Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
              01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
              02. Samfundsskatt
              03. Källskatt på ränteinkomster
              04. Skatt på arv och gåva
              05. Bankskatt
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 597 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Under momentet inflyter den skatt på förvärvsinkomster som fysiska personer betalar till staten enligt en progressiv inkomstskatteskala och tilläggsskatt på pensionsinkomst, skatt på kapitalinkomst, för vilken det sedan 2012 har funnits en skatteskala med två steg, källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga samt rundradioskatt för personer.

Den senaste verkställda beskattningen, dvs. beloppet av skatten på förvärvs- och kapitalinkomster skatteåret 2010, har använts som grund för prognosen. Skatteprognosen för 2013 grundar sig på prognosen över utvecklingen av de skattepliktiga inkomsterna, uppgifter om skatteutfallet 2011 och 2012 samt ändringarna i beskattningsgrunden skatteåren 2011—2013.

Den uppskattade utvecklingen av skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster

Skattepliktiga inkomster, nivå och förändring2011
mn €
%2012 prognos
mn €
%2013 prognos
mn €
%
       
Förvärvsinkomster, varav113 100117 6004121 700
— löneinkomster77 600580 000382 000
— pensionsinkomster24 80026 40028 0005
Kapitalinkomster1), varav9 80089 600-29 900
— överlåtelsevinster3 500-4½3 200-8½3 4004
— utdelningsinkomster3 800193 80003 8000

1) I fråga om kapitalinkomsterna är också siffrorna för 2011 prognoser.

Den mest betydande posten bland förvärvsinkomsterna är löneinkomsterna, vars utveckling påverkas av utvecklingen i fråga om sysselsättningen och inkomstnivån. En annan betydande post bland förvärvsinkomsterna är pensionsinkomsterna, som under de närmaste åren beräknas öka snabbare än löneinkomsterna. Kapitalinkomster är bl.a. överlåtelsevinster, utdelningsinkomster, hyresinkomster, inkomster av virkesförsäljning och kapitalinkomstandelen av företagsinkomsten. Den mest betydande kapitalinkomstposten är överlåtelsevinsterna, som uppkommer bl.a. vid värdepappers- och fastighetshandel och vars utveckling är beroende av utvecklingen av förmögenhetsvärdena.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den. Avsikten är att från och med 2013 genom en årlig skatt som ska betalas till staten samla in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 och till lagar om ändring av vissa skattelagar. Det föreslås att det till statens inkomstskatteskala temporärt ska fogas en ny inkomstklass för inkomster som överstiger 100 000 euro. Skatten föreslås uppgå till 18 719 euro vid den nedre gränsen och utgöra 31,75 % av den del som överskrider den gränsen. Beskattningen av stora pensionsinkomster föreslås bli skärpt så att den kommer på samma nivå som beskattningen av löneinkomster. Detta gör man genom att införa en ny tilläggsskatt på pensionsinkomster. Det föreslås att beskattningen av låginkomsttagare ska lindras genom en höjning av arbetsinkomstavdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen.

Åren 2013 och 2014 kommer beskattningen av förvärvsinkomster inte att justeras enligt inflation och inkomstnivå. Detta beräknas leda till en ökning av statens skatteintäkter med ca 260 miljoner euro 2013.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk. I propositionen föreslås en avveckling av överkompensationen i fråga om kilometerersättningar.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller avdrag i beskattningen för riskkapitalinvesteringar och till lag om ändring av inkomstskattelagen. Den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag föreslås temporärt bli höjd till 50 %. Dessutom föreslås ett temporärt tillväxtincitament genom vilket privata investerare får skatteavdrag när de investerar i onoterade tillväxtföretag.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen. Enligt förslaget ska den åldersgräns som utgör en förutsättning för att frivilliga individuella pensionsförsäkringar, långsiktiga sparavtal och premier för kollektivt tilläggspensionsskydd ska vara avdragsgilla höjas till den ålder som berättigar till uppskjuten ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (för närvarande 68 år).

I enlighet med tidigare beslut fortsätter begränsningen av avdragsrätten för räntor på bostadslån. Under 2013 får 80 % av räntan på ett bostadslån dras av.

De effekter som ändringarna har för statens intäkter av inkomstskatten anges i tabellen nedan. Höjningen av grundavdraget inverkar inte på statens skatteintäkter. Det är meningen att de temporära ändringarna av beskattningsgrunderna ska gälla 2013—2015.

Effekterna på statens skatteintäkter 2013 av de föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna vid förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen jämfört med budgeten för 2012 och på årsnivå (mn euro)

 effekter
2013
årsnivå
   
Införande av en ny inkomstklass i statens inkomstskatteskala2830
Skärpt beskattning av stora pensionsinkomster4650
Ökning av arbetsinkomstavdraget-32-33
Skärpt beskattning av kilometerersättningar67
Införande av skatteincitament för investerare-6-7
Höjning av den presumtiva anskaffningsutgiften1)00
Avdragsgillhet för premier för tilläggspensionsskydd22
Begränsning av rätten till ränteavdrag för bostadslån1617
Införande av en rundradioskatt435475
Sammanlagt 495541
– varav åtgärder som ökar skatteintäkterna533581
– varav åtgärder som minskar skatteintäkterna-38-40

1) Den höjda presumtiva anskaffningsutgiften tillämpas på sådana investeringar i onoterade SMF-företag som man behåller i minst tre år. Härmed syns effekterna i skatteintäkterna tidigast 2016.

Debiterat skattebelopp (mn euro) under skatteåren 2009—2013

 2009
utfall
2010
utfall
2011
förhandsuppgift
2012
prognos
2013
prognos
      
Progressiv inkomstskatt5 3395 0935 1165 1405 599
Skatt på kapitalinkomster1 3361 7681 8732 0732 152
Rundradioskatt    475

Skatten på förvärvs- och kapitalinkomster för respektive skatteår inflyter under flera kalenderår. Det influtna beloppet under momentet består därmed av skatt som redovisats under olika skatteår. Merparten av skatterna för ett skatteår inflyter under kalenderåret i fråga, i form av förskottsinnehållning och förskott. Under följande år inflyter förskottskompletteringarna och en del av kvarskatten. Inflödet minskas av de förskottsåterbäringar som betalas ut när beskattningen slutförts. De influtna skatterna redovisas till skattetagarna månatligen. Redovisningen görs per skatteår, och skattetagarnas andelar av skatten på förvärvs- och kapitalinkomsterna (utdelningen) fastställs separat för respektive skatteår. De medel som inflyter under momentet påverkas också av eventuella rättelser av utdelningen under kalenderåret och det föregående skatteåret.

Statens utdelning består av statens skatteandel av skatten inom redovisningshelheten skatt på förvärvs- och kapitalinkomster (statens progressiva förvärvsinkomstskatt, kapitalinkomstskatten, rundradioskatten för personer, kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringsavgifterna). Det slutliga skattebeloppet för skatteåret klarnar först när beskattningen har slutförts i oktober det år som följer på skatteåret. Under skatteåret tillämpas vid redovisningen en beräknad utdelning baserad på skatteinkomstprognoserna. Utdelningen rättas vid behov när prognoserna ändras under skatteåret. En slutlig rättelse av den skattemängd som redovisas till skattetagarna (s.k. debiteringsredovisning) görs när beskattningen är klar.

Uppskattning av inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomst till staten år 2013 (mn euro)

  
Inflödet av skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 
— samma skatteår7 376
— tidigare skatteår514
Källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga272
Rundradioskatt435
Sammanlagt 8 597

De största riskerna i fråga om inkomstposterna hänför sig till prognosen för kapitalinkomster samt eventuella rättelser i utdelningen som beror på förändrade prognoser för skatteinkomsterna och uppgifter om debiterade skatter i enlighet med den slutliga beskattningen. Kapitalinkomsternas utveckling är ojämnare än förvärvsinkomsternas, och kapitalinkomsterna reagerar kraftigare på de ekonomiska konjunkturerna än förvärvsinkomsterna. Dessutom försvåras en prognostisering av kapitalinkomsterna av att det innan beskattningen har slutförts finns relativt få uppgifter om utfallet. När budgetpropositionen för 2013 bereds finns uppgifterna om kapitalinkomsterna 2010 tillgängliga. Rättelser som gäller utdelningen under budgetåret och det föregående skatteåret kan leda till att det belopp som flyter in under momentet förändras med tiotals, rentav hundratals miljoner euro. Särskilt vid konjunktursvängningar är det svårt att förutse dessa förändringar.

Till förvärvs- och kapitalinkomstskatterna hänför sig 49 olika skatteutgifter. För 37 skatteutgifter är det möjligt att bedöma den sänkande effekt skatteutgiften har på skatteintäkterna. I tabellen nedan anges den sänkande effekt som skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstsbeskattningen har på statens intäkter av inkomstskatten. Många av skatteutgifterna i tabellen minskar dessutom intäkterna av kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie. Under 2013 kommer det att göras ändringar i grunderna för skatteutgifterna som bedöms öka skatteutgifterna inom förvärvs- och kapitalbeskattningen med ca 50 miljoner euro sammanlagt. Av denna summa hänför sig ca 35 miljoner euro till statens inkomstskatteintäkter. Arbetsinkomstavdraget kommer att höjas för att lindra beskattningen av låginkomsttagare. Inom kapitalbeskattningen kommer två nya typer av skatteutgifter att införas för viss tid: den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag höjs till 50 % och privata investerare beviljas skatteavdrag för investeringar i onoterade tillväxtföretag. På grund av dessa nya skatteutgifter beräknas intäkterna av kapitalinkomstskatten minska med 18 miljoner euro sammanlagt. Dessutom fortsätter begränsningen av avdragsrätten för räntor på bostadslån i enlighet med tidigare beslut. Till följd av denna ändring beräknas skatteutgifterna minska med 31 miljoner euro, varav 17 miljoner euro hänför sig till statens skatteinkomster.

Det beräknas att skatteutgifterna i samband med förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen minskar alla skattetagares skatteintäkter med sammanlagt ca 14 miljarder euro 2013 (inklusive de skatteutgifter som utgörs av skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst, ca 2,4 miljarder euro). Effekten på statsskatterna är ca 7,5 miljarder euro.

Skatteutgifter som hänför sig till statens intäkter av förvärvs- och kapitalinkomstskatt (mn euro)

 201120122013
    
Social trygghet1 3451 4351 580
— pensionsinkomstavdrag165190245
— minskning av de lagstadgade pensionsförsäkringsavgifterna, arbetslöshetsförsäkringspremierna och sjukförsäkringspremierna8659201 005
— minskning av de frivilliga pensionsförsäkringsavgifterna130145140
— skattefria barnbidrag130130135
Boende och miljö3 9554 2054 205
— skattefrihet för kalkylerad bostadsinkomst2 6502 9002 900
— skattefrihet för vinst vid försäljning av egen bostad1 3001 3001 300
— ränteavdrag för bostadslån305275305
Industri och näring (inkl. skatteutgifter som hänför sig till uppdelningen av företagsinkomst och som ökar statens intäkter av kapitalinkomstskatt)210150160
Allmän förvaltning, trafik, undervisning, vetenskap och kultur, jord- och skogsbruk303030
Icke-specificerbara1 3851 5901 645
Sammanlagt 6 9257 4107 620

2013 budget8 597 000 000
2012 budget7 706 000 000
2011 bokslut7 646 046 576

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas inflyta 3 173 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på inkomstskattelagen (1535/1992). Under momentet inflyter statens andel av samfundens inkomstskatt och rundradioskatten för samfund under året. Övriga skattetagare när det gäller samfundsskatten är kommunerna och församlingarna.

Prognosen för samfundsskatten bygger på uppgifter om eller en uppskattning av den slutliga skatten för respektive skatteår. Prognosen för samfundsskatten skatteåret 2013 görs upp på basis av företagens uppskattade resultatutveckling från 2011 till 2013. Uppskattningen av den slutliga samfundsskatten för skatteåret 2011 baserar sig på förhandsuppgifter från den slutliga beskattningen och på uppgifter om de belopp som influtit. Företagens resultatutveckling beräknas främst med hjälp av förändringen av rörelseöverskottet enligt nationalräkenskaperna. Företagens resultatutveckling följer inte helt förändringen av rörelseöverskottet. I synnerhet under exceptionellt kraftiga konjunkturväxlingar kan den bild rörelseöverskottet ger av företagens resultat avvika betydligt från verkligheten. När prognosen görs upp erbjuder rörelseöverskottet likväl en naturlig utgångspunkt för en granskning av hur intäkterna från samfundsskatten utvecklats i förhållande till den tillväxtprognos som beskriver hela den ekonomiska aktiviteten. Prognosen för samfundsskatten kompletteras vid behov utifrån företagens resultatuppgifter och uppgifter om influtna belopp. Samfundsskatten är en av de skatteformer som är mest känsliga för konjunkturer, och intäkterna från den har varierat mer än intäkterna från andra skatteformer. Förändringar i den ekonomiska tillväxten och i företagens resultatutsikter kan snabbt leda till relativt stora förändringar i intäkterna från samfundsskatten.

Den uppskattade utvecklingen för rörelseöverskottet, företagens resultatutveckling och den slutliga samfundsskatten

 20102011
prognos
2012
prognos
2013
prognos
     
Förändring av rörelseöverskottet, %14,56,51,03,0
Företagens resultatutveckling, %8,61,11,03,0
Skatteårets slutliga skatt, mn euro4 7114 7614 5324 505
— statens andel av intäkterna från samfundsskatten, %65,4665,4669,3668,25

Samfundsskattesatsen sänktes med 1½ procentenhet vid ingången av 2012, från 26 % till 24,5 %. Ändringen beräknades sänka de totala intäkterna från samfundsskatten med ca 300 miljoner euro på årsnivå. Hela bortfallet av skatteintäkter drabbade statens utdelning eftersom kommunerna och församlingarna kompenserades för bortfallet av skatteintäkter till följd av den sänkta skattesatsen genom att deras utdelning av samfundsskatten höjdes och statens utdelning sänktes i motsvarande grad.

Kommunernas utdelning av intäkterna från samfundsskatten höjdes temporärt med 10 procentenheter och församlingarnas utdelning med 0,8 procentenheter för skatteåren 2009—2011. Statens utdelning sänktes i motsvarande grad. Skatteåren 2012—2015 tillämpas temporärt en utdelning som har höjts med 5 procentenheter för kommunerna och med 0,4 procentenheter för församlingarna. Statens utdelning sänks i motsvarande grad. Statens utdelning av intäkterna från samfundsskatten minskar därför 2013 med ca 246 miljoner euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller sådana lättnader i beskattningen av inkomst av näringsverksamhet som baserar sig på utgifter för forskning och utveckling. Enligt förslaget ska det, till stöd för produktutveckling som syftar till tillväxt, vid ingången av 2013 för viss tid införas skatteincitament för forskning och utveckling. Skattelättnaden beräknas minska intäkterna från samfundsskatten med 184 miljoner euro på årsnivå. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar. Enligt propositionen ska rätten till avskrivningar på produktiva investeringar inom industrin fördubblas för viss tid i syfte att öka investeringarna. Till följd av detta beräknas intäkterna från samfundsskatten minska med 20 miljoner euro på årsnivå. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, där man föreslår skatteavdrag för utbildningskostnader, och till lag om ändring av inkomstskattelagen i fråga om en höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggspensionsskydd är avdragsgilla. Dessutom överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, inkomstskattelagen och lagen om beskattningsförfarande, där det föreslås en begränsning av rätten till avdrag för ränteutgifter. I syfte att avväckla överkompensationen av kilometerersättningar överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk. Genom skatteavdraget för utbildningskostnader beräknas intäkterna från samfundsskatten minska med 60 miljoner euro. Den ändring som gäller premier för tilläggspensionsskydd beräknas öka intäkterna från samfundsskatten med 3 miljoner euro, begränsningen av rätten till avdrag för ränteutgifter beräknas öka intäkterna från samfundsskatten med 70 miljoner euro och den skärpta beskattningen av kilometerersättningar beräknas öka intäkterna från samfundsskatten med 6 miljoner euro. De övriga skattetagarna kompenseras för de förändringar i skatteintäkterna som åtgärderna medför genom att utdelningen av samfundsskatten ändras. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen. I propositionen föreslås ändringar i utdelningen av samfundsskatten till följd av de ovannämnda ändringarna av beskattningsgrunderna.

Det är meningen att de temporära ändringarna av beskattningsgrunderna ska gälla 2013—2015.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om rundradioskatt och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den. Avsikten är att från och med 2013 genom en årlig skatt som ska betalas till staten samla in de medel som behövs för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Med rundradioskatten för samfund är det meningen att samla in 22 miljoner euro på årsnivå i samband med samfundsbeskattningen.

Effekterna på statens skatteintäkter till följd av de föreslagna ändringarna i beskattningsgrunderna för samfundsskatten, år 2013 och på årsnivå (mn euro)

 effekter
2013
årsnivå
   
Temporär höjning av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatt 2012—2013-220-246
Höjda avskrivningar för industrin-4-20
FoU-incitament-37-184
Skatteavdrag för utbildningskostnader-12-60
Skärpt beskattning av kilometerersättningar26
Begränsning av rätten till avdrag för ränteutgifter1470
Ändring i fråga om premier för tilläggspensionsskydd13
Rundradioskatt för samfund522
Sammanlagt -251-409

Skatten under skatteåret flyter in under loppet av flera kalenderår, och därför utgörs inflödet under momentet av samfundsskatt som redovisats under olika skatteår. Av den slutliga samfundsskatten för ett skatteår inflyter i allmänhet drygt 80 % som förskott under samma år. De ändringar i beskattningsgrunderna som träder i kraft vid ingången av 2013 beräknas avspegla sig i skatteintäkterna för skatteåret 2013 på så sätt att 20 % inflyter som förskott 2013 och ca 80 % hänförs till skatteutfallet 2014. Beloppet av de kompletteringar av förskottet som betalas på eget initiativ efter utgången av skatteåret och innan beskattningen har slutförts varierar betydligt från år till år. Förskott återbetalas också till företag på ansökan innan beskattningen har slutförts. Efter att beskattningen har slutförts inflyter kvarskatt, och inflödet minskas av de förskottsåterbäringar som betalas ut. År 2013 inflyter det ännu skatt från skatteåren 2012 och 2011.

Prognos för inflödet av samfundsskatt år 2013

  
Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår, mn euro 
— skatteåret 2014363
— skatteåret 20134 001
— skatteåret 2012244
— tidigare skatteår35
Sammanlagt 4 643
— varav statens utdelning3 173

Inom näringsbeskattningen finns det ett flertal skatteutgifter. De viktigaste av dessa är skatteutgifter inom avskrivningssystemet för lösa anläggningstillgångar, cirka 500 miljoner euro, skatteutgifter vid reserveringar, ca 240 miljoner euro, samt skattefrihet för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar, knappt 200 miljoner euro. Beloppen av de ovannämnda skatteutgifterna är endast uppskattningar. Dessutom kan beloppet av skatteutgiften till följd av skattefriheten för överlåtelsevinster på aktier i anläggningstillgångar i hög grad variera från år till år beroende på antalet aktieköp.


2013 budget3 173 000 000
2012 II tilläggsb.-170 000 000
2012 budget3 555 000 000
2011 bokslut3 374 982 271

03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 150 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om källskatt på ränteinkomst (1550/1992). Skatten är 30 % på den ränta som i Finland betalas för insättningar eller masskuldebrevslån. Alla fysiska personer är skattskyldiga.

Inlåningen från hushåll bildar den största delen av skattebasen. I slutet av 2011 var inlåningsstocken från finländska hushåll i finländska penninginstitut ca 79 miljarder euro och genomsnittsräntan på insättningarna var ca 1 %. Det beräknas att den källskattebelagda inlåningsstocken från hushåll och genomsnittsräntan på hushållens insättningar utvecklas enligt följande:

 2011
utfall
2012
prognos
2013
prognos
    
Förändring i den källskattebelagda inlåningsstocken, %5,65,04,0
Genomsnittsräntan på hushållens insättningar, %1,00,80,5

2013 budget150 000 000
2012 I tilläggsb.-60 000 000
2012 budget270 000 000
2011 bokslut197 778 122

04. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas inflyta 495 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) och på arvs- och gåvoskatteskalorna i lagen. Gåvoskatten beräknas utgöra 50—60 miljoner euro av de skatter som inflyter under momentet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva. I fråga om arvs- och gåvoskatten inför man temporärt en ny skatteklass för arv och gåvor på över 1 000 000 euro. Denna ändring beräknas 2013 öka skatteintäkterna med ca 10 miljoner euro och under de följande åren med ca 20 miljoner euro. Dessutom slopas skattelättnaden på 8 500 euro för försäkringsgåvor, vilket beräknas öka skatteintäkterna med ca 5 miljoner euro på årsnivå.

Vid ingången av 2012 ändrades lagen om skatt på arv och gåva genom att en fjärde nivå lades till skalan i skatteklass I, så att den högsta skatteprocenten steg till 16 % när det gäller en andel i ett bo eller en gåva som överstiger 200 000 euro. Detta påverkar skatteintäkterna fullt ut från ingången av 2013.

Till arvs- och gåvobeskattningen hänför sig 15 olika skatteutgifter, av vilka beloppet av skatteutgiften för skattelättnaden i samband med generationsväxling i företag beräknas vara ca 100 miljoner euro. För de andra skatteutgifterna i samband med arvs- och gåvobeskattningen är det inte möjligt att beräkna ett värde i euro.


2013 budget495 000 000
2012 budget445 000 000
2011 bokslut394 846 607

05. Bankskatt

Under momentet beräknas inflyta 170 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag gällande bankskatt. Bankskatten kommer att införas vid ingången av 2013, och intäkterna från den beräknas uppgå till 170 miljoner euro.


2013 budget170 000 000