Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2013

IV tilläggsbudgetproposition för 2013PDF-versio

 euro
ANSLAG
21. RIKSDAGEN5 100 000
10. Riksdagens kansli5 100 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg5 100 000
22. REPUBLIKENS PRESIDENT-15 000
02. Republikens presidents kansli-15 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag-15 000
23. STATSRÅDETS KANSLI-53 000
01. Förvaltning-45 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), avdrag-45 000
30. Justitiekanslersämbetet-8 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-8 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 346 000
01. Utrikesförvaltningen204 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg204 000
10. Krishantering-1 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)0
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), avdrag-1 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete23 143 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg15 143 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år), tillägg8 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde0
68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)0
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE21 280 000
01. Ministeriet och förvaltningen6 605 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg124 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-13 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg6 500 000
10. Domstolar och rättshjälp15 556 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-20 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg137 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-89 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), avdrag-47 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg15 600 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning-273 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-273 000
30. Åklagarna-118 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-118 000
40. Verkställighet av straff-490 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-490 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 999 000
01. Förvaltning-50 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-50 000
10. Polisväsendet-1 814 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 814 000
20. Gränsbevakningsväsendet-516 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-516 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)0
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna4 238 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-23 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 261 000
40. Invandring5 141 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-45 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)0
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg5 186 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-1 134 000
01. Försvarspolitik och förvaltning-29 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-29 000
10. Militärt försvar-1 105 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 330 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg225 000
30. Militär krishantering0
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)0
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE59 664 000
01. Förvaltning-82 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-82 000
10. Beskattningen och tullväsendet4 772 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 134 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-362 000
20. Tjänster för statssamfundet1 032 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 033 000
02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)1 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)0
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen-151 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-136 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-11 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-4 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning319 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-144 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-87 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg550 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen-1 120 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 120 000
80. Överföringar till landskapet Åland-268 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg2 332 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-2 600 000
90. Stöd till kommunerna162 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)0
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg162 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet-35 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), avdrag-35 000 000
92. EU och internationella organisationer90 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg90 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-213 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet-118 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-61 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-39 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), avdrag-18 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år)0
10. Allmänbildande utbildning-121 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag-121 000
20. Yrkesutbildning-13 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag-13 000
40. Högskoleundervisning och forskning-2 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-26 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-34 000
03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), avdrag-13 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), avdrag-27 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg101 000
70. Studiestöd-2 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 000
80. Konst och kultur43 000
01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), avdrag-11 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg93 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-45 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), avdrag-8 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), avdrag-9 000
07. Omkostnader för Centralen för mediefostran och bildprogram (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-44 027 000
01. Förvaltning2 374 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-61 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), avdrag-25 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-38 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg2 000 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)500 000
10. Utveckling av landsbygden0
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år), avdrag-190 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag), tillägg190 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)0
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)0
20. Jordbruk-40 976 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), avdrag-76 000
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)0
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag-40 900 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet-93 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-93 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag)0
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning-41 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-41 000
50. Vattenhushållning-5 000 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), avdrag-5 000 000
60. Skogsbruk-122 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-122 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information-169 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-155 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-14 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 825 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter-36 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-36 000
10. Trafiknätet2 969 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-148 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)0
40. Bidrag till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)1 100 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg2 017 000
20. Myndighetstjänster för trafiken-29 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-29 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster0
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)0
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)0
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)0
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)0
50. Forskning-79 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-79 000
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 756 000
01. Förvaltning-450 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-121 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-629 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag), tillägg300 000
20. Närings- och innovationspolitik19 688 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-81 000
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 147 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-13 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år), avdrag-65 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)0
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tillägg12 000 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg10 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik15 597 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-403 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg8 000 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)0
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), tillägg8 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet-73 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-27 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-7 000
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-39 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik0
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)0
60. Energipolitik-30 006 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 000
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-30 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE106 938 000
01. Förvaltning-149 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-160 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), avdrag-10 000
21. Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-99 000
02. Tillsyn9 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-30 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg45 000
06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 000
03. Forskning och utveckling-147 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), avdrag-147 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster24 534 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg20 000 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag), tillägg3 500 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag), tillägg1 034 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa75 080 000
50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag-64 000 000
51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), tillägg24 650 000
52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg100 000 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg13 230 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg1 200 000
40. Pensioner5 600 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg4 000 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag), tillägg1 600 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård2 080 000
38. Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg2 080 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga-69 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), avdrag-69 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 558 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader1 570 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-57 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-73 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg1 700 000
10. Miljö- och naturvård2 000 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
20. Samhällen, byggande och boende-12 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), avdrag-12 000
Anslagens totalbelopp 189 024 000