Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
              70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 586 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001) samt till betalning av ersättningar till Finavia för kostnader för alarmerings- och ledningsverksamhet som föranleds av flygtrafiktjänster som beror på gränssäkerhetsuppdrag (inkl. sjöräddning) utförda av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och på flygräddningsuppdrag som hänför sig till sjöräddningstjänsten

2) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning och utbildning och som befinner sig utanför de byggda fastigheterna

3) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

4) till projekt som godkänts och finansierats av EU

5) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

Gränsövervakning

Gränsövervakningen riktas så och en sådan beredskap upprätthålls att olovliga gränsöverskridningar förhindras eller observeras omedelbart på de viktigaste områdena. På övriga områden upptäcks olovliga gränsöverskridningar.

Gränsövervakning2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Patrullering (h)284 447268 000250 000
— varav vid östgränsen205 719194 000180 000
Teknisk övervakning896 735890 000890 000
Kontroller25 65826 45026 200
Gränszonstillstånd9 1449 1508 650
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag)471450450
Insatser   
Kostnader (mn euro)117,5111,3108,4
Årsverken1 3761 3291 293
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)117119121
Resurshushållning (ind.)114120125
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,54,73,7
Förhindrande av gränsincidenter (%)838686
Upptäckta gränsincidenter (%)758080
Lägesbildens kvalitet3,43,43,4
Gränskontroller

Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Då det gäller medborgare från EU/EES görs en minimikontroll och i fråga om övriga en grundlig kontroll. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att temporärt återinföra gränsövervakning. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas för att trygga en smidig gränsövergångstrafik. Vid gränskontrollerna och de undersökningar som utförs och förvaltningsbeslut som fattas i samband med dem ser man till att personernas rättsskydd tryggas.

Gränskontroller2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Gränskontroller (mn pers.)14,715,516,3
Tullkontroller (pers.)6 3708 2307 830
Beslut om avvisning1 3051 3101 340
Beviljade visum1 9381 9501 850
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen466
Asylansökningar som tagits emot188210210
Mottagna kvotflyktingar491670670
Verkställighet av andra myndigheters beslut539570580
Insatser   
Kostnader (mn euro)87,790,093,6
Årsverken1 0261 0751 116
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)135134135
Resurshushållning (ind.)131136140
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,34,44,3
Gränskontrollernas täckningsgrad (%)100100100
Gränskontrollernas kvalitet (%)95,897,097,0
Gränskontrollernas smidighet (min)131414
Gränskontrollernas kundservice (1—5)4,14,14,0
Rättsskydd (%)100,099,999,8
Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning förebygger effekterna i Finland och på EU:s territorium i övrigt av en allvarlig och gränsöverskridande internationell brottslighet. Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsarbete koncentreras på bekämpning av olaglig inresa och människohandel, i nära samarbete med polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna och särskilt i gemensamma utredningsgrupper tillsammans med polisen.

Med hjälp av övervakning av fartygsutsläpp iakttas och konstateras oljeutsläpp på havsområden. Den som förorsakat utsläppet ställs till svars genom åläggande av en administrativ oljeutsläppsavgift, förundersökningsmaterial för den straffrättsliga undersökningen insamlas och eventuella bekämpningsåtgärder inleds.

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Polisanmälan9571 0401 070
Riksgränsbrott (st.)192210210
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)799090
Övriga brott (st.)6 6076 4806 480
Ordningsbot731740740
Meddelande om straffanspråk3 7893 6303 640
Tvångsmedel 3 3832 9603 020
Anmärkning 675770770
Beslut i ärenden som gäller fartygsutsläpp777
Beslut i påföljdsavgift för transportör2358585
Säkerhetsåtgärd3 4923 2403 240
Annan anmälan1 2211 0801 100
Kontrollanmälan445360380
Insatser   
Kostnader (mn euro)15,115,615,7
Årsverken177186187
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)125113113
Resurshushållning (ind.)122115117
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,14,24,2
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) 767574
Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (%)506060
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5) 5,05,05,0
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn)757070
Andelen fall av organiserad olaglig inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn)636060
Rättsskydd (%)99,999,999,9
Sjöräddning och annan räddningsverksamhet

Sjöräddningstjänsten ordnas så att alla som hamnat i sjönöd anvisas hjälp omedelbart. Det nationella samarbetet mellan intressentgrupperna intensifieras i syfte att utveckla en övergripande kontroll av krävande sjöräddningsuppdrag. När det gäller vanliga sjöräddningsuppdrag utvecklas samarbetet i synnerhet med den frivilliga sjöräddningen.

För upptäckande och förebyggande av sjöräddningsincidenter ser man i samband med gränsövervakningen till att övervakningen av sjödistrikten är tillräcklig. Räddningsväsendet och flygräddningen stöds enligt behov med Gränsbevakningsväsendets materiel och personal.

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Efterspaningar (st.)254230230
havsområde (st.)949090
landområde (st.)160140140
Räddningsuppdrag (st.)1 2281 3201 320
havsområde (st.)1 0961 1701 170
landområde (st.)132150150
Sjuktransport (st.)433440440
havsområde (st.)647070
landområde (st.)369370370
Assistans (st.)479440430
havsområde (st.)432390380
landområde (st.)475050
Övriga räddningsprestationer (st.)429420420
havsområde (st.)300300300
landområde (st.)129120120
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar)406 758393 000393 000
Personer som räddats (st.)3 2914 2004 200
Förhindrade olyckor (st.)31316
Insatser   
Kostnader (mn euro)7,56,56,5
Årsverken887878
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)98117118
Resurshushållning (ind.)95119122
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,53,93,9
Kvaliteten på ledningen (1—5)-4,04,0
Enheternas beredskap (1—5)-4,04,0
Sjölägesbild (1—5)3,53,53,4
Militärt försvar

Försvarsplanerna hålls aktuella och sådan lednings- och aktionsberedskap som situationen kräver samt beredskap att bilda styrkor upprätthålls. Man ansvarar för tillkomsten av gränstrupper genom att utbilda beväringar och ordna reservövningar.

Militärt försvar2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktion   
Utbildningsdygn87 99087 00085 000
Insatser   
Kostnader (mn euro)11,911,611,5
Årsverken139139137
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)114113113
Resurshushållning (ind.)111115116
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga3,73,73,7
Planeringsberedskap (1—5)3,63,73,7
Placerbarhet (%)707070
Utbildningsbarhet (%)858585
Placeringsläge (1—5)4,64,64,6
Utbildning (1—5)3,93,93,9
Materielberedskap (1—5)3,43,43,4
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personal är yrkeskunnig och arbetsför. Personalen stannar kvar och orkar arbeta i Gränsbevakningsväsendets tjänst och är nöjd med sitt arbete. Arbetssäkerheten upprätthålls i personalens arbetsmiljö.

Mänskliga resurser2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)121212
Personalomsättning (%)0,30,60,6
Fältduglighet (1—5)4,34,44,4
Fysisk kondition (1—5)4,34,34,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.)8,79,38,3
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)0,91,00,9
Arbetsklimat (1—5)3,53,63,6
Personalens genomsnittsålder (år)393940
Index för utbildningsnivån4,24,14,1
Könsfördelning (% kvinnor)131212

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter231 221227 005232 586
Bruttoinkomster6 7585 7006 000
Nettoutgifter224 463221 305226 586
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år30 205  
— överförts till följande år29 726  

Under moment 26.01.22 beräknas sammanlagt cirka 0,989 miljoner euro av årsprogrammen för 2010—2012 anvisas för projekt inom ramen för fonden för de yttre gränserna 2013.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
proposition
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten2 1601 7002 600
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten4 2173 3004 300
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-2 057-1 600-1 700
Kostnadsmotsvarighet, %515260

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-671
Ökning av antalet anställda vid gränsövergångsställena (40 årsv.)2 400
Föranleds av förlikningen år 2010400
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-15
Riktade besparingar (andel av 10 mn euro)-1 000
Nivåförhöjning (Finansutskottet för år 2012)-650
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Omkostnadsbesparing (gemensamma anskaffningar)-680
Förnyande av gränsövergångsstället i Imatra380
Effekten av statens avtalslösning 24.11.20116 925
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)713
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)142
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder-1 663
Sammanlagt5 281

2013 budget226 586 000
2012 II tilläggsb.4 289 000
2012 budget221 305 000
2011 bokslut223 985 000