Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
              02. Lästavgifter
              03. Banskatt
              04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
              05. Tillsynsavgift för flygtrafiken
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
              10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdetPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 26 946 000 euro.

Förklaring: Kommunikationsmarknadsavgiften, 3 400 000 euro, grundar sig på kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Dataskyddsavgiften, 480 000 euro, grundar sig på lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 488 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, 1 069 000 euro, grundar sig på lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998). Certifikatavgiften, 184 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 621 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

Koncessionsavgiften, 20 000 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändring av den lagen. Kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 800 megahertz utifrån den frekvensauktion som kommer att ordnas 2013. Utgångspriset för hela frekvensområdet är 100 miljoner euro, och avgiften intäktsförs i jämna poster under koncessionsperiodens fem första år. Kommunikationsverket tar också ut en deltagaravgift på 65 000 euro av de företag som deltar i auktionen. Fem företag beräknas delta i auktionen, varvid inkomsterna från deltagaravgifterna förväntas uppgå till 325 000 euro sammanlagt. Avsikten är att föreslå att kostnaderna på 260 000 euro för auktionen ska beaktas vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01 i en tilläggsbudget hösten 2012. Dessutom överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Genom ändringen höjs priset på en avgiftsenhet av kommunikationsmarknadsavgiften från 350 euro till 430 euro, varvid de avgifter som flyter in ökar med ca 0,5 miljoner euro jämfört med nuvarande nivå.


2013 budget26 946 000
2012 budget5 898 000
2011 bokslut5 693 245