Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Puolustusministeriön hallinnonala (pääluokka 27)PDF-versio

Puolustusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja 2 781 milj. euroa, missä on vähennystä 69 milj. euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Määrärahojen vähennys aiheutuu pääosin hallitusohjelmassa sovituista puolustusvoimien toimintamenoihin ja puolustusmateriaalihankintoihin kohdistetuista menosäästöistä. Vuoden 2013 talousarvioesityksen mukaisista uusista ja aiemmin myönnetyistä puolustusvoimien tilausvaltuuksista aiheutuu menoja v. 2013 yhteensä 702 milj. euroa ja talousarviovuoden jälkeisinä vuosina yhteensä 1 172 milj. euroa.

Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustusvoimien tehtäviä ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Näistä tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen, joka muodostaa perustan muiden tehtävien suorittamiselle.

Vuonna 2013 jatketaan puolustusvoimien toiminnan ja rakenteiden uudistusta. Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Tavoitteena on Suomen puolustuskyvystä huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen.

Vuoden 2013 talousarvioesityksen mukainen määrärahataso edellyttää huomattavia sopeuttamistoimia. Puolustushallinto jatkaa toimia menosäästöjen aikaansaamiseksi, sisäisten menopaineiden hallitsemiseksi ja uudistuksen toimeenpanon edellyttämien kustannusten rahoittamiseksi. Reserviläiskoulutusta, varusmiesten sotaharjoitusperusteisia maastovuorokausia sekä lento- ja alustoimintaa jatketaan supistetulla tasolla. Asevelvollisten koulutuksen laadusta ei tingitä. Materiaalisessa suorituskyvyssä rajoitutaan uudistuksen suunnitteluvaiheessa vain ylläpitoon ja maltilliseen ajantasaistamiseen voimassa olevista sitoumuksista kiinni pitäen. Kiinteistöinvestoinnit kohdennetaan vain ylläpitoon ja maltilliseen ajantasaistamiseen pl. terveysperusteiset kiinteistöinvestoinnit. Poikkeusolojen toiminnan tarve on ensisijainen peruste infrastruktuurin kehittämiselle.

Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan 1 770 milj. euroa, missä on lisäystä 71 milj. euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Lisäys johtuu palkkausten sopimustarkistuksesta, indeksi- ja kustannustasotarkistuksista sekä määrärahasiirrosta puolustusmateriaalihankinnat -momentilta. Määrärahasiirto on tarkoitettu pääosin käytettäväksi puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta aiheutuviin menoihin.

Puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetaan 592 milj. euroa, missä on vähennystä 134 milj. euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Vähennys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista menosäästöistä, puolustusvoimien tilausvaltuuksien maksatusten siirroista myöhemmille vuosille sekä määrärahasiirrosta puolustusvoimien toimintamenot -momentille.

Sotilaallinen kriisinhallinta

Puolustusministeriön hallinnonalalle sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan 61 milj. euroa, missä on vähennystä 2 milj. euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Määrärahan vähennys aiheutuu siitä, että aiemmin Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 -selonteon täytäntöönpanon yhteydessä sotilaalliseen kriisinhallintaan tehdyn lisämäärärahakohdennuksen tarkistuksena on tehty 5 milj. euron määrärahapalautus puolustusmateriaalihankinnat -momentille. Kriisinhallintaa käsitellään tarkemmin ulkoasiainministeriön hallinnonalan yleisperusteluissa kohdassa kriisinhallinta.