Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2013

Sisäasiainministeriön hallinnonala (pääluokka 26)PDF-versio

Sisäasiainministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä 1 315 milj. euroa, mikä on 67 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Määrärahojen lisäys johtuu erityisesti Rajavartiolaitoksen alus- ja ilma-alusinvestoinneista, poliisin toimintamenojen lisäyksestä ja Hätäkeskuslaitoksen tietojärjestelmäuudistuksen menoista.

Siviilikriisinhallinta

Siviilikriisinhallinnan menoihin ehdotetaan 1,4 milj. euroa. Siviilikriisinhallinnan kansallista toimintakykyä vahvistetaan hallitusohjelman ja siviilikriisinhallinnan kansallisten strategialinjausten mukaisesti ja kansallisten viranomaisten yhteistyötä ja voimavarojen yhteiskäyttöä laajennetaan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan perusteiden mukaisesti.

Poliisitoimi

Poliisitoimen menoihin ehdotetaan 727 milj. euroa, mikä on 21 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Vuonna 2013 jatketaan poliisin hallintorakenteen kehittämishanketta (Pora III), jolla tavoitellaan poliisin toiminnan tehokkuuden lisäämistä vähenevien voimavarojen tilanteessa siten, että poliisi kykenee turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sisäisen turvallisuuden säilymisen hyvällä tasolla. Uudistus koskee paikallispoliisia, poliisin valtakunnallisia yksiköitä ja Poliisihallitusta ja sen tavoitteena on varmistaa operatiivisissa tehtävissä, erityisesti kenttä- ja rikostorjuntatehtävissä, toimivien poliisimiesten riittävyys. Osana hallintorakenteen uudistamista toteutetaan poliisin palveluverkkouudistus.

Poliisin hälytyspalveluiden saatavuus ei heikkene ja teknistä liikennevalvontaa lisätään. Poliisin toiminnan yhtenä painopisteenä on talousrikosten ja harmaan talouden torjunta ja talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan. Vakavan väkivallan ja rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaa tehostetaan painopisteenä vakavat väkivaltarikokset, perhe- ja lähisuhdeväkivalta sekä nuorten väkivaltaisuuden vähentäminen. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä heikennetään ja poliisi puuttuu aktiivisesti rasistisia piirteitä omaavaan rikollisuuteen sekä ihmiskauppaan. Poliisin lupahallinto keskittyy ydintehtäviinsä ja sähköistä asiointia lisätään.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen menoihin ehdotetaan 303 milj. euroa, mikä on 39 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 varsinaisessa talousarviossa. Rajavartiolaitos jatkaa neljän kaksimoottorisen helikopterin uusimista, mihin ehdotetaan 22 milj. euroa. Hankintaan haetaan myös Euroopan unionin ulkorajarahaston rahoitusta. Rajavartiolaitos käynnistää kolmen keskiraskaan meripelastushelikopterin modifikaation ja G-huollon, mihin ehdotetaan 2 milj. euroa. Varsinainen työ toteutetaan vuodesta 2015 alkaen. Uuden ulkovartiolaivan hankintaan ehdotetaan 52 milj. euroa. Hankintaa rahoitetaan osin myös öljysuojarahastosta.

Rajavartiolaitoksen keskeisenä haasteena on huolehtia itärajan jatkuvasti kasvavan henkilöliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta suurimmilla kansainvälisillä rajanylityspaikoilla. Tämä edellyttää rajanylityspaikkojen infrastruktuurin, liikenneväylien ja henkilöstövoimavarojen kehittämistä. Lisäksi on hankittava tehokkaan ulkorajavalvonnan vaatimat tarkastuslaitteistot. Samalla varaudutaan näköpiirissä olevaan EU:n ja Venäjän väliseen viisumivapauteen. Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan 2,4 milj. euron lisäystä rajaliikenteen kasvusta johtuen.

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskustoimintaa tehostetaan ja toiminnan tuottavuutta lisätään Hätäkeskuslaitoksen rakenteita kehittämällä. Hätäkeskustoiminta ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoteen 2015 mennessä siten, että verkottuneet hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhka- ja häiriötilanteissa.

Maahanmuutto

Maahanmuuttohallinnon, turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja paluumuuttajien muuttovalmennuksen kustannuksiin ehdotetaan 74 milj. euroa. Turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi Maahanmuuttovirastolle ehdotetaan 2,7 milj. euron lisärahoituksen jatkamista. Turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeutuessa vastaanoton menot v. 2013 ovat noin 6 milj. euroa pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä kuitenkin edellyttää, että turvapaikanhakijoiden määrä pysyy enintään 3 000 hakijassa. Turvapaikanhakijoiden yksilöllisen oikeusavun järjestäminen siirretään oikeusapulain mukaisen oikeusapujärjestelmän piiriin. Tästä johtuen ehdotetaan siirrettäväksi 2,3 milj. euroa sisäasiainministeriön pääluokasta oikeusministeriön pääluokkaan.

Vuonna 2011 Maahanmuuttovirastossa tuli vireille yhteensä n. 50 000 asiaa. Käsiteltäväksi tulleiden opiskelijoiden ja työntekijöiden oleskelulupahakemusten sekä kansalaisuushakemusten määrä lisääntyi. Selkeää vähenemistä oli turvapaikkahakemuksissa. Vuonna 2011 maahan tuli yhteensä 3 088 turvapaikanhakijaa. Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten määrä oli 153, mikä oli 53,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Turvapaikanhakijoiden määrän arvioidaan pysyvän vastaavalla tasolla v. 2013, joskin hakijamäärän muutoksia on mahdoton ennakoida. Kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämistä koskevien hakemusten määrän ennakoidaan vähenevän.

Maahanmuuton avulla voidaan ehkäistä mahdollista tulevaa työvoiman niukkuutta ja vahvistaa myös osaamispohjaa, jota väestön ikääntyminen maan eri alueilla voisi muuten kaventaa. Työperusteinen maahanmuutto tulee lisääntymään ja monilla toimialoilla maahanmuutolla on huomattava merkitys työvoiman saatavuuden kannalta.

Maahanmuuttajien kotoutumiseen kohdennettavat määrärahat ovat työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa.