Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              01. Polisväsendets omkostnader
              20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 723 577 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU och som hänför sig till polisväsendet

2) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Tillsyns- och larmverksamhet

Tillgången till larmtjänster minskar inte. Man ingriper i gärningar som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten. Trafiksäkerheten påverkas genom att man aktivt ingriper i förseelser som observeras i trafiken och att man utnyttjar tekniska övervakningsmetoder. Andelen teknisk trafikövervakning utökas. Situationen i fråga om olaglig inresa är under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Processen för asylförfarandet utvecklas.

Övervakning2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsv.)355366347
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro197 132208 027199 697
Årsverken2 9983 0042 940
Kostnader för övervakningen, 1 000 euro242 401246 347249 752
Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro228224245
Serviceförmåga och kvalitet   
Ingripanden vid våld i hemmen, vitsord 4—101) 7,68,08,0
Trafikövervakning, vitsord 4—107,88,18,1
Polispatrullering, vitsord 4—107,48,18,1
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv.633,4630,0625,0
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st.406 504410 000410 000
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv.29,418,026,0
Utredningstiden för asylprövning, avgjorda fall, medeltal, dygn413014
Prestationer   
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st.1 064 0221 100 0001 020 000
   varav uppdrag på polisens eget initiativ, %282929
Eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog)10,110,011,0

1) Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

Larmverksamhet2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (larmuppdrag, antal/årsv.)1 0851 045969
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro62 86663 66762 224
Årsverken9811 0521 052
Kostnader för larmverksamheten,1 000 euro78 18878 03979 263
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro938789
Serviceförmåga och kvalitet   
Aktionsberedskapstiden vid utryckningar av A-klass, min.10,110,010,0
Aktionsberedskapstiden vid utryckningar av A- och B-klass, min.16,916,916,9
Aktionsberedskapstid under 20 min (% av utryckningarna)73,273,073,0
Aktionsberedskapstid under 45 min (% av utryckningarna)91,492,092,0
Brådskande utryckningar, vitsord 4—101)8,098,108,10
Prestationer   
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, antal21 07721 00021 000
Antal A- och B-utryckningar, st., högst841 558896 000887 000
Antal A-, B- och C-utryckningar, st.1 064 0241 100 0001 020 000

1) Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

Brottsbekämpning

Medborgarna har ett starkt förtroende för polisens förmåga att förebygga, avslöja och utreda brott. Man fäster uppmärksamhet vid de långa behandlingstiderna för brottmål. Polisen prioriterar bekämpningen av den grå ekonomin. Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man efter brottsutredning i realtid, medan antalet fall som är under utredning minskar, utredningstiderna förkortas och den vinning av brott som återfås ökar i fråga om ekonomiska brott. Bekämpningen av grovt våld och gränsöverskridande brottslighet effektiviseras. Den brottsförebyggande verksamheten effektiviseras genom att man ökar flermyndighetssamarbetet, människornas egen beredskap inför brottssituationer och ansvar vid brottsbekämpningen samt den tredje sektorns medverkan. Man strävar efter att minska det totala antalet våldsbrott genom förebyggande verksamhet och genom att bättre identifiera våldsfallen. Verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet försvagas bl.a. genom administrativa förhindrande åtgärder. Organiserad brottslighet bekämpas genom intensivt samarbete med tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. Man satsar på bekämpningen av IT-brottsligheten som en del av bekämpningen av organiserad brottslighet. Polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och människohandel.

Brottsbekämpningen reagerar snabbt på förändrade behov i verksamhetsmiljön och kan förebygga brott, avslöja dold brottslighet och genomföra brottsansvaret.

Brottsbekämpning2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (utredda strafflagsbrott/årsv.)848587
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro274 594291 682280 733
Årsverken3 9994 0503 924
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro335 948340 214344 718
Resurshushållning (kostnader/utredda strafflagsbrott), euro1 0011 0311 014
Serviceförmåga och kvalitet   
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst49,749,049,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn86,090,086,0
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst38,237,037,0
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst74,581,081,0
Anhängighetstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst450350350
Utredning och bekämpning av våldsbrott, vitsord 4—101)7,5-8,2
Utredning av ekonomiska brott, vitsord 4—101)7,1-8,2
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), vitsord 4 —101)7,7-8,2
Årsverken som använts för utredning av IT-brott32,035,035,0
Prestationer   
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser750 302730 000750 300
Uppklarade brott mot strafflagen, antal335 655337 000340 000
Återtagen vinning av ekonomiska brott (netto), mn euro32,055,055,0
Antal avgjorda ekonomiska brottmål1 6712 0502 050
Antal ouppklarade ekonomiska brott2 0141 8001 600
Antal brott mot liv och hälsa, st.43 02238 00038 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal880800800

1) Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

Tillståndsförvaltning

Genom tillståndsprövning och övervakning av tillstånd medverkar tillståndsförvaltningen till att den allmänna ordningen och säkerheten upprätthålls och att brott förhindras. Den privata säkerhetsbranschen och vapenförvaltningen fungerar tillförlitligt och tar hänsyn till samhällets intressen i fråga om säkerhet. Genom att utveckla enhetliga tillståndsprocesser och förnya informationssystemen främjar man en bättre säkerhet i synnerhet när det gäller användningen av skjutvapen. Tillståndsförfarandena i samband med invandringen är effektiva och enhetliga på riksnivå. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att den som ansöker om en identitetshandling identifieras på ett tillförlitligt sätt. I fråga om identitetskort förbereder man sig dessutom på införandet av biometriska kännetecken. Inom polisens tillståndsförvaltning följer man principerna för god förvaltningssed. Informationssystemen, processerna och strukturerna bidrar till enhetliga beslut och till ett smidigt, enhetligt och rättvist beslutsfattande. Polisen fortsätter utvecklandet av tillståndsförvaltningen med beaktande av riktlinjerna i tillståndsförvaltningsstrategin, verksamhets- och ekonomiplanen för inrikesförvaltningen samt projektet för utvecklande av tillståndsförvaltningen.

Tillståndsförvaltning2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsv.)1 3831 5201 581
Intäktsmål för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro50 51461 00061 000
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro1 3843 7022 894
Årsverken857860860
Kostnader för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro46 31761 00061 000
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro394745
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, %109100100
Serviceförmåga och kvalitet  
Tillståndstjänsterna, vitsord 4—101)7,908,208,20
Prestationer   
Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st.1 185 3941 307 0001 360 000
— Pass505 295700 000700 000
— Identitetskort106 134100 000100 000
— Körtillstånd365 003300 000350 000
— Vapentillstånd67 09670 00060 000
— Tillstånd för utlänningar66 00552 00065 000
— Övriga tillstånd75 86185 00085 000

1) Kvalitetsbarometer för den offentliga servicen och nättjänsterna 2011; Finansministeriet

Övervakning av tillstånd2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Resurshushållning   
Årsverken (ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen)220217217
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndsservice), 1 000 euro13 32013 88913 830
Prestationer   
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st72 57072 68872 688
Polisutbildning

Målet med polisutbildningen är att den ska svara mot polisens behov av personal. När man beslutar om antalet nya studerande som tas in till Polisyrkeshögskolan säkerställs en planmässig rekrytering inom ramen för de tillgängliga anslagen. Polisutbildning på båda nationalspråken säkerställs och de centrala kunskaper som behövs för bemötande av olika kulturer utvecklas inom polisens utbildning.

Polisen främjar sådan tvärvetenskaplig forskning som gäller polisförvaltningen och är av samhällelig betydelse.

Polisutbildning2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Produktivitet   
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsv.470,6388,0452,0
Publikationer/forskningsårsverken3,86,36,0
Resurshushållning   
Polisutbildningens totala kostnader, 1 000 euro26 22325 00025 000
Årsverken202201201
Pris per utbildningsdag i utbildningen för grundexamen, högst, euro175290360
Pris per utbildningsdag i utbildningen för polisbefälsexamen, högst, euro242259260
Serviceförmåga och kvalitet   
Utexaminerade inom målsatt tid inom utbildningen för grundexamen, %97,697,097,0
Prestationer   
Antal sökande till utbildningen för grundexamen per nybörjarplats7,316,07,3
Antal som inlett utbildningen för grundexamen, pers.228100168
Antal utexaminerade från utbildningen för grundexamen, pers.165291326

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)   
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro125 171128 814130 961
Årsverken947922963
    
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)   
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro45 70644 41947 030
Årsverken730709691
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro56 65260 04559 821

1) Stödfunktioner=ekonomiförvaltning, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster

2) Övriga uppgifter= vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden

Mänskliga resurser

Polisens organisation, verksamhet och processer utvecklas så att de blir effektivare och mera produktiva. Man inleder genomförandet av polisens personalstrategi.

Mänskliga resurser2011
utfall1)
2012
uppskattning
2013
mål
    
Årsverken10 70810 75810 530
Andelen arbetad tid av den ordinarie årsarbetstiden, %73,674,074,0
Kvinnor, %28,228,428,6
Polismän, årsv.7 6537 6397 665
Kvinnor, %13,913,914,0
Studerande, årsv.2)415484260
Kvinnor, %22,325,525,5
Övrig personal, årsv.2 6402 6352 605
Kvinnor, %71,271,071,0
Kvinnor, % inom underbefälet och befälet och på chefsnivå8,58,58,5

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under övriga moment i utfallet för 2011 tot. 127,3 årsverken. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2012 tot. 120 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2013 tot. 120 årsverken (poliser 15 årsv. + övriga tjänster 105 årsv.)

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter768 803773 355798 277
Bruttoinkomster62 18870 89374 700
Nettoutgifter706 615702 462723 577
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år23 771  
— överförts till följande år14 069  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten56 99666 08168 036
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten52 56766 08168 036
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)4 429--
Kostnadsmotsvarighet, %108100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-2 725
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)600
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-2 111
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)2 214
Lönejusteringar23 593
Nivåförändring12 000
Överföring från moment 25.40.01 (1 årsv.)38
Programmet för att påskynda elektronisk ärendehantering (överföring från mom. 28.70.20)875
Överföring från moment 26.01.0184
Bortfall av engångsutgift (RD)-2 600
Utgifter för förvaltning av UMA (överföring från moment 26.40.01)91
Nya produktivitetsfrämjande åtgärder-3 946
Ytterligare besparing från rambeslutet-2 000
Projekt för verksamhetslokaler2 000
Bepansrad säkerhetsbil (bortfall av engångsutgift)-700
Sysselsättning av arbetslösa poliser (bortfall av engångsutgift)-5 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-298
Uppdatering av AFIS (bortfall av en engångsutgift)-1 000
Sammanlagt21 115

2013 budget723 577 000
2012 II tilläggsb.14 005 000
2012 I tilläggsb.9 900 000
2012 budget702 462 000
2011 bokslut696 913 000