Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
         02. Republikens presidents kansli
              01. Omkostnader för Republikens presidents kansli
              02. Utgifter för pensionerade presidenter
              29. Mervärdesskatteutgifter
              75. Reparation och ombyggnad
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 918 000 euro.

Anslaget får också användas till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar.

Förklaring: Under momentet inflyter inkomster i huvudsak från uthyrning av bostäder och odlingsverksamhet vid Gullranda. Dessutom inflyter smärre inkomster bl.a. från personalbespisning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 8 04510 1278 968
Bruttoinkomster 6510050
Nettoutgifter 7 98010 0278 918
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år91  
— överförts till följande år765  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar191
Tillägg av engångsnatur, till följd av att en ny mandatperiod för republikens president inletts år 2012-1 300
Sammanlagt-1 109

2013 budget8 918 000
2012 II tilläggsb.109 000
2012 budget10 027 000
2011 bokslut8 654 000