Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
              01. Försvarsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde
              40. Understöd till Leijona Catering Oy
              (88.) Aktieförvärv
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

40. Understöd till Leijona Catering Oy (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättning till Leijona Catering Oy för de kostnader som skyddstiden för personalen ger upphov till.

Förklaring: I motiveringen till den proposition som gäller lagen om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster (1297/2011), under punkten Ekonomiska konsekvenser, står det att de förmåner i personalens anställningsförhållande som går förlorade ska ersättas i enlighet med det förhandlingsresultat som uppnås med personalorganisationerna. Den 21 december 2011 nåddes ett förhandlingsresultat med personalorganisationerna enligt vilket det justerade kostnadsförslaget under den fyraåriga skyddstiden 1.1.2012—31.12.2015 uppgår till sammanlagt cirka 4,6 miljoner euro. Det totala beloppet av den andel av kostnaderna som gäller 2013 är cirka 1,15 miljoner euro. Det exakta kostnadsbeloppet framgår årligen.


2013 budget1 150 000
2012 II tilläggsb.1 200 000