Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
              01. Migrationsverkets omkostnader
              20. Samhällsorientering för återflyttare
              63. Mottagande av flyktingar och asylsökande
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 066 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till projekt som finansieras av EU

2) till utvecklande av migrationsförvaltningens verksamhet.

Förklaring: När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket tillhandahåller aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Vidare svarar verket för styrningen och planeringen av den praktiska verksamheten vid mottagande av asylsökande och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, för styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet samt för styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktion   
Beslut52 51952 85053 450
Insatser   
Omkostnader (1 000 €)17 81818 41818 066
Årsverken287284285
Effektivitet   
Resultatet av verksamheten   
— produktivitet (beslut/årsv.)183186187
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut)293310300
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)829090
Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden ska bli kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2011—2013

 2011 utfall
Anhängiggjorda ärenden
Avgjorda ärenden2012 uppskattning
Anhängiggjorda ärenden
Avgjorda ärenden2013 mål
Anhängiggjorda ärenden
Avgjorda ärenden
       
Invandring sammanlagt23 72528 10625 00030 00025 00030 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare6 4956 5537 0007 0007 0007 000
— uppehållstillstånd för studerande5 8136 0416 0006 0006 0006 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)11 41715 51212 00017 00012 00017 000
Avlägsnande ur landet6 0566 8254 0004 0004 0004 000
Internationellt skydd sammanlagt13 00710 87811 75011 85011 75011 950
— asylansökningar 3 0883 6433 0003 6003 0003 700
— kvotflyktingar1)114481750750750750
— resedokument5 6534 7086 0005 0006 0005 000
— dublinärenden4 1522 0462 0002 5002 0002 500
Medborgarskap sammanlagt 7 6656 7308 0007 0008 0007 500
— medborgarskapsansökningar5 7634 4976 0004 0006 0004 250
Sammanlagt50 45352 53948 75052 85048 75053 450

1) År 2011 var antalet kvotflyktingar enligt förslag från UNHCR sammanlagt 785, varav en del har statistikförts som anhängiggjorda ärenden I ärenden som gäller personer som har tagits emot inom flyktingkvoten fattas det endast beslut, eftersom ingen tillståndsansökan från klientens sida har gjorts i ärendet.

Genomsnittlig behandlingstid (dygn)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Invandring   
— uppehållstillstånd för arbetstagare (inkl. TE-byråns delbeslut)1086565
    varav Migrationsverkets andel-3030
— uppehållstillstånd för studerande384030
Internationellt skydd, total behandlingstid exklusive tid för överklagande   
— asyl (alla)263180134
    varav Migrationsverkets andel-150120
— normalt förfarande370255190
    varav Migrationsverkets andel-212170
— påskyndat förfarande976549
— varav Migrationsverkets andel-5442
Medborgarskapsansökningar, total behandlingstid   
— medborgarskapsansökningar (alla)373300265
— medborgarskapsansökningar (s.k. klara fall)336200179
— medborgarskapsansökningar (andra)590400350
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)104108110
Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och förvaltningen av systemet ombesörjs. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna. Den beräknade nyttan av investeringen i UMA börjar uppnås.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Årsverken287284285
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)10,299
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,403,403,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter23 84623 41823 066
Bruttoinkomster6 0285 0005 000
Nettoutgifter17 81818 41818 066
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år2 918  
— överförts till följande år4 067  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-79
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-58
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)60
Lönejusteringar592
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.20.01)-142
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 24.01.01)-107
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-24
Överföring från moment 26.01.012
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring till moment 26.01.01)-91
Produktivitetsfrämjande åtgärder-405
Ytterligare besparing från rambeslutet-100
Sammanlagt-352

2013 budget18 066 000
2012 II tilläggsb.326 000
2012 budget18 418 000
2011 bokslut18 967 000