Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

07. FordonsskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 882 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på fordonsskattelagen (1281/2003). Det belopp som tas ut i fordonsskatt per dag består av en grundskatteandel utökad med en drivkraftsskatteandel.

Grundskatt tas ut för personbilar och paketbilar. Grundskatten bestäms fr.o.m. mars 2011 på basis av fordonets koldioxidutsläpp. Om det inte finns någon anteckning om utsläppet i fordonsregistret, ska skatten basera sig på fordonets största tillåtna totalmassa. För fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

Skattetabellerna för grundskatten justeras vid ingången av 2013 för att effektivisera miljöstyrningen enligt det som beslutades 2011. Detta beräknas öka intäkterna från fordonsskatten med ca 140 miljoner euro på årsnivå.

Intäkterna från fordonsskatten fördelade på grundskatt och drivkraftsskatt enligt fordonsslag (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Grundskatt    
— personbilar379390481
— paketbilar779297
— lastbilar---
Drivkraftsskatt    
— personbilar224217225
— paketbilar242224
— lastbilar554955
Sammanlagt 759770882

Drivkraftsskatt påförs fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin. Syftet med drivkraftsskatten är att i de fordonsgrupper som omfattar andra än bensindrivna fordon jämna ut de skattebelopp som ska betalas under året och som följer av att olika slag av bränsle eller drivkraft beskattas olika. Detta gäller framför allt personbilar. Numera har drivkraftsskatten dimensionerats med beaktande av att beskattningen av dieselolja är lägre än beskattningen av motorbensin. Eftersom drivkraftsskatten är fast medan bränslebeskattningen är fordonsbaserad och beror på bränsleförbrukningen och körprestationerna kan skattebördan utjämnas på ett exakt sätt endast utifrån vissa genomsnittsantaganden. Drivkraftsskatten för andra fordon än personbilar är främst förknippad med fiskala mål.

De viktigaste skatteutgifterna inom fordonsbeskattningen beror på att personer med funktionsnedsättning beviljas befrielse från fordonsskattens grundskatt och att vissa fordonsgrupper är befriade från fordonsskatt. Det sammanlagda beloppet av dessa skatteutgifter uppskattas till 7 miljoner euro.


2013 budget882 000 000
2012 I tilläggsb.42 000 000
2012 budget770 000 000
2011 bokslut758 955 010