Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2009 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
         40. Ammattikorkeakouluopetus
         50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
         60. Tiede
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot
              02. Valtion taidemuseon toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot
              07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot
              08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot
              30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
              32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
              33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan
              34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
              36. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen avustus
              40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin
              55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
              56. Kulttuuriviennin edistäminen
              70. Kaluston hankinta
              72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2013

32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 468 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten museoiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen ja

2) enintään 252 000 euroa avustusten maksamiseen museoiden kokoelmatietojen siirtämiseksi elektroniseen muotoon.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on enintään 1 158.

Selvitysosa: Valtionosuuden perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on 59 292 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Kustannustason muutos (3,9 %)1 151
Kulttuurilaitosten rahoitusjärjestelmän uudistuksesta johtuva yksikköhintojen toinen tasokorotus4 536
Muut muutokset-4
Yhteensä5 683

Lakisääteisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin on lisäksi myönnetty 18 407 000 euroa momentilla 29.80.52.


2009 talousarvio12 468 000
2008 talousarvio6 785 000
2007 tilinpäätös4 470 000