Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. (29.01, delvis) Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
              (86.) Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
         70. Studiestöd
         80. (29.80 och 29.01, delvis) Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 54 960 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med CIMO

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen, till central finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen samt andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid

5) till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid, högst 18 000 000 euro

6) för finansieringen av examensinriktade fortbildningsprogram som inleds med anledning av strukturomvandlingen

7) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av reformen av grundutbildningen och kompletteringsutbildningen för lärare och av genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik

8) till understöd för utökning av barnträdgårdslärarutbildningen, högst 3 300 000 euro.

Förklaring: Genom utvecklingsåtgärderna stöder man särskilt strukturell utveckling och förnyande av högskole- och forskningssystemet. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. För att studerandena ska studera snabbare och inleda studierna vid en lägre ålder utvecklas ett nytt elektroniskt ansökningssystem för högskolorna. För att påskynda övergången till högskolestudier har antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen ökats för viss tid med sammanlagt ca 3 000 under 2014–2015. De extra nybörjarplatserna har inriktats i enlighet med prognoserna till branscher i behov av arbetskraft och till branscher som är viktiga för den framtida tillväxtpotentialen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet6 210 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen17 950 000
Ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid (högst)18 000 000
Finansiering till spetsprojektet Lärarnas kompetenssprång genom lärarutbildning9 500 000
Utökning av engångsnatur i fråga om barnträdgårdslärarutbildningen (högst)3 300 000
Sammanlagt54 960 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kompetens och utbildning: Lärarnas kompetenssprång genom lärarutbildning9 500
Tillägg av engångsnatur-5 880
Utökning av engångsnatur i fråga om barnträdgårdsutbildningen3 300
Sammanlagt6 920

2016 budget54 960 000
2015 budget48 040 000
2014 bokslut41 414 000