Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2006 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Liikenne- ja viestintäministeriö
         20. Ajoneuvohallintokeskus
         24. Tiehallinto
         25. Tienpidon valtionavut
            26. Tieliikelaitos
         30. Merenkulkulaitos
         32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
            33. Varustamoliikelaitos
            34. Luotsausliikelaitos
         40. Ratahallintokeskus
         41. Rautatievirasto
            50. Ilmailulaitos
         51. Ilmailuhallinto
         52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
         60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
         70. Viestintävirasto
         72. Viestinnän korvaukset ja avustukset
         80. Ilmatieteen laitos
         81. Merentutkimuslaitos
         99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

34. LuotsausliikelaitosPDF-versio

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Luotsausliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.

Luotsausliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista koko maassa luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.

2. Hinnoitteluun liittyvä velvoite

Luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen hinnat määrätään Luotsausliikelaitoksesta annetun lain 4 §:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Luotsausliikelaitokselle myönnetään Saimaan luotsaukseen hintatukea momentin 31.32.51 määrärahasta.

3. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuus

Luotsausliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2006 enintään 4 milj. euroa. Lisäksi Luotsausliikelaitos saa tehdä vuonna 2006 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 4 milj. euroa.

4. Lainanotto

Luotsausliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 4 milj. euroa.

Selvitysosa: Toimialan kehitysnäkymät ja eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 3,2 milj. euroa vuonna 2006. Tulostavoitteessa on otettu huomioon, että luotsaustulot ovat arvonlisäverottomia. Luotsausliikelaitoksen liikevaihtotavoite on 38,5 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 1,0 milj. euroa.

Hinnoittelun suhteen Luotsausliikelaitokselle on asetettu Saimaan osalta valtion liikelaitoksista annetun lain 7 §:n mukainen liiketaloudellisesti kannattamaton velvoite. Liikelaitoksen hinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksella. Koska Saimaalla on edelleenkin tarkoitus säilyttää alhaisempi maksutaso, valtion talousarvioon esitetään määrärahaa hintatukeen. Luotsausmaksutuloiksi arvioidaan 2,1 milj. euroa ja kokonaiskustannuksiksi 6,3 milj. euroa.

Tuloina valtion talousarvioon otetaan valtion lainan korkona 0,09 milj. euroa sekä lainan lyhennyksenä 0,4 milj. euroa ja edellisen vuoden voitosta tuloutuksena 1,0 milj. euroa.

Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää 3,1 milj. euroa. Pääosa investoinneista on alushankintoja. Investointivaltuudeksi esitetään yhteensä 4 milj. euroa. Lainanottovaltuudeksi esitetään 4 milj. euroa.

Tunnuslukutaulukko
 200420052006
 toteutumaennakoituarvio
    
Liikevaihto, milj. €37,938,638,5
— muutos, %-1,80,5
Käyttökate, %19,417,113,8
Liikevoitto, milj. €4,33,73,3
Tilikauden tulos, milj. €4,13,63,2
— liikevaihdosta, %10,89,48,3
— peruspääomasta, %203,4182,2162,1
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. €-1,21,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %24,618,814,5
Investoinnit liikevaihdosta, %5,45,28,0
Omavaraisuusaste, %65,673,074,6
Taseen loppusumma, milj. €22,826,425,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv)381380390

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)
 200420052006
 toteutumaennakoituarvio
    
Tuloutus tulomomenteille   
12.28.99 Takausmaksut0,00,00,0
13.01.04 Korot0,30,10,1
13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden)-1,21,7
15.01.02 Lainat40,50,5
Yhteensä4,31,82,3
    
Yleislain 2 §:n erityistehtävien määräraharahoitus   
31.32.51 Luotsauksen hintatuki3,34,34,0