Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              (19.) Anskaffning av Hawk Mk 66-plan
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 769 549 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper och förberedelser för denna samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang under en övergångsperiod som försvarsministeriet fastställt i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 336 000 euro

4) till en höjning av beväringarnas dagpenning, högst 2 000 000 euro

5) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter till försvarsmaktens verksamhet och kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

6) till utgifter för Frihetskorsets Orden

7) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

8) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov.

Fullmakter

1) År 2013 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de under åren 2013—2016 får föranleda staten utgifter på högst 81 861 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2013).

2) År 2013 får långtidsavtal för utrustande av underhållsförband och anskaffning av utrustning för stridsmän ingås så att de under åren 2013—2017 får föranleda staten utgifter på högst 89 250 000 euro (Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013).

3) År 2013 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte är bundet.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som varje år beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten hänförda till finansåret enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Funktionell effektivitet 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Resurshushållning    
Pris per dag i beväringstjänst (euro)454849
Pris per dag i reservisttjänst (euro)151160165
Pris per flygtimme, HN (euro)8 3508 7809 000
Pris per flygtimme, NH-90 (euro)3 5503 6603 770
Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro)7 0007 2107 230
    
Produktivitet    
Utbildade beväringar/antalet som inlett beväringstjänst (%)838383
Antal årsverken inom Huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%)101010
    
Lönsamhet    
Kostnadsmotsvarighetsprocenten i fråga om den avgiftsbelagda verksamheten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är minst113110105
Produktion och kvalitetsledning 2011
utfall
2012
prognos
2013
uppskattning
    
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar302523
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar27 0612 0002 000
Flygtimmar, HN (st)8 9048 0008 000
Flygtimmar, NH-90 (st)9461 6501 850
Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st)1 1641 1001 300

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20132014201520162017—Sammanlagt fr.o.m. 2013
       
Gamla beställningsfullmakter       
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid1 974    1 974
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster2 0002 200   4 200
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård1 3921 392   2 784
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel61 62858 09255 078 53 9944 493233 285
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009 4 000    4 000
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen ITO 2005 och 2005M 3 0003 000   6 000
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY)1 8002 300   4 100
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 4 5814 5814 5814  5815 92624 250
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystem 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service) 3 000 3 000    6 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2011 12 842 9 981    22 823
Beställningsfullmakten för kompletterande anskaffningar av bruksfordon2 770    2 770
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 45 13813 1207 000   65 258
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller luftvärnssystem 5 300 5 600   10 900
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 149 425103 26666 65958 57510 419388 344
       
Nya beställningsfullmakter       
Beställningsfullmakten för omkostnader 2013 6 973 46 881 17 13410 873  81 861
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) 10 300 29 150 16 30028 7004 800 89 250
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 17 27376 03133 43439 5734 800171 111
       
Fullmakter sammanlagt 166 698179 297100 09398 14815 219559 455

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 51 årsverken. Minskningen föranleds främst av utvecklandet av kontrollen av livscykeln för ammunition och sprängämnen (ELKAKOP).

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2013 ska anskaffa reservdelar och tjänster inom underhållet av arméns materiel till armén, marinen och flygvapnet. Beställningsfullmakten hänför sig huvudsakligen till reservdelsanskaffningar.

De nya beställningsfullmakterna jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 1 728 0221 719 2651 784 268
Bruttoinkomster 24 69120 70014 719
Nettoutgifter 1 703 3311 698 5651 769 549
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år67 390  
— överförts till följande år89 893  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer5 125 4 650
— övriga intäkter5 330 11 300
Intäkter sammanlagt 10 4558 15015 950
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader8 334 13 315
— andel av samkostnader941 1 900
Kostnader sammanlagt 9 2757 41515 215
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 1 180735735
Kostnadsmotsvarighet, % 113110105
    
Prisstöd 275336336
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 1 4551 0711 071

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-4 909
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-3 721
Lönejusteringar33 746
Tilläggspensionsskyddet i anslutning till bolagiseringen av försvarsmaktens kosthållning, bortfall av tillägg av engångsnatur-4 400
Reparation av det skadade Hornet-planet (HN 428), bortfall av tillägg av engångsnatur-2 540
Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar2 821
Justering av uniformsbidraget850
Prisstegringen på el, bortfall av ett tillägg av engångsnatur-1 000
Driftskostnader för skyddsnät-860
Överföring till moment 28.30.03-36
Överföring från moment 27.10.1821 550
Överföring till moment 27.01.01 (-9 årsv.)-720
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-2
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5%)13 533
Kostnadsnivåjustering i efterhand av indexutvecklingen 201116 672
Sammanlagt70 984

2013 budget1 769 549 000
2012 II tilläggsb.38 929 000
2012 budget1 698 565 000
2011 bokslut1 725 835 000