Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Bilskatt
              05. Överlåtelseskatt
              06. Lotteriskatt
              07. Fordonsskatt
              08. Avfallsskatt
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

03. BilskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 034 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på bilskattelagen (1482/1994). Från ingången av 2008 har bilskatten för både nya och begagnade personbilar fastställts på basis av bilens koldioxidutsläpp. Skatten fastställs utifrån det allmänna konsumentpriset, och skatteandelen varierar mellan 5 % och 50 %, beroende på mängden koldioxidutsläpp. Beskattningen av paketbilar motsvarar beskattningen av personbilar, men för större paketbilar sänks skatten på basis av bilens totalmassa. Nivån på bilskatten justerades i april 2012 för att kompensera den effekt som sänkningen av den genomsnittliga CO2-nivån har på intäkterna och för att effektivisera miljöstyrningen.

Utvecklingen av intäkterna från bilskatten beror både på antalet fordon som beskattas och på den genomsnittliga skatteutvecklingen. Den faktor som mest påverkar intäkterna från bilskatten är hur försäljningen av nya personbilar utvecklas. Det beräknas att ca 105 000 nya personbilar ska beskattas 2012. År 2013 antas anskaffningen av nya bilar ligga på ungefär samma nivå som 2012. Importen av begagnade bilar väntas sjunka med ca 10 % per år.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i bilskattebasen

 20112012 prognos2013 prognos
 st.genomsn. skatt, eurost.genomsn. skatt, eurost.genomsn. skatt, euro
       
Nya personbilar121 8106 900105 0007 600105 0007 600
Begagnade personbilar27 1784 65025 0005 50023 0005 500
Nya paketbilar13 8465 70013 0006 00012 0006 000

År 2011 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya personbilar 143,9 g/km. Koldioxidutsläppen från nya personbilar har sjunkit i jämn takt sedan 2008. Minskningen beräknas fortsätta med en takt på ca 3—4 % per år.

Det beräknade inflödet av bilskatt i olika fordonsklasser (mn euro)

 2011
bokslut
2012
prognos
2013
prognos
    
Nya fordon931878894
Begagnade fordon137152140
Sammanlagt 1 0681 0301 034

Den största risken i prognosen för bilskatten är förknippad med efterfrågan på fordon som ska beskattas. Om efterfrågan på nya personbilar avviker med 10 000 stycken från det uppskattade antalet, påverkar detta skatteintäkterna med ca 75 miljoner euro.

Det sammanlagda beloppet av skatteutgifterna i samband med bilskatten uppskattas till ca 134 miljoner euro 2013.

Uppskattade skatteutgifter i samband med bilskatten (mn euro)

 2011
bokslut
2012
prognos
2013
prognos
    
Skatteutgifter som gäller fordon som förts in i landet i samband med inflyttning161818
Skatteutgifter som gäller taxibilar323535
Skatteutgifter som gäller invalidbilar555
Skatteutgifter som gäller räddningsbilar, ambulansbilar, invalidtaxibilar, husbilar och andra fordon757878
Sammanlagt 128134134

2013 budget1 034 000 000
2012 budget1 209 000 000
2011 bokslut1 067 936 917