Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2013

I tilläggsbudgetproposition för 2013PDF-versio

 euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-249 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-196 000 000
02. Samfundsskatt, avdrag-209 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, tillägg50 000 000
05. Bankskatt, avdrag-37 000 000
10. Övriga skatter-53 000 000
07. Fordonsskatt, avdrag-53 000 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR30 356 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde1 000 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg1 000 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde1 545 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg1 545 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde-4 414 000
10. Trafikverkets inkomster, avdrag-4 414 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde27 790 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg27 790 000
39. Övriga inkomster av blandad natur4 435 000
04. Återtagande av överförda anslag, tillägg4 435 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST97 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst77 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg77 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst20 000 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tillägg20 000 000
15. LÅN253 419 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering253 419 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg253 419 000
Inkomstposternas totalbelopp 131 775 000
 euro
ANSLAG
22. REPUBLIKENS PRESIDENT-26 000
01. Republikens president-26 000
01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag), avdrag-26 000
23. STATSRÅDETS KANSLI115 000 000
10. Ägarstyrning115 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg115 000 000
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE36 700 000
01. Utrikesförvaltningen4 045 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg45 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 000 000
10. Krishantering0
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)0
30. Internationellt utvecklingssamarbete32 655 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg32 655 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE930 000
01. Ministeriet och förvaltningen30 000
21. Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)0
50. Understöd (fast anslag), tillägg30 000
10. Domstolar och rättshjälp900 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg485 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), avdrag-485 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg900 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 225 000
01. Förvaltning3 900 000
20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år), tillägg3 900 000
23. Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)0
10. Polisväsendet2 800 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 800 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna525 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg525 000
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-32 946 000
01. Försvarspolitik och förvaltning8 152 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg450 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg7 702 000
10. Militärt försvar-41 952 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg11 674 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), avdrag-53 626 000
30. Militär krishantering854 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg854 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 882 000
01. Förvaltning51 200 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg85 000
13. Stöd vid införandet av gemensamma informationsssytem och informationstjänster för den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg3 935 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), avdrag-2 900 000
69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag), tillägg41 880 000
89. Rekapitalisering av Suomen Erillisverkot Oy (reservationsanslag 3 år)8 000 000
10. Beskattningen och tullväsendet5 100 000
02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 800 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), tillägg2 300 000
20. Tjänster för statssamfundet2 900 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 900 000
88. Senatfastigheter0
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen2 740 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 740 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning1 589 000
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 589 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)0
70. Utvecklande av statsförvaltningen3 200 000
01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år), tillägg3 200 000
80. Överföringar till landskapet Åland-15 747 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-547 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag-15 200 000
90. Stöd till kommunerna100 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 000 000
22. Genomförande av förändringar i kommun- och servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)600 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg500 000
92. EU och internationella organisationer800 000
95. Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)800 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen-37 000 000
87. Användning av intäkterna från bankskatten (reservationsanslag 3 år), avdrag-37 000 000
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 257 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet76 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg76 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna samt rättsskyddsnämnden för studerande (reservationsanslag 2 år)0
10. Allmänbildande utbildning-76 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen och barndagvården (reservationsanslag 2 år), avdrag-76 000
30. Vuxenutbildning49 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg49 000
40. Högskoleundervisning och forskning188 000
89. Statlig finansiering av kapitalplaceringar i offentligrättsliga universitet (fast anslag)188 000
80. Konst och kultur4 020 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg320 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg3 500 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 308 000
01. Förvaltning510 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg510 000
10. Utveckling av landsbygden0
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)0
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)0
20. Jordbruk3 778 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)0
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år), tillägg15 064 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag-11 000 000
45. Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år), avdrag-286 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning4 620 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)0
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg3 220 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 400 000
50. Vattenhushållning400 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg400 000
60. Skogsbruk0
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)0
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 126 000
10. Trafiknätet-4 414 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)0
77. Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg5 586 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), avdrag-10 000 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster170 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag), tillägg170 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)0
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation9 370 000
43. Utvecklande av verksamhetsmiljön för elektroniska tjänster (reservationsanslag 3 år)0
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg9 370 000
50. Forskning0
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE43 595 000
01. Förvaltning12 982 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 305 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 677 000
20. Närings- och innovationspolitik37 400 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)0
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag-600 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg4 000 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), tillägg800 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg23 200 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)10 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik1 113 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-6 677 000
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg7 790 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)0
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet100 000
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
60. Energipolitik-8 000 000
40. Energistöd (förslagsanslag), avdrag-13 000 000
41. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)5 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE24 000
01. Förvaltning0
25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)0
03. Forskning och utveckling0
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)0
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster-563 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), avdrag-563 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa170 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), tillägg170 000
30. Sjukförsäkring267 000
28. Omkostnader för en nationell kontaktpunkt och serviceurvalsorganet (reservationsanslag 2 år)267 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård150 000
30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år), tillägg150 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga0
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)0
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE30 700 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader700 000
21. Produktivitetsanslag för miljöministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000
20. Samhällen, byggande och boende30 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond0
87. Tillförande av kapital till A-Kruunu Oy (reservationsanslag 3 år)30 000 000
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-103 000 000
01. Ränta på statsskulden-103 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag-103 000 000
Anslagens totalbelopp 131 775 000