Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              23. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 011 000 euro.

Förklaring: Minoritetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet i anslutning till inrikesministeriet med uppgift att främja ställningen, rättsskyddet och goda etniska relationer i Finland för etniska minoriteter och utlänningar. Minoritetsombudsmannen är också nationell rapportör i fråga om människohandel.

Utveckling av minoritetsombudsmannens rådgivningstjänster

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Rådgivning505410390
Utlåtande/ställningstagande/initiativ120110120
Antal anhängiggjorda ärenden, som biträde eller part t.ex. i domstol eller diskrimineringsnämnden026

Minoritetsombudsmannens byrå har utvecklat sin rådgivningstjänst för att rådgivningen ska vara lättillgänglig för människor på olika orter i Finland. I enlighet med målen har antalet rådgivningskontakter till byrån redan minskat i någon mån. Målet har varit att man på så sätt ska kunna frigöra resurser för en djupare granskning av ärenden t.ex. genom att i högre grad avgöra tvister genom förlikning eller genom att föra dem vidare.

Den diskrimineringsnämnd som utnämnts av statsrådet är ett självständigt och oberoende rättsskyddsorgan baserat på lagen om likabehandling som verkar vid sidan om inrikesministeriet och behandlar anmälningar om etnisk diskriminering. Organet kan fatta beslut mot diskriminering och förena det med vite samt döma ut det.

Antalet klientfall i diskrimineringsnämnden

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Diskrimineringsnämnden350370370

Antalet årsverken

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
mål
    
Minoritetsombudsmannen111012
Diskrimineringsnämnden222

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter9111 0301 061
Bruttoinkomster505050
Nettoutgifter8619801 011
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år71  
— överförts till följande år129  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Minoritetsombudsmannen876
Diskrimineringsnämnden135
Sammanlagt1 011

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-2
Lönejusteringar32
Övrig förändring1
Sammanlagt31

2013 budget1 011 000
2012 II tilläggsb.14 000
2012 budget980 000
2011 bokslut919 000