniska verksamhetsformer och arbetsredskap. Utnyttjande av lösningen avseende verksamhetslokalerna.

Främjande av jämställdhet och likabehandling utgör en del av finansministeriets personalpolitik samt utvecklandet av verksamhetsprinciper och välbefinnande i arbetet. Finansministeriet genomför och följer upp sin jämställdhets- och likabehandlingsplan. Områden för främjande av jämställdhet och likabehandling i planen är

 • — rekrytering och introduktion
 • — utveckling i arbetet och avancemang
 • — möjlighet att förena arbetsliv och privatliv
 • — ledning och verksamhet i enlighet med värderingarna
 • — mångsidighet och förebyggande av trakasserier
 • — samma lön för samma och likvärdigt arbete.

Finansministeriets jämställdhetsarbetsgrupp bedömer årligen hur planen genomförs och uppdaterar den vid behov. Man verkställer en överföring av ett årsverke och motsvarande anslag från moment 26.01.03 (Förvaltningens IT-central) för skötsel av den offentliga förvaltningens IKT-ärenden.

Utvecklingen av årsverken

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
 375378370

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 36 65037 77639 148
Bruttoinkomster 1 560328328
Nettoutgifter 35 09037 44838 820
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år497   
— överförts till följande år792  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-653
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-104
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-17
Lönejusteringar1 063
Kostnader till följd av skötseln av eurokrisen650
Vatu-projektet50
Överföring av hyresfinansieringen till moment 23.01.01-40
Återföring från moment 25.10.03 på grund av en överföring av tjänstemannanämndens anslag 201210
Kostnader för beredning och utredning av kommunreformen (regeringsprogr.)300
Överföring från moment 26.01.03 (1 årsverke)113
Sammanlagt1 372

2013 budget38 820 000
2012 II tilläggsb.1 295 000
2012 budget37 448 000
2011 bokslut35 385 000

13. Kostnader för Statens IT-servicecentral för införandet av gemensamma datasystem (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 649 000 euro.

Förklaring: Anslaget under momentet används till att sänka de kostnader för ämbetsverken som föranleds av införandet av gemensamma datasystem vid Statens IT-servicecentral. Införandet av systemen överenskoms separat med varje kund. Anslaget används för följande spetsprojekt:

— en gemensam säker datakommunikationslösning för staten (VY-nätet)

— en gemensam kommunikationslösning för staten (VyVi)

— identifiering av tjänsteman (Virtu)

— en gemensam arbetsstationslösning för staten

— statens gemensamma integrationstjänst (VIA).

Effektivitets- och resultatmål Åtgärder
  
En utvidgning av de nya tjänsterna fullföljs på ett kostnadseffektivt och högklassigt sätt enligt den tidtabell som planerats för de olika förvaltningsområdena. I och med att tjänsterna tas i bruk minskar de överlappande funktionerna inom produktionen av IT-tjänster och samtidigt minskar de totala kostnaderna inom statsförvaltningen. — Planerna för genomförande av tjänsterna uppdateras på riksnivå och särskilt för olika kunder med beaktande av OffIKT-strategin.
— Man kommer överens om införandet av statens gemensamma strategiska system (VIP V5-tjänsterna med undantag av arbetsstationstjänsterna och Valda) i ämbetsverk och inrättningar: nya kunder från åtta förvaltningsområden i Virtu, införandet av VyVi inom nio förvaltningsområden och VY-nätet i ett omfattande bruk. Sammanlagt 55 nya anslutningar till VIA.
— Ibruktagandet genomförs på ett effektivt sätt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-466
Fördröjning av arbetsstationslösningen-1 151
Avvecklande av Valda-1 526
Sammanlagt-3 143

2013 budget1 649 000
2012 budget4 792 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 215 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat utgifter för utvärderingar och utlåtanden i anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med fastighetsstrategin samt övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar.


2013 budget215 000
2012 budget215 000
2011 bokslut215 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 606 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 28.40.01 för utvecklingsprojektet Patio-395
Nivåförändring4 645
Överföring till moment 28.10.02 för utveckling av den elektroniska tullbehandlingen i EU-210
Sammanlagt4 040

2013 budget4 606 000
2012 budget566 000
2011 bokslut1 159 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 80 154 000 euro.


2013 budget80 154 000
2012 budget71 360 000
2011 bokslut71 718 921

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag)

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring: I överensstämmelse med vad som konstaterades i statsrådets meddelande 1/2012 rd beslutade eurogruppen den 21 februari 2012 som en del av finansieringsstödpaketet till Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. År 2013 är Finlands andel av dessa intäkter som överförs 0,4 miljoner euro.


2013 budget400 000
2012 II tilläggsb.1 900 000