Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
              01. Migrationsverkets omkostnader
              20. Samhällsorientering för återflyttare
              63. Mottagande av flyktingar och asylsökande
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

40. InvandringPDF-versio

Förklaring: Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för migrationspolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap, representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen och samordningen av mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, samt för samordningen av arbetet mot människohandel.

Inrikesministeriet sörjer för Migrationsverkets verksamhetsbetingelser. Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller utlänningars inresa, vistelse i landet, flyktingstatus och medborgarskap, svarar för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer.

Nyckeltal för invandring2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Utlänningar bosatta i Finland1)183 133198 000213 000
Invandring/utlänningar2)20 41618 00018 000
Nettoinvandring/utlänningar217 08215 00015 000
Personer som erhållit finskt medborgarskap/år3)4 7944 5004 500

1) År 2011: Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2011 Åren 2012 och 2013: IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för januari—februari 2012.

2) År 2011: Statistikcentralen/Förhandsstatistik över befolkningen 2011 Åren 2012 och 2013: IM:s uppskattning är gjord på basis av Statistikcentralens förhandsstatistik för januari—februari 2012.

3) I tablån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tablån under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Utgifter för invandrare inom inrikesministeriets förvaltningsområde (1 000 euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
26.40.01 Migrationsverkets omkostnader18 96718 41818 066
26.40.(03) Främjande av invandrares integration och sysselsättning961--
26.40.20 Samhällsorientering för återflyttare592876876
26.40.(30) Statlig ersättning till kommunerna77 505--
— Ersättning till kommunerna för utgifter för återflyttare från det tidigare Sovjetunionen4 427--
— Kalkylerad ersättning till kommunerna20 573--
— Övriga ersättningar till kommunerna52 505--
26.40.63 Mottagande av flyktingar och asylsökande77 90863 62755 289
Sammanlagt175 93382 92174 231
Invandrarpolitiken

Invandrarpolitiken grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet.

De centrala strategiska riktlinjerna i fråga om målen är:

  • — Vi främjar en invandring som stöder Finlands konkurrenskraft
  • — Vi sörjer för att förfarandena i samband med ansökan om internationellt skydd är rättvisa, effektiva och humana
  • — Vi försnabbar behandlingen av ansökningar inom migrationsförvaltningen
  • — Vi bekämpar illegal invandring. Vi arbetar aktivt för att bekämpa människohandel och säkerställer att systemet för hjälp till offer för människohandel fungerar väl.

Man säkerställer genomförandet av strategin Migrationens framtid 2020, som styr invandringspolitiken, och pejlar på vilket sätt strategin kan anpassas till förändringarna i verksamhetsmiljön. Migrationsförvaltningens resultat förbättras bl.a. genom att man utvecklar myndighetssamarbetet. Målet är att säkerställa att behandlingstiderna för asylansökningarna förkortas samt att förbättra kostnadseffektiviteten i mottagningsverksamheten.

Samarbetet mellan aktörerna inom inrikesministeriets förvaltningsområde i fråga om utlänningars inresa och vistelse i landet effektiviseras. En flermyndighetsmodell för invandrarmyndigheterna, MPR (Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet) tas i bruk, som skapar en liknande permanent samarbetsstruktur som har genomförts mellan polisen, tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTR-modellen).

Inom migrationsförvaltningen bereder man sig på att inrätta ett kompetenscentrum för invandring. I kompetenscentret samlas den verksamhet som avser förvaltningsområdets undersökningar och utredningar om invandring, administrationen av utvecklingsprojekt som finansieras ur olika finansieringskällor, utvärdering och spridning av projektresultat och annan praxis, koordinering av referensnätverk, information och konsultverksamhet samt produktion av material.

Man fortsätter att utveckla tillståndsprocesserna inom migrationsförvaltningen genom att utnyttja hela den potential som det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) erbjuder. Sökandena tillhandahålls heltäckande e-tjänster i anslutning till tillståndsprocesserna.

I fråga om avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till migration försöker man få intäkterna av avgifter att motsvara självkostnadspriser.

Flyttningsrörelse

Det samarbete inom inrikesministeriets förvaltningsområde som anknyter till invandring stärks. Målet för utvecklandet av systemet med uppehållstillstånd är att klargöra processen. Samtidigt måste man se till att behovet av övervakning tillgodoses i tillräcklig omfattning och att inte den illegala invandringen och människohandeln ökar. När det gäller invandringen av arbetskraft är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. I eftergranskningen är det i praktiken i stor utsträckning fråga om polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhets resurser och fördelningen av dem.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen när det gäller inflyttningen av utländska studerande som kommer från länder utanför EU bör intensifieras. Antalet fall av missbruk av systemet bör hållas nere. Vid allokeringen av studieplatser bör man beakta de branscher inom vilka det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft. Detta kräver också att studierna i de inhemska språken utökas under studietiden.

Man arbetar för en allt större samordning av invandrarpolitiken i EU-länderna med behoven inom utvecklings- och människorättspolitiken och inom EU-ländernas egen arbetskraftspolitik. Inom EU eftersträvar man en gemensam migrations- och asylpolitik bl.a. genom en harmonisering av lagstiftningen. Finland ser till att de nationella intressena beaktas vid beredningen av rättsakterna.

Då den olagliga invandringen ökar, ökar också mängden olagligt arbete och människohandel och andra slag av exploatering. Myndighetssamarbetet effektiviseras inom bekämpningen av olaglig invandring, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Problemen med illegal invandring syns också som en ökning av de negativa följderna vid längre vistelse i landet då dessa personer hamnar utanför integrationsåtgärderna och samhällsservicen. En effektiv bekämpning av illegal invandring förebygger de kostnader som dessa problem förorsakar samhället.

Internationellt skydd

Man sörjer för att de mänskliga rättigheterna, de grundläggande fri- och rättigheterna, en god förvaltning och rättsskyddet säkerställs i asylpolitiken. Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar och bereder eventuella lagändringar. Samarbetet mellan olika myndigheter stärks ytterligare i syfte att effektivisera asylprocessen. Processen görs snabbare för att kostnaderna för mottagandet ska sjunka.

Man fortsätter att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet genom att slutföra de förhandlingarna som gäller lagstiftningen för andra fasen av asylsystemet som eventuellt ännu pågår. Man börjar bereda det nationella genomförandet av antagna EU-rättsakter och deltar i EU-medlemsstaternas samarbete i detta syfte. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen är det viktigt att man intensifierar det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter. Därför är det viktigt att stödja etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO).

I fråga om utvecklandet av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av illegal invandring och återvändandepolitiken. Man främjar ett större samband mellan asylpolitiken och utvecklings- och människorättspolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingpolitken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd omplaceras i Finland (utlänningslagen 301/2004 90 §). Grunderna för omplacering (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Man fortsätter förberedelserna för uppgörandet av samarbetsprotokoll om återvändande med utreseländerna, och etablerar en verksamhetsmodell för frivilligt återvändande. Antalet asylsökande beräknas vara ca 3 000 per år och av dessa är ca 150 minderåriga utan vårdnadshavare.

Antal platser i förläggningarna i medeltal per år

 201120122013
    
Antal platser i förläggningarna sammanlagt3 3292 7762 515
— statliga förläggningar720670670
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer2 6092 1061 845
— förvarsenheten404040
— beläggningsgrad i medeltal %78,590,090,0
Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt249193165
— grupphem13010988
— stödbostäder1198477
— beläggningsgrad i medeltal %75,090,090,0
Mottagare av mottagningstjänster 2011 2012 2013
    
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år3 9803 8103 509
— Inkvarterade vid förläggningarna2 6992 5002 220
— Minderåriga som kommit ensamma187170149
— Utlänningar som tagits i förvar464040
— I privat inkvartering1 0481 1001 100
Kostnader för mottagandet/euro/år 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Totala kostnader för mottagandet77 907 55563 627 00055 289 000
Förläggningarnas totala kostnader 73 056 53759 335 00051 374 000
— förläggningarnas enhetskostnader/person17 75615 17515 167
— kostnader för minderåriga i grupphem/person88 16983 00482 487
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person45 97633 97633 376
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person57 50852 39150 856
— kostnader för privat inkvartering4 800 8784 049 7964 003 817
— kostnad för privat inkvartering/person4 5803 6813 639
Företrädande av barn447 293200 000134 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa709 284915 000915 000
Övriga utgifter i anslutning till invandring1)3 694 4413 177 0002 866 000

1) Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester och elektroniska tjänster (Umarek).

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 066 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som finansieras av EU

2) till utvecklande av migrationsförvaltningens verksamhet.

Förklaring: När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket tillhandahåller aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktion   
Beslut52 51952 85053 450
Insatser   
Omkostnader (1 000 €)17 81818 41818 066
Årsverken287284285
Effektivitet   
Resultatet av verksamheten   
— produktivitet (beslut/årsv.)183186187
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut)293310300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)829090
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden ska bli kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2011—2013

 2011 utfall
Anhängiggjorda ärenden
Avgjorda ärenden2012 uppskattning
Anhängiggjorda ärenden
Avgjorda ärenden2013 mål
Anhängiggjorda ärenden
Avgjorda ärenden
       
Invandring sammanlagt23 72528 10625 00030 00025 00030 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare6 4956 5537 0007 0007 0007 000
— uppehållstillstånd för studerande5 8136 0416 0006 0006 0006 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)11 41715 51212 00017 00012 00017 000
Avlägsnande ur landet6 0566 8254 0004 0004 0004 000
Internationellt skydd sammanlagt13 00710 87811 75011 85011 75011 950
— asylansökningar 3 0883 6433 0003 6003 0003 700
— kvotflyktingar1)114481750750750750
— resedokument5 6534 7086 0005 0006 0005 000
— dublinärenden4 1522 0462 0002 5002 0002 500
Medborgarskap sammanlagt 7 6656 7308 0007 0008 0007 500
— medborgarskapsansökningar5 7634 4976 0004 0006 0004 250
Sammanlagt50 45352 53948 75052 85048 75053 450

1) År 2011 var antalet kvotflyktingar enligt förslag från UNHCR sammanlagt 785, varav en del har statistikförts som anhängiggjorda ärenden I ärenden som gäller personer som har tagits emot inom flyktingkvoten fattas det endast beslut, eftersom ingen tillståndsansökan från klientens sida har gjorts i ärendet.

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Invandring   
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut)1086565
    varav Migrationsverkets andel-3030
— uppehållstillstånd för studerande384030
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande   
— asyl (alla)263180134
    varav Migrationsverkets andel-150120
— normalt förfarande370255190
    varav Migrationsverkets andel-212170
— påskyndat förfarande976549
— varav Migrationsverkets andel-5442
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid   
— medborgarskapsansökningar (alla)373300265
— medborgarskapsansökningar (s.k. klara fall)336200179
— medborgarskapsansökningar (andra)590400350
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)104108110
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och förvaltningen av systemet ombesörjs. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna. Den beräknade nyttan av investeringen i UMA börjar uppnås.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Årsverken287284285
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)10,299
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,403,403,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter23 84623 41823 066
Bruttoinkomster6 0285 0005 000
Nettoutgifter17 81818 41818 066
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år2 918  
— överförts till följande år4 067  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-79
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-58
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)60
Lönejusteringar592
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.20.01)-142
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 24.01.01)-107
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-24
Överföring från moment 26.01.012
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.01.01)-91
Produktivitetsfrämjande åtgärder-405
Ytterligare besparing från rambeslutet-100
Sammanlagt-352

2013 budget18 066 000
2012 II tilläggsb.326 000
2012 budget18 418 000
2011 bokslut18 967 000

20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 876 000 euro.

Anslaget får användas

1) till den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004)

2) till ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska och till andra utgifter

3) till betalning av högst 40 000 euro i sakkunnigarvoden.

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: En person som på basis av 48 § i utlänningslagen ansöker om uppehållstillstånd i Finland ska förete ett intyg över att han eller hon avlagt en språkexamen som ordnats av en finsk myndighet, om det inte med beaktande av sökandens omständigheter ska anses oskäligt att han eller hon avlägger språkexamen. Språkexamina ordnas flera gånger per år och antalet deltagare uppgår som högst till 2 000 per år. Avsikten är att den samhällsorientering som är en förberedelse inför språkexamen ska ordnas för ca 600 personer per år.

Som sakkunnigarvoden betalas resekostnader och arvoden jämte bikostnader till dem som bedömer språkproven.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Samhällsorientering836 000
Sakkunnigarvoden (högst)40 000
Sammanlagt876 000

2013 budget876 000
2012 budget876 000
2011 bokslut592 360

63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 55 289 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för statliga förläggningar

2) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011), till betalning av kostnaderna för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, betalning av kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

3) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om förvarsenheter (116/2002) för utlänningar som tagits i förvar

4) till finansiering av verksamheten för hjälp till offer för människohandel enligt 33 § i mottagningslagen

5) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

6) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske samt till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet

7) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter i samband med asylsamtal samt för kostnader för frivilligt återvändande och för av EU finansierade projekt som stöder frivilligt återvändande

8) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

9) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut med undantag för de statliga förläggningarnas omkostnader som budgeteras enligt prestationsprincipen och inklusive mervärdesskatt.

Anslaget får också användas till betalning av de statliga förläggningarnas konsumtionsutgifter. Inkomster som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare samt läroavtals- och utbildningsersättningar kan intäktsföras under momentet. Omkostnadsanslaget för de statliga förläggningarna får användas till avlöning av personal som motsvarar högst 100 årsverken.

Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Förklaring: Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av en förläggning med stöd av 13 § i mottagningslagen. Mottagningstjänster i samband med massinvandring ordnas av en flyktingsluss i enlighet med lagens 12 §. De statliga förläggningarna är underställda Migrationsverket. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra sammanslutningar eller stiftelser om ordnandet av mottagningstjänster och ersättningen för de kostnader det innebär.

Verksamheten inom systemet för hjälp till offer för människohandel samordnas av förläggningarna i Joutseno och Uleåborg. Verksamheten kan utöver ordnande av bostäder, social- och hälsovårdstjänster och annan nödvändig omsorg även innefatta andra stödtjänster och specialtjänster som offret behöver samt åtgärder för offrets säkerhet.

Personer som får tillfälligt skydd, offer för människohandel och personer som har sökt internationellt skydd eller återtagit sin ansökan kan vid frivilligt återvändande få stöd för skäliga rese- och flyttningskostnader samt bidrag för återresa.

De flyktingar som mottas inom ramen för kvoten kan väljas under budgetåret och under de två år som följer efter det. Internationella organisationen för migration (IOM) ordnar inresor för kvotflyktingar som köpta tjänster. Avtalet innefattar en hälsoundersökning inför resan. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för genomresevisum eller visum som krävs för resa ur landet.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den av sökanden ifyllda blanketten samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Om man inte har kunnat fastställa en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
De statliga förläggningarnas omkostnader8 200 000
Kommunernas, samkommunernas och organisationernas kostnader för mottagande26 860 000
Övriga utgifter för mottagandet16 448 000
— köp av tjänster1 308 000
— hälsovård5 300 000
— övriga utgifter123 000
— mottagningspenning och brukspenning9 717 000
Kostnader för mottagande sammanlagt51 508 000
Övriga utgifter för invandring2 866 000
Kostnader som gäller flyktingars inresa915 000
Sammanlagt55 289 000

Mänskliga resurser, Statliga förläggningar

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Årsverken (högst)97,4100100
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)10,277
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,43,53,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar195
Aktiva åtgärder för en effektivisering av migrationspolitiken-5 000
Kostnadsinbesparing-1 233
Kostnader för individuella rättshjälpstjänster (överföring till moment 25.01.20 -350 000 euro, till moment 25.10.04 -350 000 euro och till moment 25.10.50 -1 600 000 euro)-2 300
Sammanlagt-8 338

2013 budget55 289 000
2012 II tilläggsb.114 000
2012 budget63 627 000
2011 bokslut77 907 555