Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
              05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 43 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 000 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004).

De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av konkurslagen (120/2004). Syftet är att effektivisera bekämpningen av grå ekonomi genom att förplikta boförvaltare att under vissa förutsättningar göra en polisanmälan även beträffande konkursbon som förfaller på grund av att boet saknar medel. För polisanmälan betalas en ersättning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Rättshjälp och försvar37 400 000
Biträdande av målsägande200 000
Skuldsanering för privatpersoner1 800 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (högst)1 000 000
Sammanlagt 43 900 000

Överföringen av de individuella rättshjälpstjänster som erbjuds personer som söker internationellt skydd till rättshjälpssystemet enligt rättshjälpslagen bedöms öka antalet rättshjälpsärenden som sköts av privata biträden med ca 1 800 ärenden.

År 2011 förordnades ett privat biträde för 30 262 parter. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 81 % vid tingsrätterna och 19 % vid hovrätterna. Den genomsnittliga ersättningen per part var 1 087 euro. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 1,4 milj. euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 2,6 milj. euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 0,5 milj. euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ersättning som betalas boförvaltare i samband med konkurser som förfaller p.g.a. att boet saknar medel300
Individuell rättshjälp för personer som söker internationellt skydd (överföring från moment 26.40.63)1 600
Sammanlagt1 900

2013 budget43 900 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget42 000 000
2011 bokslut41 604 049