Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
              01. Mervärdesskatt
              02. Skatt på vissa försäkringspremier
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

02. Skatt på vissa försäkringspremierPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 708 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2012 är skatten 23 % av försäkringspremierna utan skatt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier. Enligt förslaget ska försäkringspremieskattesatsen höjas med en procentenhet till 24 % vid ingången av 2013. Detta beräknas öka statens skatteinkomster med ca 30 miljoner euro på årsnivå. Under 2013, det år då höjningen träder i kraft, beräknas effekterna på skatteintäkterna dock vara mindre, dvs. 28 miljoner euro. De lägre skatteintäkterna beror på en fördröjning på en månad i samband med betalningen av skatten.


2013 budget708 000 000
2012 budget665 000 000
2011 bokslut626 229 921