Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
              01. Migrationsverkets omkostnader
              20. Samhällsorientering för återflyttare
              63. Mottagande av flyktingar och asylsökande
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 289 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för statliga förläggningar

2) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), till betalning av kostnaderna för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, betalning av kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

3) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om förvarsenheter (116/2002) för utlänningar som tagits i förvar

4) till finansiering av verksamheten för hjälp till offer för människohandel enligt 33 § i mottagningslagen

5) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

6) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske samt till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet

7) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter i samband med asylsamtal samt för kostnader för frivilligt återvändande och för av EU finansierade projekt som stöder frivilligt återvändande

8) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

9) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut med undantag för de statliga förläggningarnas omkostnader som budgeteras enligt prestationsprincipen och inklusive mervärdesskatt.

Anslaget får också användas till betalning av de statliga förläggningarnas konsumtionsutgifter. Inkomster som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare samt läroavtals- och utbildningsersättningar kan intäktsföras under momentet. Omkostnadsanslaget för de statliga förläggningarna får användas till avlöning av personal som motsvarar högst 100 årsverken.

Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Förklaring: Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av en förläggning med stöd av 13 § i mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas av en flyktingsluss i enlighet med lagens 12 §. De statliga förläggningarna är underställda Migrationsverket. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningarna i Joutseno och Uleåborg. Verksamheten kan utöver ordnande av bostäder, social- och hälsovårdstjänster och annan nödvändig omsorg även innefatta andra stödtjänster och specialtjänster som offret behöver samt åtgärder för offrets säkerhet.

Personer som får tillfälligt skydd, offer för människohandel och personer som har sökt internationellt skydd eller återtagit sin ansökan kan vid frivilligt återvändande få stöd för skäliga rese- och flyttningskostnader samt bidrag för återresa.

De flyktingar som mottas inom ramen för kvoten kan väljas under budgetåret och under de två år som följer efter det. Internationella organisationen för migration (IOM) ordnar inresor för kvotflyktingar som köpta tjänster. Avtalet innefattar en hälsoundersökning inför resan. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för genomresevisum eller visum som krävs för resa ur landet.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den av sökanden ifyllda blanketten samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Om man inte har kunnat fastställa en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
De statliga förläggningarnas omkostnader8 200 000
Kommunernas, samkommunernas och organisationernas kostnader för mottagande26 860 000
Övriga utgifter för mottagandet16 448 000
— köp av tjänster1 308 000
— hälsovård5 300 000
— övriga utgifter123 000
— mottagningspenning och brukspenning9 717 000
Kostnader för mottagande sammanlagt51 508 000
Övriga utgifter för invandring2 866 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa915 000
Sammanlagt55 289 000

Mänskliga resurser, Statliga förläggningar

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Årsverken (högst)97,4100100
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)10,277
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,43,53,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar195
Aktiva åtgärder för en effektivisering av migrationspolitiken-5 000
Kostnadsinbesparing-1 233
Kostnader för individuella rättshjälpstjänster (överföring till moment 25.01.20 -350 000 euro, till moment 25.10.04 -350 000 euro och till moment 25.10.50 -1 600 000 euro)-2 300
Sammanlagt-8 338

2013 budget55 289 000
2012 II tilläggsb.114 000
2012 budget63 627 000
2011 bokslut77 907 555