Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              (19.) Anskaffning av Hawk Mk 66-plan
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

10. Militärt försvarPDF-versio

Förklaring: Försvarsmaktens viktigaste uppgift är det militära försvaret av Finland. Uppgiften genomförs så att en uppdaterad och till säkerhetsmiljön relaterad försvarsförmåga upprätthålls i enlighet med verksamhetslinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2009 (SRR 2009). De resurser som har anvisats försvarsmakten kanaliseras så att prioriterade uppgifter kan genomföras i alla situationer. Balansen mellan den materiella beredskapen, nivån på verksamheten och byggandet av kapaciteten granskas årligen.

Under planeperioden 2012—2015 bereds och genomförs en reform av försvarsmaktens verksamhet och struktur. Kostnadsutvecklingen för upprätthållandet av försvarsförmågan och den omfattande föråldringen av försvarsmaterielen sedan mitten av detta årtionde gör det inte möjligt att i framtiden upprätthålla en försvarsmakt av den storlek som vi har idag.

Reformen utgår från kontinuitet i försvarsmaktens nuvarande uppgifter, att säkerställa en välfungerande allmän värnplikt och att utveckla försvarsprincipen utgående från det territoriella försvaret. Genom reformen skapas en balanserad krigs- och fredstida helhet som motsvarar 2020-talets krav. Reformen är nödvändig för att tillräckliga resurser ska kunna anvisas för upprätthållandet och utvecklandet av försvarsförmågan.

Utvecklingen i omvärlden, militära hot, försvarsmaktens uppgifter och försvarsmaktens resurser utgör grunden för det strategiska utvecklandet av försvarssystemet. Under det senaste årtiondet har sannolikheten för mellanstatliga konflikter i Europa minskat och under de senaste åren har säkerhetssituationen i Nordeuropa varit stabil. Därmed kan upprätthållandet av försvarsförmågan fortsätta i ett stabilt säkerhetsläge. Trots den positiva utvecklingen ingår användningen av militära maktmedel fortfarande i staternas uppsättning av användbara medel. Därför dimensioneras utvecklandet av försvarsmakten så att militära hot som riktas mot vårt land ska kunna hanteras i alla situationer.

Försvarsmakten deltar i EU:s gemensamma krishantering och i Europeiska försvarsbyråns verksamhet och samarbetar med Nato genom att delta i Natos program för partnerskap för fred, i krishanteringsinsatser och i utvecklandet av kompatibiliteten i enlighet med politiska linjer. Det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) har etablerat sina verksamhetsformer och väntas bli intensifierat under planeperioden. Med hjälp av det samnordiska försvarssamarbetet försöker man uppnå synergier och ekonomiska inbesparingar, men syftet är också att utreda samnordiska strategiska intressen på lång sikt.

Resultatmål för verksamheten

På det militära försvaret ställs följande preliminära resultatmål för verksamheten, vilka främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som framgår av motiveringen till huvudtiteln.

Mål Målnivå
enligt skalan 1—5
  
Ett effektivt försvarssystem  
Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som ger en tillfredsställande förvarning.4
Försvarsmakten har övervakat den territoriella integriteten och förebyggt och vid behov avvärjt territoriekränkningar.4
Försvarsmakten har beredskap att avvärja användning eller hot om användning av militära maktmedel i hela landet.3
Försvarsmakten kan fastställa var tyngdpunkten ligger i enlighet med vad varje situation kräver då den avvärjer användningen av militära maktmedel.3
Försvarsmakten utvecklar värnplikten och det frivilliga försvaret som en del av reformen av försvarsmakten. 3
De värnpliktigas sociala och ekonomiska ställning utvecklas i en tvärsektoriell arbetsgrupp som leds av försvarsministeriet.4
Försvarsmakten tryggar det kostnadseffektiva personalsystemets funktion så att försvarsmaktens uppgiftsstruktur är granskad och personalens kunnande, funktionsförmåga och arbetshälsa är tryggade.3
Den materiella kapaciteten upprätthålls och uppdateras återhållsamt och man sköter de förbindelser som ingåtts. 3
Försvarsmakten integrerar Natos kapacitetskrav i tillämpliga delar i utvecklandet av trupperna. 3
Försvarsmakten inriktar fastighetsinvesteringarna genom att prioritera projekt som främjar säkerhet, hälsan hos personalen och dem som utbildas, krav vid undantagsförhållanden, förvaltning av material och miljövård.3
Försvarsmakten förbättrar kostnadseffektiviteten vid uthyrningen av de personalbostäder som den förfogar över så att kostnaderna för tomma bostäder uppgår till högst 0,5 miljoner euro per år. 3
Ett tryggt samhälle  
Försvarsmaktens beredskap att stödja andra myndigheter upprätthålls.4

Uppnåendet av målen bedöms enligt statens gemensamma bedömningsskala 1—5. Bedömningsskalan är indelad så att 1 = Målet har slopats, 2 = Målet har inte realiserats, 3 = Målet har delvis realiserats, 4=Målet har realiserats och 5 = Målet har överskridits.

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 769 549 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang under en övergångsperiod som försvarsministeriet fastställt i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 336 000 euro

4) till en höjning av beväringarnas dagpenning, högst 2 000 000 euro

5) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter till försvarsmaktens verksamhet och kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

6) till utgifter för Frihetskorsets Orden

7) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

8) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov.

Fullmakter

1) År 2013 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de under åren 2013—2016 får föranleda staten utgifter på högst 81 861 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2013).

2) År 2013 får långtidsavtal för utrustande av underhållsförband och anskaffning av utrustning för stridsmän ingås så att de under åren 2013—2017 får föranleda staten utgifter på högst 89 250 000 euro (Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013).

3) År 2013 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte är bundet.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som varje år beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänförda till finansåret enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Funktionell effektivitet 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Resurshushållning    
Pris per dag i beväringstjänst (euro)454849
Pris per dag i reservisttjänst (euro)151160165
Pris per flygtimme, HN (euro)8 3508 7809 000
Pris per flygtimme, NH-90 (euro)3 5503 6603 770
Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro)7 0007 2107 230
    
Produktivitet    
Utbildade beväringar/antalet som inlett beväringstjänst (%)838383
Antal årsverken inom Huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%)101010
    
Lönsamhet    
Kostnadsmotsvarighetsprocenten i fråga om den avgiftsbelagda verksamheten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är minst113110105
Produktion och kvalitetsledning 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar302523
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar27 0612 0002 000
Flygtimmar, HN (st)8 9048 0008 000
Flygtimmar, NH-90 (st)9461 6501 850
Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st)1 1641 1001 300

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt fr.o.m. 2013
       
Gamla beställningsfullmakter       
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid1 974    1 974
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster2 0002 200   4 200
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård1 3921 392   2 784
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel61 62858 09255 078 53 9944 493233 285
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009 4 000    4 000
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M 3 0003 000   6 000
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY)1 8002 300   4 100
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 4 5814 5814 5814  5815 92624 250
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service) 3 000 3 000    6 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 12 842 9 981    22 823
Beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon2 770    2 770
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 45 13813 1207 000   65 258
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem 5 300 5 600   10 900
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 149 425103 26666 65958 57510 419388 344
       
Nya beställningsfullmakter       
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 6 973 46 881 17 13410 873  81 861
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) 10 300 29 150 16 30028 7004 800 89 250
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 17 27376 03133 43439 5734 800171 111
       
Fullmakter sammanlagt 166 698179 297100 09398 14815 219559 455

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 51 årsverken. Minskningen föranleds främst av utvecklandet av kontrollen av livscykeln för ammunition och sprängämnen (ELKAKOP).

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2013 ska anskaffa reservdelar och tjänster inom underhållet av arméns materiel till armén, marinen och flygvapnet. Beställningsfullmakten hänför sig huvudsakligen till reservdelsanskaffningar.

De nya beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 1 728 0221 719 2651 784 268
Bruttoinkomster 24 69120 70014 719
Nettoutgifter 1 703 3311 698 5651 769 549
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år67 390  
— överförts till följande år89 893  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer5 125 4 650
— övriga intäkter5 330 11 300
Intäkter sammanlagt 10 4558 15015 950
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader8 334 13 315
— andel av samkostnader941 1 900
Kostnader sammanlagt 9 2757 41515 215
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 1 180735735
Kostnadsmotsvarighet, % 113110105
    
Prisstöd 275336336
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 1 4551 0711 071

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-4 909
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-3 721
Lönejusteringar33 746
Tilläggspensionsskyddet i anslutning till bolagiseringen av försvarsmaktens kosthållning, bortfall av tillägg av engångsnatur-4 400
Reparation av det skadade Hornet-planet (HN 428), bortfall av tillägg av engångsnatur-2 540
Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar2 821
Justering av uniformsbidraget850
Prisstegringen på el, bortfall av ett tillägg av engångsnatur-1 000
Driftskostnader för skyddsnät-860
Överföring till moment 28.30.03-36
Överföring från moment 27.10.1821 550
Överföring till moment 27.01.01 (-9 årsv.)-720
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-2
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5%)13 533
Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 201116 672
Sammanlagt70 984

2013 budget1 769 549 000
2012 II tilläggsb.38 929 000
2012 budget1 698 565 000
2011 bokslut1 725 835 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 591 595 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffningen av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 26 910 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakter

1) År 2013 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2013—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 371 700 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2013, PVKEH 2013).

2) År 2013 får nya avtal ingås i anslutning till teknisk forskning, produktutveckling och anskaffningsberedskap inom försvarsmakten så att de åren 2013—2016, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 33 930 000 euro (beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och anskaffningsberedning 2013 (TTK-PROTO 2013).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakterna PVKEH 2013 och TTK-PROTO 2013 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2013.

3) Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten som godkändes 2010 (PVKEH 2010) förlängs till 2015 utan att det maximala beloppet av beställningsfullmakten på sammanlagt 499 655 000 euro ändras.

4) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten som godkändes 2011 (PVKEH 2011) minskas med 1 878 000 euro till 143 765 000 euro.

5) År 2013 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte är bundet.

6) I fråga om den beställningsfullmakt för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010) som godkändes 2010 får tidigare ingångna avtal hävas och beställningsfullmaktens medel bindas på nytt 2013 inom ramen för det anslag för förbindelserna som ännu är obetalt.

7) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänförda till finansåret enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt
fr.o.m.
2013
       
Gamla beställningsfullmakter       
Beställningsfullmakt för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)48016 43616 43616 436 49 788
Beställningsfullmakten för utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)2 000    2 000
Beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)26 9502 190   29 140
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)18 90614 49615 1285 297 53 827
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008)11 2105 227   16 437
Beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008)8 1407 4373 708  19 285
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)187 700122 45543 74018 942 372 837
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)92 0498 9504 280  105 279
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010)1 650    1 650
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2011)20 1582 000   22 158
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012)80 52076 60061 00018 280 236 400
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 449 763255 791144 29258 955 908 801
       
Nya beställningsfullmakter       
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013)76 90094 70079 000106 10015 000 371 700
Beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och anskaffningsberedning 2013 (TTK-PROTO 2013)8 45010 0409 4805 960 33 930
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 85 350104 74088 480112 06015 000405 630
       
Fullmakter sammanlagt 535 113360 531232 772171 01515 000 1 314 431

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på den kapacitet som ska utvecklas genom dem:

Utvecklingsprogram / Kapacitet / Mål
 
Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning
Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av försvarsmaktens samlade kapacitet och ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägeskännedomen och införa säkrade operativa IT-tjänster.
— Försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
— Bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
— Dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för det informationstekniska underlaget utvecklas
— Informationsförvaltningen och den datatekniska integreringen moderniseras och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas. Personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön
— Utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
— Utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder.
 
Programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning
Man bygger upp förvarningsförmågan i anslutning till ledningen av gemensamma insatser, analyserade lägesbilder baserade på spaning samt snabbt framtagna övervaknings- och mållägesbilder.
— Datainsamlings- och analysresurserna upprätthålls och utvecklas
— Medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
— Kompetensen för luftburen spaning och övervakning bibehålls och utvecklas
— Informationssystemet för spaning upprätthålls
— Skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas och uppbyggandet av kapacitet för stöd för målanvisning inleds.
 
Programmet för utveckling av försvarsmaktens gemensamma insatser
Man bygger upp och upprätthåller kapacitet med vilken man operativt inverkar på betydande objekt.
— Tunga raketartillerisystem moderniseras
— Markmålskapacitet byggs upp
— Skjutförnödenheter för fjärrverkan anskaffas
— Skapandet av en interoperabel specialtrupp fortsätter.
 
Programmet för utveckling av logistiken
Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem upprätthålls. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.
— Man skapar gemensamma logistiska strukturer, verksamhetssätt och kunnande för försvarsmakten samt integrerar försvarsgrenarnas underhållssystem för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet.
— Transportförmågan utvecklas genom att man fortsätter helikopteranskaffningarna och utnyttjar internationella projekt för strategisk transportförmåga
— Man inleder materialanskaffningar för regionala trupper för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemen.
 
Programmet för utveckling av markförsvaret
De regionala truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas prestationsförmåga upprätthålls.
— De regionala trupperna utvecklas genom att man ersätter kapacitet som försvinner och genomför en övergripande strukturreform
— De operativa trupperna kompletteras och upprätthålls
— Skyddsförmågan utvecklas och närpansarvärnsbeväpningen förnyas
— Anskaffningarna av ersättande system för truppminorna fortsätter.
 
Programmet för utveckling av sjöförsvaret
Tryggandet av sjöförbindelserna, minjaktsförmågan och kustförbandens rörlighet utvecklas.
— Som en prioritering upprätthåller man kustförbandens rörlighet
— Den grundlig renoveringen av båtar av Rauma-klassen slutförs
— Nya minröjningsfartyg tas i bruk
— Minvapnet upprätthålls.
 
Programmet för utveckling av luftförsvaret
Luftvärnets och Hornet-systemets kapacitet upprätthålls.
— Man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2)
— Ett projekt med luftvärnsrobotar med mycket kort räckvidd inleds
— Projektet med luftvärnsrobotar med medellång räckvidd slutförs.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som de nya beställningsfullmakterna PVKEH 2013 och TTK-PROTO 2013 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för utvecklingsprojekten som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2013

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning fortsätter projektet för luftförsvarets dataöverföring samt uppdateras den utrustning för datanätet som behövs inom ledningen.

Inom programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning anskaffas system för signal- och bildspaning.

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens insatser fortsätter uppdateringarna av jaktplansmaterielen (Hornet) genom anskaffning av flygplansutrustning som behövs för användning av markmålsrobotar med lång räckvidd, vapenhanteringsutrustning samt systemtestningsarbete för att verksamheten ska kunna inledas.

I programmet för utveckling av logistiken skaffas bl.a. logistikledningsutrustning i första hand till försvarsgrenarnas regionala underhållsförband.

Inom utvecklingsprogrammet för markförsvaret inleds en uppdatering av system, underhåll och utbildning som gäller XA-pansarfordon.

Inom programmet för utveckling av sjöförsvaret genomförs en anskaffning av ett modernt impulsminvapensystem som motsvarar den tekonologiska utvecklingen.

Inom programmet för utveckling av luftförsvaret anskaffas kritisk reservutrustning och delar till maskiner och motorer som tryggar Hornet-avvärjningsjaktplanens livscykel.

Målet för beställningsfullmakten TTK-PROTO 2013

Det viktigaste målet för beställningsfullmakten TTK-PROTO 2013 är att genom forskning, utveckling, testning och provning skapa förutsättningar och förbättra beredskapen för projekt som ingår i försvarsmaktens utvecklingsprogram och strävar efter att utveckla försvarsmaktens kapacitet samt för anskaffningar som ingår i kommande beställningsfullmakter.

Andra beställningsfullmaktsändringar

Av finansieringsandelen för 2013 för beställningsfullmakten PVKEH 2010 överförs 13 230 000 euro till åren 2014 och 2015. Genom en förlängning av utbetalningstiden och en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för beställningsfullmakten kommer anslagen bättre att motsvara de långa leveranstiderna för flygvapnets anskaffningar av reservdelar och reservanordningar.

Minskningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2011 med 1 878 000 euro föranleds av att man i fråga om de anskaffningar som fullmakten gäller har gjort sådana anslagsminskningar för anskaffning av försvarsmateriel som avses i regeringsprogrammet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 2011-691
Ökning av utgiftsinbesparingen -70 000
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)9 012
Överföring av betalningar-55 725
Överföring till moment 27.10.01-21 550
Överföring från moment 27.30.205 000
Sammanlagt-133 954

2013 budget591 595 000
2012 II tilläggsb.10 709 000
2012 budget725 549 000
2011 bokslut585 343 000

(19.) Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2012 budget7 700 000
2011 bokslut12 500 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 878 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring: Resultatmål för verksamheten

Funktionell effektivitet 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Resurshushållning    
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (euro)415349
Produktivitet    
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antal årsverken i Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)1 7611 3641 406
Produktion och kvalitetsledning 2011
utfall
2012
prognos
2013
mål
    
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)58 09045 00045 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar4 3003 0003 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—54,274,004,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-150
Sammanlagt-150

2013 budget1 878 000
2012 budget2 028 000
2011 bokslut2 291 000