Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Statens andel av inkomsten av totospel
              32. Växtförädlingsavgifter
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              43. Spöfiskeavgifter
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruketPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 549 288 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring: För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 553 788 000 euro. När 4 500 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till Interventionsfonden för jordbruket beräknas 549 288 000 euro inflyta under momentet.

De avgifter som tas ut hos producenterna för finansiering av överskridningen av landskvoten för mjölkproduktion intäktsförs under detta moment. Eftersom kommissionen minskar de andelar som EGFJ betalar till Finland med ett belopp som motsvarar avgifterna, påverkar avgifterna inte inkomsten under momentet.

I totalinkomsten har inte Ålands inkomster beaktats till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

 Sammanlagt mn €Motsvarande utgifter under moment
   
I budgeten   
EU-inkomststöd539,20030.20.41
EU-marknadsstöd6,00030.20.41
Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen2,00030.20.48
Honungsproduktion0,10330.20.46
Främjande av avsättningen1,20030.20.46
Veterinärmedicin EEG 424/900,70030.20.01
  30.20.20
Stöd för växtskyddsåtgärder EEG 1256/19990,08530.20.01
Sammanlagt 549,288 
   
Till interventionsfonden för jordbruket 4,500I interventionsfonden för jordbruket
Alla sammanlagt 553,788 

2013 budget549 288 000
2012 budget550 888 000
2011 bokslut547 944 604