Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2011
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Statsbudgeten 2013

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 706 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu ajoneuvoverosta annettuun lakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero määräytyy vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon CO2-päästön perusteella. Jos tästä ei ole merkintää ajoneuvorekisteristä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan.

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää niissä ajoneuvoryhmissä, joissa on muita kuin bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja. Tämä koskee lähinnä henkilöautoja. Nykyisin käyttövoimavero on mitoitettu ottaen huomioon dieselöljyn moottoribensiiniä alempi verotus. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu tarkasti vain tietyillä keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on lähinnä fiskaaliset tavoitteet.

Tuloarviossa on otettu huomioon vuonna 2009 hyväksytty lainmuutos, jolla otettiin käyttöön hiilidioksidipäästöihin tai massaan perustuvan perusvero paketti- ja matkailuautoille 1.3.2011 lähtien. Sen arvioidaan lisäävän ajoneuvoveron tuottoa vuositasolla noin 60 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen energiaverojen korottamisesta ja ajoneuvoverolain muuttamisesta. Dieselpolttoaineen veroa ehdotetaan korotettavaksi ja samalla henkilö- ja kuorma-autojen käyttövoimaveroa alennettavaksi. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 alusta, mutta jo vuoden 2011 aikana kannettavaan ajoneuvoveroon sisältyy tuohon aikaan ulottuvaa veroa. Muutosten arvioidaan alentavan vuoden 2011 verokertymää noin 41 milj. eurolla ja vuositasolla 82 milj. eurolla.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)
 2009
tilinpäätös
2010
talousarvio
2011
esitys
    
Perusvero   
— henkilöautot293297312
— pakettiautot343581
— kuorma-autot---
Käyttövoimavero   
— henkilöautot215222214
— pakettiautot282829
— kuorma-autot848870
Yhteensä654668706

Ajoneuvoverotuksen verotuet muodostuvat pääasiassa invalidien vapautuksesta ajoneuvoveron perusverosta ja eräiden ajoneuvoryhmien vapautuksesta ajoneuvoverosta. Näiden verotukien yhteismääräksi arvioidaan 7 milj. euroa. Verosanktioksi voidaan katsoa henkilöautojen ja pakettiautojen käyttövoimavero, jonka määräksi arvioidaan yhteensä 243 milj. euroa.


2011 talousarvio706 000 000
2010 talousarvio668 000 000
2009 tilinpäätös654 405 308