Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              01. Omkostnader för statsrådets kansli
              02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare
              20. Statsministerns och medarbetarnas resor
              29. Mervärdesskatteutgifter
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 079 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för säkerhetstjänster och transporter med tjänstebil för ministrarna, för statsrådets gemensamma beredskap och för ministeriernas säkerhetstjänster som sköts centralt

2) för framtidsredogörelser

3) för EU-informationsförvaltning

4) för översättning av författningar till nationalspråken för ministerierna.

Förklaring:

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
budgetprop.
  
Bruttoutgifter 32 104
Bruttoinkomster 25
Nettoutgifter 32 079

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-72
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-92
Lönejusteringar582
Avdrag av projektfinansiering för stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ)-157
KIEKU, projektfinansiering av engångsnatur-200
Representationslokalernas hyreshöjningar112
Statsrådsborgens pressrums effekter på hyran32
Nettobudgetering av omkostnadsmomentet-25
Överföring av hyresfinansiering från moment 28.01.0140
Tjänstemannatjänster för den nya regeringen175
Sammanlagt395

2013 budget32 079 000
2012 II tilläggsb.396 000
2012 budget31 684 000
2011 bokslut28 483 000