Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              04. Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              23. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 921 000 euro.

Förklaring: Som en strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde utvecklar, anskaffar, producerar och upprätthåller Förvaltningens IT-central (HALTIK) informations- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

HALTIK:s huvudsakliga uppgift är att producera centrala informationssystem för den inre säkerheten, anskaffa gemensamma tjänster för förvaltningsområdet och integrationstjänster för administrativa tjänster samt producera IKT-sakkunnigtjänster.

Det sammanlagda beloppet av utgifterna för HALTIK:s serviceproduktion uppgår 2013 till uppskattningsvis 55,4 miljoner euro sammanlagt. HALTIK producerar dessutom projekt- och sakkunnigtjänster, som faktureras kunderna separat, för inrikesministeriets förvaltningsområde för ca 13,9 miljoner euro. HALTIK:s verksamhet finansieras med serviceavgifter baserade på serviceavtal.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Förvaltningens IT-centrals verksamhet för 2013:

HALTIK:s mest centrala resultatmål är att trygga serviceproduktionen och säkerställa dess kvalitet. Vid ämbetsverket fortsätter och fördjupar man ibruktagandet av ITIL-processerna (Information Technology Infrastructure Library).

Datakommunikationstjänster

Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar. En störningsfri funktion tryggas i fråga om myndigheternas datakommunikation i alla förhållanden och nätsäkerheten förbättras ytterligare. Sammanförandet av förvaltningsområdets lokala nät framskrider enligt planerna.

Datakommunikationstjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (€)8759001 388
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)326303254
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,552,72,7
Prestationer   
Servicebegäran inom datakommunikationstjänsterna (st.)4 6514 8425 084
Användartjänster

Inom användartjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion för aktörer inom den inre säkerheten i fråga om maskinsalar och serverprogram. Man fortsätter att koncentrera och rationalisera förvaltningsområdets servrar till huvudsalar.

Användartjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom användartjänsterna (€)1 3252 0932 519
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)154151144
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,752,83,0
Prestationer   
Servicebegäran inom användartjänsterna (st.)2 9913 0213 172
Underhållsservice för systemen

Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen (applikationer, applikationsservrar, databaser) ligger på underhåll och utveckling av säkerhetskritiska datasystem samt tillhandahållande av sakkunnigstöd. Det praktiska stödet och problemlösningen utvecklas ytterligare.

Underhållsservice för systemen2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (€)1 1581 3601 723
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)176149139
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,422,52,7
Prestationer   
Servicebegäran inom underhållsservicen för systemen (st.)9 6019 69710 182
Arbetsstationstjänster

Inom arbetsstationstjänsterna produceras tjänster för hela livscykeln för inrikesministeriets förvaltningsområdes standardiserade, certifierade och godkända terminalutrustning. År 2013 fortsätter överföringen av ansvarsområdena till Windows 7 i enlighet med en separat plan. Ibruktagandet av ITIL-processerna fortsätter och fördjupas.

Arbetsstationstjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (€)211236212
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)473466506
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse3,053,13,2
Prestationer   
Servicebegäran inom arbetsstationstjänsterna (st.)54 41054 95457 702
Kommunikationstjänster

Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att garantera tillgången på kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten och att det är tekniskt möjligt att nå myndigheterna. Man sörjer för utvecklingen och administrationen av 071-nummern samt för administrationen av livscykeln för samtalstjänstsystem och användartjänster.

Kommunikationstjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (€)135133137
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.)827813778
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse (samtals- och videotjänsternas funktion)3,012,93,0
Prestationer   
Servicebegäran inom kommunikationstjänsterna (st.)14 48214 62714 773
Service Desk-tjänster

Serviceproduktionsmodellens målbild är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process. Utgångspunkten är att servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid ett enda serviceställe (Service Desk), som fungerar virtuellt.

Arbetet med att utveckla det nya system för verksamhetsstyrning som tagits i bruk fortsätter.

Service Desk-tjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnad för servicebegäran inom Service Desk-tjänsterna (€)756575
Produktivitet   
Antal servicebegäran per årsverke (st./årsv.) 1 1761 2341 296
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse3,263,13,3
Andelen servicebegäran på nivån HelpDesk I av all servicebegäran (%)28,130,031,0
Prestationer   
Servicebegäran på nivån Service Desk I (st.)39 93440 73342 769
Regiontjänster

Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter. År 2013 ska servicekvaliteten förbättras ytterligare på så sätt att användarnas tillfredsställelse när det gäller servicekvaliteten ökar. Verksamheten utvecklas genom att man effektiviserar användningen av det nya arbetsledningssystemet och tar i bruk ITIL-processer tillsammans med de andra aktörerna.

Regiontjänster1)2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse2,983,13,2
Andelen servicebegäran som genomförts centraliserat inom regiontjänsterna av all servicebegäran inom regiontjänsterna (%)40,142,543,5

1) Personarbetet och kostnaderna inom regiontjänsterna fördelas på andra tjänster

Telefonitjänster

Telefonitjänsterna omfattar följande tjänster: samtalsförmedling, kundservice i samband med den, uppdatering av uppgifterna i kunddatabasen enligt avtal samt rapportering. Enheten för telefonitjänster producerar samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde samt dessutom från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna. De mest centrala utvecklingsområdena är kalender- och passerkontrollanslutningar inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt utvecklandet av databasens innehållsproduktion.

Telefonitjänster2011
utfall
IM och magistraterna
Regionförvaltningsverken och NTM-centralerna2012
mål
IM och magistraterna
2013
mål
IM och magistraterna
     
Resurshushållning    
Kostnad för hanterat samtal (€)1,141,301,241,24
Produktivitet    
Hanterade samtal per årsverke (st./årsv.)53 60036 60065 50065 500
Serviceförmåga och kvalitet    
Kundtillfredsställelse3,682,83,73,72
Prestationer    
Hanterade samtal inom telefonitjänster (1 000 st.)1 813  2 0002 000
Projekt- och sakkunnigtjänster

Uppgifterna är i huvudsak fördelade på fyra projekthelheter. Totalreformen av polisens informationssystem (VITJA) och översynen av systemet för internationellt informationsutbyte (SIS II) fortsätter och genomförs i enlighet med projektplanen. Ämbetsverkets uppgifter inom ramen för projektet LUPA 2016 och den projekthelhet som avser elektroniska tjänster utvidgas.

Projektverksamhetens och sakkunnigtjänsternas kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.

Projekt- och sakkunnigtjänster2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Resurshushållning   
Kostnader för personarbete inom projekt- och sakkunnigtjänsterna6 892 0008 385 5165 309 806
Produktivitet   
Arbetstid som anvisats för projekt och sakkunnigtjänster (årsv.)71,18138
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse (tillfredsställelse med slutresultatet)2,72,83,0

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser:

Mänskliga resurser2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Arbetstillfredsställelseindex3,23,43,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.9,698
Antal anställda sammanlagt, årsv.416430410
— av vilka i fast anställningsförhållande316330330
Kvinnor, %353536

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter71 71283 84869 244
Bruttoinkomster70 43581 51768 323
Nettoutgifter1 277 2 331921
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 142  
— överförts till följande år400  

Siffrorna ovan inkluderar kostnaderna för både serviceavtalsverksamheten och separata projekt.

Beräknad användning av bruttoanslaget (euro)

  
Serviceavtal55 344 000
Projektverksamhet13 900 000
Sammanlagt69 244 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-118
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.)-1 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-25
Överföring till moment 28.01.01 (-1 årsverk)-113
Övrig förändring-1
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-153
Sammanlagt-1 410

2013 budget921 000
2012 II tilläggsb.-24 000
2012 budget2 331 000
2011 bokslut535 000