Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2004
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Sosiaali- ja terveysministeriö
         02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
         03. Työttömyysturvalautakunta
         04. Tarkastuslautakunta
            05. Vakuutusvalvontavirasto
         06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
         07. Työterveyslaitos
         08. Kansanterveyslaitos
         09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
         10. Säteilyturvakeskus
         11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
         12. Valtion koulukodit
         13. Työsuojelun piirihallinto
         14. Valtion mielisairaalat
         15. Perhekustannusten tasaus
         16. Yleinen perhe-eläke
         17. Työttömyysturva
         18. Sairausvakuutus
         19. Eläkevakuutus
              50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
              51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista
              52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista
              60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista
         20. Tapaturmavakuutus
         21. Rintamaveteraanieläkkeet
         22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
         23. Muu sodista kärsineiden turva
         28. Muu toimeentuloturva
         32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
         53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
         57. Lomatoiminta
         92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

51. Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 413 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 13 §:n ja sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen. Määrärahan mitoitus perustuu maksuperusteeseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2004 olevan 78 %.

Viitaten momentin 33.20.53 perustelujen selvitysosaan on määrärahan mitoituksessa otettu vähennyksenä huomioon 1 100 000 euroa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitusvastuiden tarkistamisen johdosta.

Maksettavia eläkkeitä arvioidaan vuoden 2004 lopussa olevan noin 208 000 ja vakuutettuja noin 92 000.


2004 talousarvio413 000 000
2003 talousarvio407 000 000
2002 tilinpäätös393 400 000